المرحلة الاولى : إنشاء نسخة مصدرية معدلة : كل مايتعلق بجعل نسخة الاكس بي تلقائية التثبيت و التعديل بملف الأجوبة

XPSP3_QFE_UpdatePack for Windows XP Post-SP3 20140923

Icon11 XPSP3_QFE_UpdatePack for Windows XP Post-SP3 20140923

XPSP3_QFE_UpdatePack for Windows XP Post-SP3 2014 09 23


CRC-32: b1c69806
MD5: 9cd00db5bc083f9b2763b1b783b2039d
SHA-1: 08e662b29ac520a414914397880719a3a338ba57
OS: Windows XP SP3 (x86)
Date: 20140923
Size: 56.3 MB

كود:
KB892130 - Windows Genuine Advantage Validation Tool ActiveX Control 1.9.42.0 
KB898461 - Permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.3.13.0 
KB909520 - Software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider 
KB916157 - When you receive a Stop error message or a fatal system error message, a user-mode process dump file is not created in Windows XP 
KB922120 - Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP 
KB927374 - Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP 
KB931125 - Microsoft Root Certificates Update (November 2013 & March 2014) 
KB932578 - Event ID 55 may be logged in the System log when creating many files on an NTFS partition 
KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update package that is dated June 26, 2007 (cdrom.sys) 
KB942213 - The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks OK or Cancel several times to close a Windows form 
KB942288 - Windows Installer 4.5 
KB943232 - An application that uses Sxs.dll crashes when running the application 
KB944043 - Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack 
KB946648 - Security update for Windows Messenger 4.7 
KB947460 - "<Drive Letter>: is not accessible" error when trying to open a mapped DFS folder after coming out of standby 
KB948046 - A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion Font pack 
KB948101 - USB keyboard does not work after restarting a computer that has an NVIDIA 680i motherboard 
KB948720 - Cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain LZ-compressed files 
KB949127 - Cannot establish a wireless connection using EAP authentication if the Service Set Identifier (SSID) includes a comma 
KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process 
KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding 
KB950974 - Vulnerability in Event System could allow remote code execution 
KB951126 - Multiprocessor computer stops responding on a black screen after resuming from hibernation 
KB951376 - Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution 
KB951531 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time after the W32Time service stops 
KB951608 - Update for Credential Security Support Provider (CredSSP) in Windows XP Service Pack 3 
KB951618 - A black screen occurs when upgrading the operating system on a computer that has Onekey Recovery 5.0 installed 
KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications 
KB951709 - Event ID 26 when attaching two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices 
KB951978 - Script output is not displayed as expected when running VBScript or JScript scripts 
KB952004 - Description of the security update for MSDTC Transaction Facility (April 2009) 
KB952011 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update package in Windows Feature Pack for Storage 1.0 
KB952069 - Security update for Windows Media Format Runtime and Media Foundation 
KB952954 - Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution 
KB953024 - Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly when using an application that uses the RichEdit control 
KB953028 - An application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors 
KB953155 - Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution 
KB953609 - "At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration" error when adding a wireless network 
KB953761 - Some DHCP Options are not recognized when the DHCP server offer includes option 43 
KB954155 - Vulnerabilities in Windows Media Runtime Could Allow Remote Code Execution (Windows Media Audio Voice Decoder) 
KB954193 - Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package: July 2, 2008 
KB954232 - On-Screen Keyboard behavior does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios 
KB954708 - Update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data types in the Windows Imaging Component 
KB954920 - Various error messages when an application requests a result set from new SQL Server 2008 collations 
KB955069 - Security update for XML Core Services 3.0 
KB955109 - 0xC0000005 (Access Violation) error when running an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component 
KB955356 - When trying to start a computer that is connected to an IEEE1394 hard disk, it stops responding before the logon screen appears 
KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is set to French (France) 
KB955567 - Data corruption may occur when trying to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL Server 2008 
KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server 
KB955704 - Support for the exFAT file system format 
KB955830 - When you connect to a Windows XP-based computer by using a remote desktop connection, the computer may be not able to automatically enter the Sleep mode again after you log off the computer 
KB955988 - The Win32_Environment WMI class doesn't return the value of the PATH environment variable if it contains more than 1,024 characters 
KB956048 - An application that calls the Image Color Management (ICM) functions in the Icm32.dll module may crash 
KB956072 - Terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low 
KB956391 - Cumulative security update for ActiveX (October, 2008) 
KB956572 - Description of the security update for Windows Service Isolation (April 2009) 
KB956844 - Vulnerability in DHTML Editing Component ActiveX Control Could Allow Remote Code Execution 
KB957931 - A Windows XP-based computer does not respond to 802.1X authentication requests for 20 minutes after a failed authentication 
KB958149 - Performance decreases when streaming isochronous data on a computer that has a TI IEEE1394 host controller 
KB958244 - System may stop responding when restarting a multicore computer 
KB958347 - Device that is connected through a 1394 FireWire hub is still present in system after hot unplugging it 
KB958644 - Vulnerability in Server service could allow remote code execution 
KB958690 - Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Remote Code Execution 
KB958817 - Automatic Update window may stop responding when using a WSUS server to deploy updates 
KB959267 - After repeatedly docking and undocking a portable computer, unable to change state of attached network device 
KB959334 - Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the font style is set to italic opening the document 
KB959439 - After uploading encrypted files to a WebDAV share, the files remain encrypted 
KB959465 - Write protection does not always work on SD memory cards 
KB960071 - An access violation occurs when using an application that calls the SQLExecDirect function of the SQL Server ODBC driver to run a long query 
KB960380 - A hyperlink control that is used to open a file or an e-mail message fails in an application that uses MSXML 6.0 
KB960680 - Update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro (€) the Turkish currency symbol from Yeni Türk Lirasi (YTL) to Türk Lirasi (TL) 
KB960859 - Vulnerability in Telnet Could Allow Remote Code Execution 
KB961118 - All PCL inbox printer drivers become unsigned after you install the Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 
KB961187 - If you reconnect a removable storage device to a computer running Windows XP, the OS cannot find the removable storage device 
KB961451 - Receive an incorrect value when you query the last-inserted identity value after you use a client-side cursor to insert data to a table that contains an identity column in an application that uses ActiveX Data Objects 
KB961503 - You cannot input characters as expected by using a non-English Input Method Editor in Windows Live Messenger 
KB961605 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service 
KB961742 - Update for Windows XP SP3 to enable RemoteApp™ 
KB967048 - Error message on a Windows XP-based computer that has a USB card reader: "Stop 0x000000D1" 
KB967756 - Update for Windows Installer 4.5 
KB968389 - Update to help strengthen authentication credentials in specific scenarios 
KB968537 - Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege 
KB969059 - Vulnerability in Indexing Service Could Allow Remote Code Execution 
KB969084 - Remote Desktop Connection 7.0 client update for Remote Desktop Services (RDS) for Windows XP SP3 
KB970254 - The modem does not work and you cannot open the "Network Connections" window after you unplug and plug in the modem several times when a PPP connection is established in Windows XP  
KB970430 - Update that implements Extended Protection for Authentication in the HTTP Protocol Stack (http.sys) 
KB970483 - Vulnerabilities in Internet Information Services (IIS) could allow elevation of privilege 
KB970553 - Error message when you query Win32_Product class after you install applications by using Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5 with "Per-User" option in Windows XP: "0x80041001 - Generic failure" 
KB971029 - Update to restrict AutoRun entries in the AutoPlay dialog to only CD and DVD drives 
KB971165 - The CLIENTNAME environment variable returns the value "Console" instead of the actual client name when users first log on to a Windows XP SP3-based computer by using Remote Desktop Connection 
KB971234 - The Defrag.exe tool crashes when you run the Dfrgntfs.exe tool to defragment a hard disk on a computer that is running Windows XP 
KB971314 - All PCL inbox printer drivers become unsigned after you install the Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 or the XPS Essentials Pack in Windows XP 
KB971345 - The LimitProfileSize Group Policy setting does not take effect when the size of a user profile is larger than 4 GB on a Windows XP-based client computer 
KB971657 - Vulnerability in Workstation Service Could Allow Elevation of Privilege 
KB972270 - Vulnerability in the Embedded OpenType Font Engine could allow remote code execution 
KB972422 - A Windows XP-based computer stops responding at the "Windows is loading your profile" screen when you connect to the computer by using an RDP connection 
KB972435 - Slow performance when you try to open a redirected drive on a remote computer through a Terminal Services session 
KB972878 - The "Guaranteed service type" Group Policy setting returns to the default value after you restart a client computer that is running Windows XP 
KB973502 - Credential Roaming service update for Windows XP 
KB973507 - Security update for the Active Template Library 
KB973540 - Security update for Windows Media Player 9 
KB973624 - After you use a smart card to log on to a computer that is running Windows XP, Digest authentication fails 
KB973687 - When an application uses MSXML to process XHTML, redundant retrieval requests for well-known DTD files from the W3C Web server cause XHTML parsing to fail 
KB973815 - Security update for Microsoft MSWebDVD ActiveX Control 
KB973869 - Security update for Microsoft DHTML Editing Component ActiveX Control 
KB973904 - Vulnerability in WordPad and Office Text Converters Could Allow Remote Code Execution 
KB974112 - Vulnerability in Windows Media Player Could Allow Remote Code Execution 
KB974266 - Group Policy Preferences Client-Side Extension Hotfix Rollup 
KB974318 - Vulnerabilities in Internet Authentication Service Could Allow Remote Code Execution 
KB974571 - Vulnerabilities in Windows CryptoAPI Could Allow Spoofing 
KB975025 - Security update for Audio Compression Manager: October 13, 2009 
KB975467 - Vulnerability in Local Security Authority Subsystem Service Could Allow Denial of Service 
KB975558 - Vulnerability in MPEG-4 Codec Could Allow Remote Code Execution 
KB975560 - Vulnerability in Microsoft DirectShow Could Allow Remote Code Execution 
KB975561 - Vulnerability in Windows Movie Maker Could Allow Remote Code Execution 
KB975713 - Vulnerability in Windows Shell Handler could allow remote code execution 
KB975791 - Update to Notepad.exe in Windows XP 
KB976002 - Browser Choice update is available in the European Economic Area 
KB976323 - Vulnerabilities in Microsoft Exchange and Windows SMTP Service Could Allow Denial of Service 
KB977816 - Vulnerability in Microsoft MPEG Layer-3 Codecs Could Allow Remote Code Execution 
KB977914 - Vulnerability in Microsoft AVI filter Could Allow Remote Code Execution 
KB978338 - Vulnerabilities in Windows ISATAP Component Could Allow Spoofing 
KB978542 - Vulnerability in Outlook Express and Windows Mail Could Allow Remote Code Execution 
KB978706 - Vulnerability in Microsoft Paint could allow remote code execution 
KB978695 - Security Update for Windows Media Format Runtime 9 for Windows XP SP3 
KB978835 - Service cannot access the \?? namespace in Windows XP 
KB979099 - Rights Management Services Client with Service Pack 2 for Windows XP 
KB979309 - Vulnerabilities in Windows Authenticode Verification that could allow remote code execution 
KB979482 - Vulnerabilities in Media Decompression Could Allow Remote Code Execution 
KB979687 - Vulnerability in COM Validation in Windows Shell and WordPad Could Allow Remote Code Execution 
KB981073 - FTP clients may not connect correctly to an FTP site that is hosted in IIS 5.0 or IIS 5.1 
KB981997 - Vulnerability in Windows Movie Maker Could Allow Remote Code Execution 
KB982132 - Vulnerability in the Embedded OpenType Font Engine Could Allow Remote Code Execution 
KB982316 - Permissions Update for Windows XP Telephony 
KB982665 - Vulnerability in Cinepak Codec Could Allow Remote Code Execution 
KB983234 - Update visual Basic Virtual Machine (MSVBVM60.DLL) 
KB2115168 - Vulnerability in Microsoft MPEG Layer-3 Codecs Could Allow Remote Code Execution 
KB2124261 - Vulnerabilities in Microsoft Internet Information Services (IIS) ASP Could Allow Remote Code Execution 
KB2229593 - Vulnerability in Help and Support Center Could Allow Remote Code Execution 
KB2264107 - This update helps protect against DLL preloading vulnerabilities in software applications on the Windows platform 
KB2270406 - "0x000000D1" Stop error message when you try to refresh a webpage in Internet Explorer on a computer that is running Windows XP SP3 
KB2290570 - Vulnerabilities in Microsoft Internet Information Services (IIS) Authentication Could Allow Remote Code Execution 
KB2296011 - Vulnerability in Windows Common Control Library Could Allow Remote Code Execution 
KB2345886 - Update that implements Extended Protection for Authentication in the Server service 
KB2347290 - Vulnerability in Print Spooler Service Could Allow Remote Code Execution 
KB2378111 - Vulnerability in Windows Media Player Could Allow Remote Code Execution 
KB2387149 - Vulnerability in Microsoft Foundation Classes Could Allow Remote Code Execution 
KB2393802 - Vulnerability in Windows Kernel could allow elevation of privilege 
KB2419632 - Vulnerabilities in Microsoft Data Access Components Could Allow Remote Code Execution 
KB2423089 - Vulnerability in Windows Address Book Could Allow Remote Code Execution 
KB2443105 - Insecure Library Loading in Internet Connection Signup Wizard Could Allow Remote Code Execution 
KB2454533 - Description of a shared folder that is mapped to a network drive is not displayed on a Windows XP SP3-based computer 
KB2478960 - Vulnerability in Local Security Authority Subsystem Service Could Allow Local Elevation of Privilege 
KB2478971 - Vulnerabilities in Kerberos Could Allow Elevation of Privilege 
KB2479943 - Vulnerabilities in Windows Media Could Allow Remote Code Execution 
KB2483185 - Vulnerability in Windows Shell Graphics Processing Could Allow Remote Code Execution 
KB2485663 - Vulnerability in WordPad Text Converters Could Allow Remote Code Execution 
KB2491683 - Vulnerability in Windows Faxcover Editor Component Could Allow Remote Code Execution 
KB2492386 - Application Compatibility Update for Windows XP 
KB2498072 - Vulnerability in SCSI driver 
KB2508429 - Vulnerability in SMB Server Could Allow Remote Code Execution 
KB2509553 - Vulnerability in DNS Resolution Could Allow Remote Code Execution 
KB2510581 - Vulnerability in JScript and VBScript v5.7 Scripting Engines Could Allow Remote Code Execution 
KB2524375 - Fraudulent Digital Certificates could allow spoofing 
KB2535512 - Vulnerabilities in Distributed File System Could Allow Remote Code Execution 
KB2536276 - Vulnerabilities in SMB Client could allow remote code execution 
KB2544893 - Vulnerability in MHTML Could Allow Information Disclosure 
KB2564958 - Security Update for Active Accessibility in Windows 
KB2566454 - Vulnerability in Remote Access Service NDISTAPI Driver Could Allow Elevation of Privilege 
KB2570947 - Vulnerability in Windows Components Could Allow Remote Code Execution 
KB2584146 - Vulnerability in Microsoft Windows Could Allow Remote Code Execution 
KB2584577 - Vulnerability in Windows MFC Components Could Allow Remote Code Execution 
KB2585542 - Vulnerability in SSL/TLS Could Allow Information Disclosure 
KB2592799 - Vulnerability in Ancillary Function Driver Could Allow Elevation of Privilege 
KB2598479 - Vulnerabilities in Windows Media Could Allow Remote Code Execution 
KB2603381 - Vulnerability in Windows Object Packager Could Allow Remote Code Execution 
KB2607712 - Fraudulent Digital Certificates could allow spoofing 
KB2619339 - Vulnerability in Windows Media Could Allow Remote Code Execution 
KB2620712 - Vulnerability in Windows Client/Server Runtime Subsystem Could Allow Elevation of Privilege 
KB2629462 - Computer can become unstable or crash 
KB2631813 - Vulnerabilities in Windows Media Could Allow Remote Code Execution 
KB2642020 - Print jobs initiated in a Windows XP point and print environment may have missing characters 
KB2646524 - Vulnerability in Windows Client/Server Run-time Subsystem Could Allow Elevation of Privilege 
KB2653956 - Vulnerability in Windows Could Allow Remote Code Execution 
KB2661637 - Vulnerability in Indeo Codec Could Allow Remote Code Execution 
KB2686509 - Security Update Enables Fixes to a Problem that can Occur with the Loading of Keyboard Layout Files 
KB2691442 - Vulnerability in Windows Shell Could Allow Remote Code Execution 
KB2698365 - Vulnerability in Microsoft Data Access Components Could Allow Remote Code Execution 
KB2705219 - Vulnerabilities in Windows Networking Components Could Allow Remote Code Execution 
KB2712808 - Vulnerabilities in Windows Networking Components Could Allow Remote Code Execution 
KB2723135 - Vulnerability in Remote Desktop Could Allow Remote Code Execution 
KB2727528 - Vulnerabilities in Windows Shell Could Allow Remote Code Execution 
KB2749655 - Update to resolve issues in Windows 
KB2757638 - Vulnerabilities in Microsoft XML Core Services 6.0 Could Allow Remote Code Execution 
KB2758694 - Vulnerabilities in Microsoft XML Core Services 4.0 Could Allow Remote Code Execution 
KB2758857 - Vulnerability in Windows File Handling Component Could Allow Remote Code Execution 
KB2770660 - Vulnerability in DirectPlay Could Allow Remote Code Execution 
KB2780091 - Vulnerability in Media Decompression Could Allow Remote Code Execution 
KB2793313 - Security guidance for NTLMv1 and LM network authentication 
KB2797052 - Vulnerability in Vector Markup Language Could Allow Remote Code Execution 
KB2802968 - Vulnerability in OLE Automation Could Allow Remote Code Execution 
KB2803821 - Vulnerability in Windows Media Format Runtime Could Allow Remote Code Execution 
KB2807986 - Vulnerabilities in Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation Of Privilege 
KB2808679 - Unauthorized Digital Certificates Could Allow Spoofing 
KB2813347 - Vulnerability in Remote Desktop Client Could Allow Remote Code Execution 
KB2820917 - Vulnerability in Windows Client/Server Run-time Subsystem (CSRSS) Could Allow Elevation of Privilege 
KB2828030 - USB audio devices stop streaming audio on a computer that is running Windows XP SP3 
KB2832214 - Vulnerability in TLS Could Allow Information Disclosure 
KB2834886 - Vulnerability in GDI+ Could Allow Remote Code Execution 
KB2836198 - Update that removes the Cryptographic Service Provider (CSP) signature check on Windows XP SP3 
KB2847311 - Vulnerability in the OpenType Compact Font Format (CFF) Driver Could Allow Remote Code Execution 
KB2850869 - Vulnerability in Unicode Scripts Processor Could Allow Remote Code Execution 
KB2859537 - Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation Of Privilege 
kb2862152 - Vulnerability in DirectAccess could allow security feature bypass 
KB2862330 - Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution 
KB2862335 - Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution 
KB2864063 - Vulnerability in Windows Theme File Could Allow Remote Code Execution 
KB2868038 - Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution 
KB2868626 - Vulnerability in XML digital signatures could allow denial of service 
KB2876217 - Vulnerability in OLE Could Allow Remote Code Execution 
KB2876331 - Vulnerability in Windows Graphics Device Interface could allow remote code execution 
KB2878379 - When you use the Windows Key+L keyboard sequence to lock a Windows XP-based computer shortly after you log on to the system, the operating system may be automatically unlocked and the desktop can be accessed 
KB2884256 - Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution 
KB2892075 - Vulnerability in Microsoft Scripting Runtime Object Library Could Allow Remote Code Execution 
KB2892734 - Windows Firewall service crashes when multiple FTP operations are running 
KB2893294 - Vulnerability in Windows Could Allow Remote Code Execution 
KB2898715 - Vulnerability in LRPC Client Could Allow Elevation of Privilege 
KB2900986 - Cumulative security update for ActiveX Kill Bits for Windows XP 
KB2909212 - Vulnerability in VBScript Scripting Engine Could Allow Remote Code Execution 
KB2914368 - Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution 
KB2916036 - Vulnerability in Microsoft XML Core Services Could Allow Information Disclosure 
KB2922229 - Vulnerability in Windows File Handling Component Could Allow Remote Code Execution 
KB2929729 - Update for Registry Configuration APIs 
KB2929961 - Vulnerability in Microsoft DirectShow Could Allow Remote Code Execution 
KB2930275 - Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege 
KB2936068 - Cumulative Security Update for Internet Explorer 6 
KB2964358 - Internet Explorer 6 Security Fix 
KB2982792 - Windows Revoked Roots Certificates Update (July 2014) 
KB2998527 - Cumulative Time Zone Update 
 
Other Updates 
Adobe Flash Player 15.0.0.167 ActiveX Control 
Code65536 FontReg 2.1.3 
Code65536 ResetWMI 1.3.3 
Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 
Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2 
Microsoft Qfecheck 6.2.29.0 
Microsoft Windows Update Web Control 7.6.7600.257 
Microsoft Update Catalog Web Control 7.4.7057.249 
Microsoft Update Web Control 7.6.7600.257 
Microsoft Visual Basic Runtimes 1,2,3,4 
Microsoft Visual C Runtimes 1,7 
MSXML 4.0 SP3 4.30.2114.0 
 
Miscellaneous Tweaks 
KB873374 - Microsoft GDI+ Detection Tool Registry Entry 
KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool v5.16 
KB905474 - Windows Genuine Advantage Notifications (Supressed MU Nag to Install) 
KB2934207 - Windows XP End Of Service Notifications (Supressed MU Nag to Install)لدعم قناة وسام الحمد على اليوتيوب


المواضيع المشابهه
XPSP3_QFE_UpdatePack for Windows XP Post-SP3
XPSP3_QFE_UpdatePack for Windows XP Post-SP3 2014 08 12
XPSP3_QFE_UpdatePack for Windows XP Post-SP3


مششششششششششششششششششششششششششششكوووووووووو ووووووورررررررررررررر


مممممممممممممممممششششششششششششششششششككككك كككككككككككككككككككووووووووووووووووووووو ررررررر


مشكور يا غالي

والرابط اهو عشان حضرتك نسيته


http://www.mediafire.com/download/bd...ck_20140923.7zشكر ابو معاذ


بارك الله فيك


اللنك مش شغال


مشكور على هذا العمل