#1  
قديم 15-03-2013, 10:10 PM
عضو مميز
رقم العضوية: 410978
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 392
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
إعجاب: 206
تلقى 110 إعجاب على 81 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
مستوى التقييم: 14
الصورة الرمزية كاندو
ALL KEYS AND SERIALS FOR MICROSOFTALL KEYS AND SERIALS FOR MICROSOFT


ALL KEYS AND SERIALS FOR MICROSOFT

نظرا لكثرة السؤال عن سريال التنشيط لمنتجات MICROSOFT اقدم لكم مجموعه من السريال نمبر لبعض المنتجات واغلب السريال نمبر اصلى ان شاء الله يكونوا عون لمن اراد وحتى لايتعب احد فى البحث وكثرة السؤال

Microsoft Office 95
Version = 7.0b
Product Key =
415-0151383

Microsoft Office 97
Version = 8.0
Product Key =
1921701-05354
8089-3069692
9990-1456507
9978-1234567
4156-0287065
4657-1931151
8068 - 2194354
4190 - 0298385
5545 - 3108110
3491 - 3108110
0201 - 11201D2
0701 - 0743365
4390 - 0057484
1234 - 1234567
53491 - 806 - 2194354 - 00000
53491 - 111 - 1111111 - 26531
34297 - OEM - 0028443 - 24567

Microsoft Office 2000
Version = 9.0.0.3821
Product Key =
MP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y
FRRR8-DX2FP-PHHVT-TKGVY-TVMYT
DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ
GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8
V7PTP-H2V4H-XHRTJ-V9FFB-K9GBJ
XVG79-Q2WK3-JRPMD-9H26V-7TBYT
BY3TG-48BRP-VTT2Y-YH84X-TYJ97
TW2RX-PPYX4-MW4FQ-YVYDQ-7CCCQ
FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
PKP6X - 3RQP7 - DHH77 - GQRYB - KH2PQ

Microsoft Office 2000 Upgrade
Version = 9.0.0.3821
Product Key =
RMYXR-DJ6FK-M8WBR-FKMB4-JXCCC
HPQCX-HC48T-WXW9M-BFMVD-FDXDX
QDXQ8-W7MJC-VBPQG-TC39K-MW9MV

Microsoft Office 2000 Professional, Premium
Version = 9.0.0.3821
Product Key =
K4J23 - M3QFP - YH8JH - JFQ6V - 323GJ
XMRCD - TYMBP - 2T4TV - GMKW7 - DFMW8
PC47J - 9978R - KHWM8 - B6G7H - CMQFJ
W23WQ - 2R46D - JHKQ6 - GVXYJ - 4HJK6
C2WR4 - TQVPX - 7CRMF - FKH88 - PZ9PD
DTQHH - MP3GB - TXJR7 - Y67TF - H7RJ6
RPHWP - YW9PY - W6VK9 - DVVJY - WYHJG
R6QYD - YM9MQ - W99MD - 3H9M9 - 8DHBG
BJP6Y - 2WYQY - PQMPF - M9HQ9 - 6TG2G
MGY4Y - YMMJG - FDMKK - 289CG - PT86Q
RJRH3 - 9MCRJ - HPDMX - KJ36C - FK4DG
MJ3PG - GD3MX - Y3QY6 - K24W2 - 8KCT6
FQB38 - C3J72 - GYT8F - 6WQXP - RMVMD
G6G8Q - JB8WR - 9KCBB - 8WJBQ - HW4Y8
HF3M6 - PKWTJ - PB27M - MP8M3 - PVFP8
HFBGV - YG3GV - YJT2D - V6D4M - J78T3
XVG79 - Q2WK3 - JRPMD - 9H26V - 7TBYT
TB3MW - 326D2 - KCGT3 - YRT2K - R4WBB
DT3FT - BFH4M - GYYH8 - PG9C3 - 8K2FJ
JYQDK - WRHWH - 2KVQH - 7XDYF - CRDCT
K4CJ8 - XHQMW - YF7HH - MYRGM - J3DRW
QXVDJ - 97BBF - 69CQW - YXKDD - V6P38
B89RY - JHBH4 - CQW8J - 4WG7B - 6G84D
RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3
K4J23 - M3QFP - YH8JH - JFQ6V - 323GJ
XMRCD - TYMBP - 2T4TV - GMKW7 - DFMW8
PC47J - 9978R - KHWM8 - B6G7H - CMQFJ
W23WQ - 2R46D - JHKQ6 - GVXYJ - 4HJK6
C2WR4 - TQVPX - 7CRMF - FKH88 - PZ9PD
DTQHH - MP3GB - TXJR7 - Y67TF - H7RJ6
MYYRC - 3CP9D - VHYWZ - M823C - RHJ38
HFJD8 - F6WDY - 3RQJW - PPBJT - FHQKD
TT2FD - RY92B - 966W4 - 866CB - Q2V83
RPHWP - YW9PY - W6VK9 - DVVJY - WYHJG
R6QYD - YM9MQ - W99MD - 3H9M9 - 8DHBG
BJP6Y - 2WYQY - PQMPF - M9HQ9 - 6TG2G
MGY4Y - YMMJG - FDMKK - 289CG - PT86Q
RJRH3 - 9MCRJ - HPDMX - KJ36C - FK4DG
MJ3PG - GD3MX - Y3QY6 - K24W2 - 8KCT6
FQB38 - C3J72 - GYT8F - 6WQXP - RMVMD
G6G8Q - JB8WR - 9KCBB - 8WJBQ - HW4Y8
HF3M6 - PKWTJ - PB27M - MP8M3 - PVFP8
HFBGV - YG3GV - YJT2D - V6D4M - J78T3
XVG79 - Q2WK3 - JRPMD - 9H26V - 7TBYT
C2GXT - BT9KV - 742WG - MH8PD - 43F3O
Q7GVY - GC3QH - 8R67B - 32M4W - DCH4B
DVWYB - Q3QY7 - T9RF7 - GRMX7 - WD9J3
H9RV8 - QC7CJ - P3VD9 - Y9WD7 - HTHJ7
K4D78 - 6BF28 - BQXQ8 - MCTVR - XTH6Q
XM76W - TY9BB - MKD9X - JY696 - JV99M
P8HQP - 73Q9W - WH7JY - FD7KP - RMXJ3
VGG4Y - 3P2JR - H2WKC - CQMVT - FFR3D
VGF9B - KW8WP - MBG2Q - Q7FQB - F6GKM
PGX6Q - 7C9VK - QKD88 - 3KDCT - V3ZRW
HW682 - 784W4 - C9MXX - 9JR4R - ZFVXB
P2G3F - QRFFK - Y6YVF - QF726 - G4TV8
BKHPD - B33M9 - JMJDF - KMRDQ - 83XKQ
PGMQJ - KZH9D - K233V - R8WHC - 7R9W6
GT7V4 - MX4P3 - 2VQRW - FJPWD - XYJ7W
FB2YB - PWYQK - JJPW2 - HVM4H - XVV43
MDP9X - 4HTRQ - VPF72 - DQKVK - F8GJG
WBGXC - 6RVJ4 - PQY3Y - CDK72 - QY4PM
VVKWH - WCPG3 - 94VT4 - 88V2F - MVPYY
BY3TG - 48BRP - VTT2Y - YH84X - TYJ97
VX92F - KFWG7 - B7K97 - TB2H8 - 2FMYJ
Q78PX - 7P698 - 462TM - RMQ9X - T9GQD
PB7HQ - Y8P9V - CHYD3 - KMQPW - QDVVJ
K69HF - WT3KV - FXTB7 - PMDR9 - KQYGW
BY3TG - 48BRP - VTT2Y - YH84X - TYJ97

Microsoft Office 2000 Small Business
Version = 9.0.0.3821
Product Key =
CGGYH - 6GF4P - J82Y8 - CRXQ6 - JKYHX
B8F8H - 9D2RY - WTRB7 - VG7MW - 95QM6
GFYPB - J6T84 - VR7VJ - PZHPP - 8PDMT
TW2RX - PPYX4 - MW4FQ - YVYDQ - 7CCCQ
HFC98 - DKTJ4 - QM9V3 - XJP8T - 8J6VG
VBTGY - 47QD7 - TK2DX - T7V3X - GBFRT
FC9JD - R922V - GYV77 - KTK4Q - X3JRT
VDF87 - WB4WH - YX3RC - 8328X - B4966
JXPKD - 9WGPD - G8JMJ - WJJ29 - XCRRT
J4MDQ - 2CJ8J - 68X96 - 7TJ4V - VJ74T
MG8KB - WC9W6 - HB9DQ - Y4DGY - QBWFG
VGHJK - YBFC8 - V8WY8 - VVRMM - D6HPG
MJ64D - WM3KD - QY7R7 - 3824R - GK6YG
C8YCG - J8WMZ - T7ZDP - 7RJY6 - HYFRW
H2447 - K78KQ - 2GGGX - R7MZF - DCBTG
P6WHZ - 22HVX - G4F4F - 3HFRP - 64MFN
FW2RW - 4CV87 - K783C - D3JWD - 8DG8T
MHF3X - 4T3TG - 2768V - HQ7MD - K69XT
PZMCK - CMWM3 - D97VD - KGMVB - CMH2J
Q974X - 7CX8J - 9QRTF - CXDMM - 77QQJ
H4QPP - KCH9Q - QVBM7 - JTK7V - HPDBT
JVW6R - PQM3B - RQRP7 - VH8GG - 47998
K69GT - KB8C3 - QB8P7 - YW3BP - GFD6T
BHV44 - DMXRX - F7FJF - 2PMY3 - X8DBW
PGHX9 - QVDPV - FR8Y9 - FZQMY - Q63RT
FKRPW - W474Q - 96RW3 - 3X3QF - CPDG6
TPR78 - DVJJF - HVYD6 - JPVXR - K4G8M
K3BVK - GK2P8 - YM2C2 - 3VRP2 - 6H646
RGGG8 - JFVXT - 3FVW7 - KHJ33 - WQBM6
FTYF9 - V8TPG - T9MQT - DXOB4 - 2B46Q
DQFWK - JKPXW - VGXKV - 96TRD - 3D7W3
M2BHQ - PMDFR - 3G939 - HCPKT - XGJJ3
CVYYG - R2F8P - DP7XV - 34HT3 - BGT9T
VBXPT - KYG7R - HPM9D - VWXY7 - VQR48
VH9R8 - K6FV4 - QBMD6 - KDT98 - PGW68
BVGPC - CY9XD - 8J6C9 - 46KGY - YV826
QCYVV - CXGFF - WJ47P - 23MVG - JYWCG
PMVB2 - F646B - WBWWX - BKT3V - 6W4GT
C6329 - J6VGF - 4TT8B - 8YBF3 - 4647W
BVWMX - XYTJG - H89VY - 3PJB6 - 39QJ8
XDWFP - 6XV9W - D9RWT - D3T74 - 4VTFJ
W7FBP - BQ9MY - CGXWP - TVFB7 - BXXX6
G8M9C - D3XMQ - D378V - JXM8V - 2HTBT
PBRHF - MDQTT - H23K6 - VMJWK - FHPH6
HTDC7 - DWDBJ - BXRY2 - 9H4QG - M6PHT
J2WD3 - JDVTY - TPKJ4 - T6HRJ - GKH6T
CRFMG - 269Q9 - V2QJM - C49XR - 6HBY6
J92JT - BHCKH - 682XV - 37DBK - CTHKJ
D6CK9 - T6YRC - JVQFX - MX928 - 6DPDW
QXQ6B - X4KYY - 9B26Q - PWCC2 - VY2GG
G6TBF - 7GP3P - QGM97 - 74TJ9 - 2X7VG
GGY8B - BMGF8 - 8DXT2 - J8363 - BHMJ8
GJ6DP - WFVJ8 - P84H8 - VQ666 - XKXBQ
DDDB9 - JHC67 - HZQYM - V8BYW - QW4YW
T9J7D - PXBDM - 36B3V - VFT4X - FDMCB
V8VK6 - M3BQ2 - JB639 - BQRRP - 7BM9Q
FV7GH - XHP3K - BM73V - 2R974 - VKY3T
VFGWY - 89DKX - BH4FD - 824HW - 4RJH8

Microsoft Office 2000 Standard
Version = 9.0.0.3821
Product Key =
R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH
HWH23 - RP3RQ - 8XRQT - 8DKCH - 4G9Q4
K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 - 3QPKC

Microsoft Office 2000 Upgrade to Professional
Version = 9.0.0.3821
Product Key =
TW346 - 3KM3W - MX7YT - YDM9W - J9M9K
XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 - HMFJV
CK68K - FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HV

Microsoft Word 2000
Product Key =
B8F8H - 9D2RY - WTRB7 - VG7MW - 95QM6
B3KJ2 - Y66RD - J3CD4 - YXW2J - 28WRM
TW2RX - PPYX4 - MW4FQ - YVYDQ - 7CCCQ
WXV3T - DG8DB - KTY92 - GB9XP - D2CJG

Microsoft Front Page 2000
Product Key =
JV6P9 - GFJF3 - 8P2CK - VT8BB - HYTBT
HHK33 - P9GVY - J9FQR - CM44B - CWXVW

Microsoft Publisher 2000
Product Key =
GC6J3 - GTQ62 - FP876 - 94FBR - D3DX8

Microsoft Project 2000
Product Key =
CD-Key: 52207 - 335 - 8213214 - 02988
F2CM8 - WQBBB - W9PGK - FMX7B - DH8JC
BF4RG - JP66C - VJJ84 - VWMGX - WCXPB
FJRYR - 2RPVG - QJBFP - VHCKY - 88VJW

Microsoft Office XP
Version = 10.0.2627.0
Product Key =
FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46

Windows Office XP Pro/plus:
H6CWG-8FHKC-2H7Y8-T7RJD-QF2H4
KVQ8B-MVXF8-MH363-RK6TW-4H23Y
WM3XY-VRGGR-7YGTG-GC762-H89PG
6QWGH-M4QCJ-X8JX6-M3KJ6-8VPFT
HPCX3-VBF8Q-JTXTY-CVBC6-YXJD6
KFPGB-27XGK-XXT4D-7GX4D-D9WF3
2R26X-HC4T8-GKBJK-DGYKB-B7HTP
2R26X-HC4T8-GKBJK-DGYKB-B7HTP
GY74T-7J67B-4QKXX-FBRCX-28JTH
VDYFV-TV6MG-PGMCT-BKBQD-2TDHF
VVKJF-28G7R-QKGPD-JY4P4-4GPRC
HHQ7T-7QRTG-4V6X8-H3KC8-6BJK2
46CHD-GKTXR-3Q6CG-CDVV6-H4MGJ
RXKYW-F37PQ-JBM24-4V8FQ-MTXBG
7FMYQ-TCVMX-4JKK2-RMC76-JCQHJ
PJMJB-8X7VY-6RYFJ-XQKXK-QGH7J
2P76Y-XG47Y-QJCRX-XFFVW-DHXH6
RXCRW-DG7BH-X6FR7-HC3JM-9FT4R
6DRBF-CMXQK-YRKJ8-MHRG2-TMGXT
MF4YX-WKDBF-GX7GG-FFBGD-8KQH6
HW237-Y74JP-F4QFR-2CHTD-RVFRM
J8JG6-TRMQR-YH7PK-YDPHJ-YFBM3
J73DX-372PG-WDQPY-DCFKR-8XDRR
3RGQJ-YVQG6-GFJJX-VHBHP-KJBRM
7JMH3-BPM48-KY646-MFBG6-VHWRG
JM64M-V4BPB-3HWYV-8XVYH-3D6W2
W76WM-6WX2G-K67K6-T8J8D-K8BT4
KQ73T-QPDTV-GJCH7-VTMJV-QDDQM
HMP7J-3VVKR-HC4PK-7QTBX-7GCG7
GDX66-7MCFK-6XWX6-7DPRV-24DF2
DQF3R-3DBT3-V8BTJ-VBWGD-PKXXY
6DGGF-6M8R7-YF74D-7GV8F-GFD29
HCXTW-6DHXH-GQRV7-2DXHG-HRD2F
V33HQ-XHDMQ-QDBQ7-W3K8M-M7XMV
MHX2H-TXY24-X62VX-DXTW8-T4R28
QTBYH-QPVD3-BRBJ4-GVJWQ-HJFTQ
RXBT3-6JJBB-PTBQX-XGPCT-4RGVD
M36P2-D3387-6JCXH-DJGMK-7RJCM
R728Y-D3VDJ-F24KB-82WFM-KJGHF
36YJ3-3TDQB-TQ4B6-RTJMJ-VTY78
6WM6K-YTJGF-RJCG2-726VF-MMCGK
KDB7T-V46G3-H7GMJ-WY23T-RBVP4
V86HH-J68H6-FF3P6-8XDYG-2VHTD
XWGWG-TCXTV-7T2CH-63QHF-4JPWC
PTH22-2PQQH-QFPB2-WQQKH-DGWX7
WBFTR-MJTCD-PFCT4-RJK3R-B32QG
WBFTR-MJTCD-PFCT4-RJK3R-B32QG
VGHKW-6DKQ6-YYDV3-GBK8R-7YQ9P
R7GPQ-RFP6X-4Y4J3-8MH6X-XV9GH
6HHBJ-4CGQQ-P2FM4-T4D6C-KKDJ2
B6YJB-K7WWP-MW6K7-WWPMP-YCVXH
TGD64-6QGTP-DBRK3-FRWGV-X8G4Y
8XFVG-GGD8Y-7TQ24-PQGGQ-Q968F
8TVKF-FDQTY-VX2TF-QBJH4-23J2Q
72GWP-7373W-3WPV7-Y73XD-73B48
8QJVX-7DFFQ-V8MDF-8TP44-4MJM6
DJB32-KDKF4-PXY2X-KH2FK-R4R9V
YTHGB-XFKTD-FTQWP-XVF3K-WFCR6
D6VTK-GMJ76-YKXDC-VMY2G-DX4CC
QJVWM-3DFYF-TTVV3-BV4MY-QG4KC
XHF7X-F4W2T-PYQ7T-F73FG-7V68M
TVXDJ-HY842-7HJ4R-23372-CQF2P
W8TT6-7G88X-CD4PM-FBJW7-DMQHF
QRD4R-HTWH8-GPTXF-3J3PQ-CDFKD
T6PTQ-RXX7R-DTTGM-J2RK7-DD44Q
3H2KK-3MMQC-RW4KC-F28WJ-X2384
C7288-VQWJF-JXGMY-W7RVG-KMW8M
KQYFD-88Y8G-YWFMQ-V32FV-TTCF3
GBJKX-FK3TD-4MD4T-BFTWX-BG94H


Microsoft Office XP
Version = <-- 10.0.2627.0
Product Key =
MQPD6-C748R-FMRV6-8C3QK-79THJ
MP4F9 - W6C8V - HTCCT - T7M7R - Y7K3Y

Microsoft Office XP (Developer and update)
Version = 10.0.2627.0
Product Key =
-FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46


Microsoft Office xp PUBLISHER 2002
Product Key =
DY6WQ - D3FYG - V89BY - 8KPG9 - 8YW9M


Microsoft Office XP (RTM or CORP)
Version = 10.0.2627.0
Product Key =
FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
DTWB2 - VX8WY - FG8R3 - X696T - 66Y46


Microsoft Office X ( Macintosh )
Version = X
Product Key =
BM423-QRP42-VQJXV-Y9FV9-BYY8W

Microsoft Plus! 95
Version = 1995
Product Key =
111-1111111
411-2781863
411-0126066
411-7111936
114-0125497
040-0073635
040-0081471
040-0081586

Microsoft Plus! 98
Version = 1998
Product Key =
111-1111111
062-0805825003490
512-5469263
512-5469211
512-5469236
468-1119513
411-2781863
450-0535503
419-1890091
814-1805966Standard Windows Platform

[technical build][product released]

1.0Windows 1.0
1.01Windows 1.01
1.03Windows 1.03
1.04Windows 1.04
2.03Windows 2.03
2.04Windows 2.04
3.1.04040Windows 3.1
3.10.103103Windows 3.1 Upgrade
3.11.0.300300Windows 3.11
4.0.0.950950Windows 95
4.00.10681068Windows 95 ( Version "b" )
4.00.11111111Windows 95 ( Version "c" )
4.10.19981998Windows 98
4.10.0.22222222Windows 98 SE ( 2nd Edition )
4.90.0.30003000Windows ME
4.90.0.3000.23000.2Windows ME ( Developers Edition )

The Windows NT platform evolved out of Windows 3.11 For Workgroups, and a new kernel was
in the works. An early model of the NT kernel was first debut in Windows NT 3.51, although
it wasn't until Windows NT4 that the kernel was brought to its best standards. Windows 2000
continued to improve the NT kernel up to and including Windows XP, which is the most
stable in the Windows NT family.

Windows NT Platform

[technical build][build number][product released]
3.51Windows NT 3.51
4.0.1375.11375Windows NT 4
5.00.2195.12195Windows2000 Professional
5.0.2195.12195Windows 2000 Server
5.0.2195.16202195.1620Windows 2000 Data Center Server
5.1.2600.02600 (xpclient.010817-1148)Windows XP Professional
5.1.2600.02600 (xpclient.010817-1148)Windows XP Home Edition
5.1.2600.02600 (xpclient.010817-1148)Windows XP 64-Bit Edition
5.1.2601.02601Windows XP ( Developers Edition )


Standard Windows Platform ( internal beta builds )
___ __

[technical build][build number][product name]

Windows codename chicago ( Windows 95 )
4.10.0.999999Windows codename nashville ( Win96 ( Win95 IE updated explorer shell ))
4.10.0.14881488windows codename memphis ( Windows 98 beta 1)
4.10.0.16021602windows codename memphis ( Windows 98 beta 2)
4.90.0.24602460Windows codename georgia ( Windows ME beta ? )
4.90.0.24702470Windows codename georgia ( Windows ME beta ? )
4.90.0.24992499Windows codename georgia ( Windows ME beta ? )
4.90.0.29852985Windows ME ( RC1 )
4.90.0.29902990Windows ME ( RC2 )
5.50.5111.15111Windows codename neptune ( Windows codename whistler )

Windows NT Platform ( internal beta builds )
___ __ _____

Builds containing "main" as part of their technical build are direct from the main Microsoft Development team
Builds containing "idx" as part of their technical build are interim ( landmark ) builds.
Builds containing "xpclient" as part of their technical build are client builds.
All information is for the "Professional" version unless noted.

[technical build][build number][product name]

2128codename cairo ( Windows 2000 )

5.1.2223.1 (main.000411-2307)2223codename whistler ( Pre-Beta 1 )
5.1.2250.1 (main.000628-2110)2250codename whistler ( Pre-Beta 1 )
5.1.2257.1 (idx01.000810-2103)2257codename whistler ( Pre-Beta 1 )
5.1.2296.1 (beta1.001024-1150)2296codename whistler ( Pre-Beta 1 )
5.1.2410.1 (main.001208-1934)2410codename whistler ( Beta 1 )
5.1.2428.1 (idx01.010129-1827)2428codename whistler ( Interim ) (Pre-Beta 2 )
5.1.2458.0 (main.010310-1600)2458codename whistler ( Pre-Beta 2 )
5.1.2462.0 (main.010315-1710)2462codename whistler ( Beta 2)
5.1.2463.0 (main.010328-1824)2463codename whistler ( Post-Beta 2)
5.1.2465.0 (idx01.010412-2007)2465Windows XP ( Interim ) ( Post-Beta 2)
5.1.2469.0 (idx02.010430-2007)2469Windows XP ( Interim ) ( Post-Beta 2 )
5.1.2474.0 (main.010508-1907)2474Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2475.0 (idx01.010514-2023)2475Windows XP ( Interim ) ( Pre-RC1 )
5.1.2481.0 (main.010523-1905)2481Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2485.0 (main.010531-2130)2485Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2486.0 (main.010602-1927)2486Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2495.0 (main.010614-1724)2495Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2499.0 (main.010619-1834)2499Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2502.0 (main.010622-1750)2502Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2504.0 (main.010625-1923)2504Windows XP ( Pre-RC1 )
5.1.2505.0 (main.010626-1514)2505Windows XP ( RC1 )
5.1.2509.0 (main.010702-1146)2509Windows XP ( Post RC1 )
5.1.2517.0 (main.010713-1717)2517Windows XP ( Post RC1 )
5.1.2520.0 (main.010717-1624)2520Windows XP ( Pre-RC2 )
5.1.2525.0 (xpclient.010723-1719)2525Windows XP ( Pre-RC2 )
5.1.2526.0 (xpclient.010724-1758)2526Windows XP ( RC2 )
5.1.2532.0 (xpclient.010731-1658)2532Windows XP ( Post-RC2 )
5.1.2535.0 (xpclient.010803-1621)2535Windows XP ( Pre-RTM )
5.1.2542.0 (xpclient.010811-1534)2542Windows XP ( Pre-RTM )
5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)2600Windows XP ( RTM final )

5.1.2493.0 (main.010612-1737)2493Windows .NET ( Advanced Server )
5.1.3505.0 (idx02.010627-0843)3505Windows .NET ( Advanced Server Interim )
5.1.3541.0 (main.010810-1755)3541Windows .NET ( Advanced Server )
5.1.3590.0 (main.011110-1652)3590Windows .NET Enterprise Server
5.1.3604.0 (idx01.020125-2301)3604Windows .NET Web Server
5.1.3615.0 (main.020306-1639)3615Windows .Net Enterprise Server

little information internal work in progress ( no leaks yet, rumored)

[technical build][build number][product name]

windows codename blackcomb ( Windows .NET ) ?

( Windows codename blackcomb for 2005, Windows codename longhorn for 2003 )

windows codename longhorn ( Windows XP 2nd Edition )

Service Pack Build Information
===

Windows 98 Service Pack 1 = 4.71.1015.0 ( 4.10.1998 )Microsoft Windows 2000 Professional
Version = 5.00.2195
Product Key =
-F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
RJJVG-4MVDY-TJD49-RC9R8-VMGDW
HB9CF-JTKJF-722HV-VPBRF-9VKVM
VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
DDTPV - TXMX7 - BBGJ9 - WGY8K - B9GHM
KM87H - X7QCV - DBV46 - 3J4HY - DKW46
RMFGQ - BFX42 - KP4HY - YBBRK - H8XR3
XVV9R - JVQH4 - PGPV8 - KBPYW - CTMHW
RHKJ8 - FWGTH - 2T4QR - HRM3Y - MJWJM
JJRFQ - YKHCR - KP93Q - 4MTMX - MDHT6
F7482 - YPC27 - 3HCT8 - PKWKD - PWRGY
V46DT - FCW2P - 2CRQX - 4P4M9 - 39QMW
K9TCD - 4QGV4 - CHF9D - 4PG29 - VM6P3
HTJX2 - KK26K - B9VDT - 7KKF2 - H8RTJ
BWY98 - T6X24 - 9FKPK - WTY3P - BXRF3
DY6PT - QWJR4 - 3JKXP - KK2CF - 7J9D8
MVXF7 - C47VH - 4RT4M - 6RCFQ - CFK33
MHG82 - Y3TCW - F74PJ - RGJTT - YP4HW
WJMPG - W2QT7 - W2JPC - XY666 - JCBVQ
V67JM - PDT9D - BCQVC - XM4B3 - 9M49J
TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
F6PGG - 4YYDJ - 3FF3T - R328P - 3BXTG
WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM
RWRTK - 2RRQC - C4RHF - C7BQF - WP6TB
XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4J
MT93V - GXPJQ - W4HQ3 - DV2Q7 - 8G64Y

Microsoft Windows 2000 Professional Upgrade
Version = 5.00.2195
Product Key =
F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG


Microsoft Windows 2000 Professional SP1
Version = 5.00.2195
Product Key =
QP8X3-HFQPH-7R6X7-MJXYB-FDGOG
JAG9J-BRZ9F-VJ3MD-C8M9Q-PG6KW
Q8JR6-V223M-R6B2X-4D3RH-P8G7W
XF7DK - 7X2WM - 2QRCT - Y9R23 - 4BHDG

Microsoft Windows 2000 Professional SP2
Version = 5.00.2195
Product Key =
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG

Microsoft Windows 2000 Server SP1
Version = 5.00.2195
Product Key =
XF7DK-7X2WM-2QRCT-Y9R23-4BHDG

Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Version = 5.00.2195
Product Key =
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
R7MPM-R36DT-F38FC-RPPCX-XJG7M
WY6PG - M2YPT - KGT4H - CPY6T - GRDCY
VXCK4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
___ _______
Microsoft Windows 2000 Server
Version = 5.00.2195
Product Key =
VXCK4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
XF7DK - 7X2WM - 2QRCT - Y9R23 - 4BHDG
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
KRJQ8 - RQ822 - YRMXF - 6TTXC - HD2VM

Microsoft Windows 2000 Pro SP2
Version = 5.00.2195
Product Key =
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Windows 2000 Professional RC3
Product Key =
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB

Microsoft Windows 3.11 ( Workgroups )
Version = 3.11
Product Key =
00131 - 002 - 6600743
18016 - 010 - 0187302
19492 - 020 - 0028353

Windows for WorkGroups Spanish Version 3.11:
Version = 3.11
Product Key =
872-0298-300C

Microsoft Windows 95 (A)
Version = 4.0.0.950
Product Key =
810 - 9943485
875 - 7215850
100 - 1208613
757 - 2573155
27497-OEM-0025437-39813
12195 - OEM - 0000275 - 36395
12095 - OEM - 0004226 - 12233
15795 - OEM - 0001355 - 07757
16595 - OEM - 0001695 - 96524
32397 - OEM - 0027426 - 81349
34297 - OEM - 0028434 - 06129
52782 - OEM - 0009147 - 00112
34689 - OEM - 0039682 - 69341
34689 - OEM - 0039682 - 69349
34698 - OEM - 0039682 - 69686
34698 - OEM - 0039682 - 69690
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70386
34698 - OEM - 0039682 - 70438
34698 - OEM - 0039682 - 70426
34698 - OEM - 0039682 - 70999
34698 - OEM - 0039682 - 70442
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70446
34698 - OEM - 0039682 - 71186
34698 - OEM - 0039682 - 71254
34698 - OEM - 0039682 - 71190
34698 - OEM - 0039682 - 71258
34698 - OEM - 0039682 - 71370
34698 - OEM - 0039682 - 71270
34698 - OEM - 0039682 - 71194
34698 - OEM - 0039682 - 71238
34698 - OEM - 0039682 - 71003
34698 - OEM - 0039682 - 71230
34796 - OEM - 0017402 - 56545
34698 - OEM - 0039682 - 71222
34698 - OEM - 0039682 - 71350
34698 - OEM - 0039682 - 71366
34698 - OEM - 0039682 - 71007
34698 - OEM - 0039682 - 71242
34698 - OEM - 0039682 - 71015
34698 - OEM - 0039682 - 71370
34698 - OEM - 0039682 - 72135
34698 - OEM - 0039682 - 72894
34698 - OEM - 0039682 - 72890
34698 - OEM - 0039682 - 72914
34698 - OEM - 0039682 - 72918
34698 - OEM - 0039682 - 72870
34698 - OEM - 0039682 - 72077
34698 - OEM - 0039682 - 72469
34698 - OEM - 0039682 - 72934
34698 - OEM - 0039682 - 74622
34698 - OEM - 0039682 - 74634
34698 - OEM - 0039682 - 74630
02097 - OEM - 0018577 - 76171
36397 - OEM - 0029352 - 19004
32397 - OEM - 0027426 - 81349
15995 - OEM - 0001463 - 85061
26197-OEM-0024796-70439
34297 - OEM - 0028434 - 06129
52782 - OEM - 0009147 - 00112

Microsoft Windows 95 (B)
Version = 4.0.0.1068
Product Key =
23296-OEM-0014457-02864
36395-OEM-0014466-15343
23296-OEM-0014466-15343
27497-OEM-0025347-80387

Microsoft Windows 95 ©
Version = 4.0.0.1111
Product Key =
16297-OEM-0022811-23678

Microsoft Windows 95 (Upgrade)
Version = 4.0.0.950
Product Key =
813-0749787
813-0425377
425-4789572
875-7215850
100-1208613
757-2573155

Microsoft Windows 95 ( Beta 1 ) aka Chicago
version = build 177
BetaID = 101907
Password = 999670C9E

_
Microsoft Windows 98
Version = 4.10.1708 > 4.10.1723
Product Key =
BBH2G - D2VK9 - QD4M9 - F63XB - 43C33
HGBRM - RBK3V - M9FXV - YCXDK - V38J4

Microsoft Windows 98
Version = 4.10.1998
Product Key =
-B68V2-9GFBD-WTJQW-VQ84B-34BMQ
HFVBQ-6RCR7-YXXDK-94F2K-MMJKY
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
H9BRM-RBK3v-M9FXV-YCXDK-V38J4
HVYD6-3778J-PD3CK-HGVYB-RM24B
F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B
JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX
B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY
BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66
HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8
D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8
D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D
KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
RJHYG - KHCHF - DYYGK - 3D9C7 - GJR3Y
TT4JY - BHTJ4 - YRGK8 - MDTBW - CQ3Q6
P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY
DBJRF - 6RTGC - 86Q7V - 3D28H - VR3C6
CJFV2 - KJYWD - YFJBB - KQ7QR - V7G43
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY
BB4D3 - BK9WW - R3QPR - HF384 - D2RWB
FWD8P - G7VX3 - J8QHR - DBQG7 - HWR9J
GYCPM - MBP3X - WDQF8 - HQR33 - PCJXD
T4HGG - XT3XQ - 7CCW3 - M9BF3 - 76T8M
DY3K9 - BXJV3 - 4MGFF - MX934 - 2BPR6
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
K4HVD - Q9TJ9 - 6CRX9 - C9G68 - RQ2D3
PYDMY - DVJ9J - 996VH - JX66P - 9TWKW
VD4WG - Y998T - 3MGWX - GPW2Q - 3QVC8
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q


Microsoft Windows 98 ( OEM )
Version = 4.10.1998
Product Key =
KWQ2C-4GPMH-FTRMR-7JQGD-688TT
DMGW7-3XBTD-3VV7C-83RQD-KHX66
M9W3X-RJD63-2WFRH-72X6G-HXD36
XPH76-H46HM-QVF6F-H444T-QM7MW
B6G6Q-H29Y9-4KTV8-QBQG2-FMKFM
DCWVC-VFR84-TX9X4-TDCWC-JWB96
KCYY7-46C8D-2HQH7-QW92M-4WF9Q (Sony)
GFWMR-DWMTK-6G7J2-6CBCW-69K3Y (Sony)
KDD9F-PH4B3-T9T3B-CQ7BR-RJP9Q (NEC)
XHR56-VD92R-2JHK3-F268R-GY99W (HP)
MMB7R-T89FG-2PVC8-WQDYJ-3GH9Y (Packard Bell)
W76FB-B79QP-W4BK7-XT3PB-RKYH8 (Compaq)
B4DWD - 2B3KX - KT7MR - GQXVB - WFMFY
BBH2G - D2VK9 - QD4M9 - F63XB - 43C33
D4Y9Q - 4QYBY - 22WBG - 249HD - VGGD8
F2HFQ - 2Q82W - MQVJM - JYBGV - JRXM8
FT9CH - XVXW7 - 7BFCM - RPR49 - VDHYD
HGBRM - RBK3V - M9FXV - YCXDK - V38J4
JHVBP - T6TMP - GX8XJ - CMGDP - K8CCX
K4HVD - Q9TJ9 - 6CRX9 - C9G68 - RQ2D3
K8F92 - DRTF8 - D2T6X - R2QX6 - 2W46B
PTX6T - WTQ9G - C7B2Y - TC3K8 - YT4GB
QCRFR - GG62T - V43B8 - MFW8K - 7HV66
QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP
TKG6R - B4YBJ - Y7626 - HF7CB - PG3Q3
VPVDT - FVCHY - CWBP3 - JP6Y6 - 7398Q


Microsoft Windows 98 (Upgrade)
Version = 4.10.1998
Product Key =
G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
G6HTF-WBJPJ-QKWPH-Y6D9Q-W73FC
C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP
CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX
HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72
CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q
TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3
QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP
F73WT - WHD3J - CD4VR - 2GWKD - T38YD
C3HJX - FPCVK - V7KKQ - 3GCYQ - 9Y6HP
CCW67 - GWQY3 - 9TG6G - 3P7YP - 728JX
CQKDD - TJC3J - 3Y7YJ - 8CG9M - 22MFF
G2FGT - 6HYRW - X2W2C - RT7HW - RF7WX
HCGYX - 8Q23F - 237WM - WJ6TV - 9KK72
TFYX7 - 9GG6R - PHK2H - TBR44 - T6Q79
KT2J6 - P9P2G - WRW49 - HV27T - PDJWC
G6HTF - WBJPJ - QKWPH - Y6D9Q - W73FC


Microsoft Windows 98 ( beta, RC4, RC5 builds )
Version = 4.10.1720 through 4.10.1998
Product Key =
HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
320DD-23GW3-2H9CJ-39FNE-3E3IS
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3


Microsoft Windows 98 OEM Service Release 1 Beta 1
Microsoft Windows 98 OSR Beta Refresh
Microsoft Windows 98 OSR1 v4.10.2126
Microsoft Windows 98 OSR1 v4.10.2131
Microsoft Windows 98 OSR1 Build 2150
Microsoft Windows 98 OSR1 Beta 2
Product Key =
C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ


Microsoft Windows 98 Second Edition
Version = 4.10.2222
Product Key =
-CMGRR-XCBMG-4P8TB-DR9FW-62PFB
-TMYK2-FRGCF-DH6MG-JB48X-DKJG6
F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
T98GF-R6C7Y-3MCV2-7C9DK-VC2F8
FQD88-4X7FK-9HV9K-Q28FF-T3JC3
FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
CXTVG-6B2V9-B2M7R-XDW76-HXFPJ
BTR3C-B8YDD-YPD8T-F2Y4Y-HX9BT
PMJQX-6P6DR-CGHRK-CY24X-QRBYQ
P6HWC-M27MD-X8PR4-WKTW2-G7B3T

RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - QB6
R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
C3MH2 - P7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
CMGRR - XCBMG - 4P8TB - DR9FW - 62PFB
HMTWJ - VPPWP - 9BXP8 - WD73Y - GGT6M
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT
W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY

BHWQ6-MPGX7-GVBMP-T3QBY-RP3GW
P8QG2 - HTYCH - MMC9D - 22VK3 - 7YFK8
KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
CMGRR - XCBMG - 4P8TB - DR9FW - 62PFB
HMTWJ - VPPWP - 9BXP8 - WD73Y - GGT6M
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3


Microsoft Windows 98 Second Edition ( OEM )
Version = 4.10.2222
Product Key =
-VQQXV-9PY3H-XPYDB-BDY9P-8FBTQ
FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT


Microsoft Windows ME ( Millennium Edition )
Version = 4.90.3000.0
Product Key =
WV8-6J2WX-KM4KB-V9PYB-WQQDB
B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
KKK3F - QKXGY - WHG99 - B92WK - GFK4C
B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
PJW - RQXXM - T8JCW - HFB29 - 4FK3Y
HM6MM-MCHC8-GXJ37-M3FQ3-DHY66
TP4YG-XXXT2-TG4T8-XVJRT-6736T
CB3TB - C26HP - 32V98 - 3H2BQ - KVJ6M

Microsoft Windows ME ( Millennium Edition ) ( Upgrade )
Version = 4.90.3000.0
Product Key =
CD-Set: x05 - 60894
DVVQH - 3GVKG - TD24K - TQK4P - WDCMW
JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W
B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
VKM8H - QDCH7 - YC9Y8 - V4G8F - QDB8J
BVGVW - 9HPQT - T9KWT - K4FGQ - 7THW6
Q9M3B - CQ8RQ - 63DPP - VDMYV - JW7CF
DFT9R - G2886 - C2MDB - 4FPYM - 48PD2


Microsoft Windows ME ( Millennium Edition )
Version = 4.90.3000.2 ( Developers Edition )
Product Key =
HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB


Microsoft Windows ME ( Millennium Edition )
Version = ( beta builds )
4.90.2348.0
4.90.2363.0
4.90.2460.0
4.90.2470.0
4.90.2499.0
Product Key =
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG


Microsoft Windows codename whistler
Version = <; 5.1.2493 to 5.2.3639.0
Product Key =
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
CDWVP-GBJRG-PDJRG-Y6CMB-HCGG3
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
DW87C-76RXP-LLK6C-3FJ2J-2908F
203KR-234TJ-389H8-3F2HU-1W187
Y0UH4-V3N0C-H4NC3-705UR-V1V31
411Y0-URB45-34R3B-310N6-70U51
F0R6R-347JU-57IC3-M0V34-11Z16
Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46
JJWKH-7M9R8-26VM4-FX8CC-GDPD8
XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
-RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
60 day activation
RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
180 day activation
XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
128 day activation
BXCTM-R899Y-QH8H8-26PXH-BMC7B


Microsoft Windows .Net
( XP Advanced Server ) ( Corporate Key )
Version = <; 5.1.2493 to 5.2.3639.0
Product Key =
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
-4YM2R-HVFYR-TF3X4-WR7M7-Y4VKQ


ALL WINDOWS .Net PRODUCTS KEYS AFTER 5.2.3639.0
USE A COMPLETELY NEW CD KEY ALGORITHM.
WHEN NEW KEYS ARE FOUND THEY WILL BE POSTED.


Microsoft Windows .Net
Version = 5.2.3639.0 to 5.2.????.0
Setupp.ini = PID ######000
Product Key =
CKY24-Q8QRH-X3KMR-C6BCY-T847Y


Microsoft Windows NT 4 Workstation
Version = 4.0.1375.0
Product Key =
02097-OEM-0018624-71056
008-5410112
807-2414712
425-1921701
419-1519183
809 - 1521615
364 - 1876497
040 - 0164120
040 - 1602212
072 - 1542772
808 - 6795177
417 - 9934111
811 - 7443012
811 - 1380196
811 ?1379413
11897-OEM-0021855-49862
11897-OEM-0021855-53607
28997-OEM-0025957-49297
27598 - OEM - 0037486 - 18511
34698 - OEM - 0039682 - 48758
34698 - OEM - 0039682 - 48902
34698 - OEM - 0039682 - 48906
34698 - OEM - 0039682 - 48010
34698 - OEM - 0039682 - 48898
34698 - OEM - 0039682 - 48006
34698 - OEM - 0039682 - 48894
34698 - OEM - 0039682 - 48734
34698 - OEM - 0039682 - 50640
34698 - OEM - 0039682 - 50648
34698 - OEM - 0039682 - 50652
34698 - OEM - 0039682 - 50636
34698 - OEM - 0039682 - 50660
34698 - OEM - 0039682 - 50656
34698 - OEM - 0039682 - 50644
34698 - OEM - 0039682 - 62482
34698 - OEM - 0039682 - 65354
34698 - OEM - 0039682 - 65366
34698 - OEM - 0039682 - 65362
34698 - OEM - 0039682 - 65250
34698 - OEM - 0039682 - 66742
34698 - OEM - 0039682 - 66910
34698 - OEM - 0039682 - 66954
34698 - OEM - 0039682 - 63003
34698 - OEM - 0039682 - 63027
34698 - OEM - 0039682 - 63007
32598 - OEM - 0039367 - 95634
32598 - OEM - 0039367 - 95890
32598 - OEM - 0039367 - 95642
32598 - OEM - 0039367 - 95634
34698 - OEM - 0039682 - 62482
34698 - OEM - 0039691 - 02755
34698 - OEM - 0039691 - 02915
34698 - OEM - 0039691 - 02643
34698 - OEM - 0039691 - 03150
34698 - OEM - 0039691 - 03774
34698 - OEM - 0039691 - 03063
33998 - OEM - 0039522 - 84261
33998 - OEM - 0039522 - 84417
33998 - OEM - 0039522 - 85259
33998 - OEM - 0039522 - 85251
33998 - OEM - 0039522 - 84463
34698 - OEM - 0039691 - 02254
34698 - OEM - 0039691 - 02204
09898 - OEM - 0031523 - 34026
07998 - OEM - 0031854 - 52318
07998 - OEM - 0031854 - 52038
07998 - OEM - 0031854 ?51177
___ _______
Microsoft Windows NT 4 Server
Version = 4.0.1375.0
Product Key =
809 - 1521615
364 - 1876497
040 - 0164120
040 - 1602212
072 - 1542772
808 - 6795177
417 - 9934111
811 - 7443012
811 - 1380196
811 ?1379413
419-0812021
419-1519183
427-5632883
07499 - OEM - 0040764 - 85341
07499 - OEM - 0040764 - 85342
10699 - OEM - 0041583 - 45246
10699 - OEM - 0041583 - 45581
10699 - OEM - 0041583 - 45339
___ _______
Microsoft Windows NT 4 Terminal Server
Version = 4.0.1375.0
Product Key =
___ _______icro soft Windows codename Neptune
Version = 5.50.5111
Product Key =
W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
___ _______
Microsoft Windows codename whistler
Version = before 5.1.2410
Product Key =
HB9CF-JTKJF-722HV-VPBRF-9VKVM
___ _______
Microsoft Windows codename whistler
Version = 5.1.2410 through 5.1.2509
Product Key =
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
DW87C-76RXP-LLK6C-3FJ2J-2908F
203KR-234TJ-389H8-3F2HU-1W187
Y0UH4-V3N0C-H4NC3-705UR-V1V31
411Y0-URB45-34R3B-310N6-70U51
F0R6R-347JU-57IC3-M0V34-11Z16
Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46
JJWKH-7M9R8-26VM4-FX8CC-GDPD8
BFB47 - 3C7FY - WHR6H - G9X4D - 7TTFJ
RK7J8 - 2PGYQ - P47VV - V6PMB - F6XPQ
BJXGH - 4TG7P - F9PRP - K6FJD - JQMPM
Q3R8Y - MP9KD - 3M6KB - 383YB - 7PK9Q
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
___ _______
Microsoft Windows XP
Version = 5.1.2510 ->; 5.1.2541
Product Key =
60 day activation
RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
180 day activation
XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
128 day activation
BXCTM-R899Y-QH8H8-26PXH-BMC7B
___ _______
Microsoft Windows XP
Version = 5.1.2542 ->; 5.1.2600
Product Key =
BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG
CDWVP-GBJRG-PDJRG-Y6CMB-HCGG3
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ
XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
___ _______
Microsoft Windows XP Professional ( Corp key )
Version = 5.1.2600.0;SETUPP.INI PID=?????270
Product Key =
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
( NOTICE : THIS KEY IS DISABLED IN SP1, so
check below for more keys )
___ _______
Microsoft Windows XP Home Edition
Version = 5.1.2600.0;SETUPP.INI PID=????????
Product Key =
BQJG2 - 2MJT7 - H7F6K - XW98B - 4HQRQ
JQ4T4 - 8VM63 - 6WFBK - KTT29 - V8966
___ _______
Windows XP Home Edition Compaq OEM :
Version = 5.1.2600.0;SETUPP.INI PID=?????OEM
Product Key =
KK9TB-WJBWV-X989P-TTVH7-QVF26
___ _______
Microsoft Windows XP Professional ( DELL OEM )
Version = 5.1.2600.0;SETUPP.INI PID=?????OEM
Product Key =
XJM6Q - BQ8HW - T6DFB - Y934T - YD4YT
BX6HT - MDJKW - H2J4X - BX67W - TVVFG
CDWVP - GBJRG - PDJRG - Y6CMB - HCGG3
___ _______
Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition
Version = 5.1.2600.0
Product Key =
C4FPJ-HQCGP-QD3XC-2JF34-FT8Y6
___ _______
Microsoft Windows XP Professional
Version = 5.1.2600.0;SETUPP.INI PID=????????
Product Key =

Below Information was generated from a random
keygenerator and verified to be working.

PGYBF-JWTMJ-83T3B-WX7KT-YM28B
XKCWX-KRJWB-3TM64-7WGG3-DVH2C
K6TQ4-DKYJW-YRV7T-BD66C-YQ97X
B3DM8-F7CTG-QQGFC-YBPWV-P6H3V
4PX2W-WH32J-2CCKP-WMJBF-2VXGF
___ _______
Windows XP Embedded Kit
Evaluation Software:
FBTDP-YJ4KX-V927K-3HVTV-RT3HM
Windows CE .NET:
MRDJJ-PYQBT-FBGBY-3J33R-8CVB6
Embedded Visual C++ 4.0:
TRT7H-KD36T-FRH-6QH8P-VFJHQ
___ _______

Windows XP Professional Volume License (MSDN)
H2HYJ-28PQM-6HGFG-CWMMD-V2C62
M74XB-7K8Y4-YT6MY-B6XX4-PWBF4
VVBQJ-VHP8J-7DHHP-FK68Y-YHY2V
D2Q4M-M47JY-FVXFJ-JPRKR-6GG82
RCB4W-27GPV-HKPF7-WH43D-V6XPD
Y88HJ-4K4VP-W6Y3H-BWH6M-43GCP
M7D6F-3GY6B-PWXPF-JPPYD-8XD2J
FWFX8-2VBWD-2K8T7-R26QW-93T3C
PW2DM-BHPPK-YV8V3-VFYVY-VQFKD
8W4DX-VDYKX-JYFYC-VY4Q3-YJ4PD
93XDW-CQTX4-PJ2Y4-YHRW4-G4DBF
D2H37-MCK77-8YW4V-7C3YQ-K98RJ
Q3MM2-PX8HT-DG34Y-MH7Q4-WDG3W
TRHB3-TTDC6-QDTKW-8GRQY-G7H6M
3VHPK-BYHDR-X63B6-8FFFM-P6TW2
CB4F7-JHGCM-47K6G-PB7BY-BX2W3
TMYYT-RYXXQ-BHJ78-F6TWC-97BXT
YTTD2-BQHYG-8F4D2-WCVHC-64TTT
GRPC7-FVKTR-MXVMJ-4TD33-JMDF8
DXVWV-PDKBH-2PK6Y-YQWCP-GQ43T
FWT4K-YXKYV-FTWJG-B6WJF-CB73X
273M3-4KG6D-34MMY-XYFWF-2P4VY
TC2PX-Y77HM-QJQ7X-BHVBT-QF9PC
4MXCM-8R7Q8-V74VD-6PPWY-QQBPM
F4K8K-K6XFX-K7M68-M6P4P-MVV6Y
WFMT2-DWMYG-JYHVK-DCXYD-7M84B
BWWYK-6QF64-7KJPR-HJBJ7-JD9G9
V3QXP-MBQPK-RQGB3-6XFJR-2P2BB
QXYMP-G3WTH-DX3RT-VX8FR-7MDHH
44V3B-JHRC3-T4PRP-C4GHK-FTT2F
4TPXJ-THY6V-HH42M-W4G2H-28CMD
3TC47-R6GKX-KMM3V-37DR2-K3CGB
X8CXT-B38P8-MR6CG-XGJ76-734BX
MWXP3-28PMK-CQYD7-QV6VC-X7F66
YTX4R-RPQJC-2FTT2-XGH23-KDPHD
CJ78M-4DDKT-6CCQF-VFB7J-6HM9Q
GKH26-V6VWJ-3YYJY-QFF2P-PYXBH
JP6M2-HJCFC-8KCJ6-M2KMW-69B9T
W4DYV-RJ7VP-X78K7-7KF78-DT8JD
3F276-7BYC6-WT46Q-JMR7W-KT9F6
H7CJG-Y7HPQ-W3D2C-3H64M-6FVVC
T3RMP-XXVR7-TGGMK-H74VG-Y3YQV
PJCYY-P6TQ4-DMPY4-4WGXV-4DJRB
74GFB-DDKVK-V3M28-73GYW-MTFJW
DFHFT-4XQRX-4J76Q-PKPP8-72TT6
G7HBY-RPXFX-JFTP2-YYVVX-8W9QD
VJGX6-R7VQ8-P6GW8-J6RPK-4QCB9
KMG2X-6D8XP-M23XR-6FWKX-B8JRH
CRTGH-B68P2-XB6JC-44GCD-X9JHM
P6PMF-2YWVR-XTHRJ-H2RM6-3BCVD
WKM33-X3KC3-GWRJ3-MF2RR-QPGW7
7H7MF-Y6H36-KQ2W3-3QWMP-MG4V9
BXGG6-3M3VH-2QV7R-M6XGV-34XMP
FJPJ4-33W73-68XT3-YRYJX-JJ3P9
HFWXW-4MPRF-H7WJD-P6JQV-4X6RK
W8Y84-JTWGP-PFWDQ-G4D37-DQWWK
6MH6Y-G82FC-73XR4-TMW7H-CRGC2
Y3K3R-G2R7W-WMM6G-YW2KY-TXKMD
22WXC-BDHBH-D6XTY-8V7FC-6YCW3
V3PB3-H6MMJ-7BDHD-P3BWJ-K9J9P
BCVB6-PWK3H-GMXQB-Y84XF-JHTJ4
BTMT7-MJV82-MV4FV-2GYMB-7GWC9
FPBY6-J33HB-RDVTJ-HFPKT-4C7WY
2DD2D-3Y7JY-B8P27-6XPD8-M9VQF
DHWBP-RJBCX-GXDCV-7YBBQ-MW9VW
7RWJY-C4H4G-28R8J-67JKB-WBX3D
DB43K-FY62D-8C8X7-KCW3M-RMX4G
7PKQG-Y244T-HJGKJ-WD6MM-86DX3
THT72-6RFVK-6R3MK-TV8H3-KJFP2
P7YRP-DWGPY-G34BX-4R8MC-X4GGY
QTHKF-XP37X-GGDDH-M7P-RBMHJ
2TBP7-VTJDW-HGVBC-M37CJ-72WBD
TG47B-6QVYK-CWKKJ-FXPQY-283MG
DYFK6-63K44-74QW4-D44WC-F7PDV
TPC7B-MGV6W-H2GY6-YRX4Q-9PQ9G
3CWQB-8Q78J-YMVY3-DBMCW-K3HV3
WQGR2-RJWGW-2VCMV-B284Q-BGMXH
8QFJX-XVD6T-36JK8-YFJ8X-MY47R
QY4F4-H7WDG-7D2BH-XJRWB-V9J28
CRMCF-6BG6R-8G7HT-MYHWV-WCHV7
VC7C8-26TCW-GPK7T-HHKG3-TWV8X
FPDJW-CC3D3-VH4V6-WD8HM-GKCD3
WHFX8-8QFYV-73F6D-GRRH6-78RKM
3D4TG-RBYQP-HYGDJ-BPR6D-JXQX3
KDM48-RMWC8-Q8FRM-PDQBQ-VYCBC
2DWJ8-66CPC-CDTTK-DDVYH-B7KP2
JJRX2-32RK2-GJP3M-M427J-MBQWX
QHVBK-BM8W3-7QQPQ-26H23-X4CD6
DT277-RP2QW-3G2X9-364RD-J8KTG
HPJRB-W3RM3-WK4RH-KDCT4-HQTDP
WKM33-X3KC3-GWRJ3-MF2RR-QPGW7
7H7MF-Y6H36-KQ2W3-3QWMP-MG4V9
RXG3Q-28G3V-MTWPV-4TPDR-MPDHF
QHB43-KH2KY-6DH36-D3DFT-MDG64
F8MJP-QFPDB-4YXVX-XVM64-4QP6P
DRQKX-JXDFJ-K3Y8W-DGQPP-GV89H
BXGG6-3M3VH-2QV7R-M6XGV-34XMP
FJPJ4-33W73-68XT3-YRYJX-JJ3P9
HFWXW-4MPRF-H7WJD-P6JQV-4X6RK
W8Y84-JTWGP-PFWDQ-G4D37-DQWWK
FJV3W-T8QKF-BG34F-CBVT8-2D2P3
BWTHJ-6QFJ3-3PCTB-J4FC8-W4M6T
24WPT-3PJ23-77HR7-3PRQH-M9GFD
66PJG-TYFPY-FFK2D-P424G-78T2K
YMG7X-8PH82-686XC-23T3R-FDXHW
TV3F2-37DQ4-66FKR-QTP-X94PM
6JHVK-CCQP3-VFCRH-RXHY3-RQPPT
YHTCM-VY2R3-TRD3M-34PCG-GFFGH
RYMMY-PMGBJ-RKDJD-X2V3Q-TWBHV
H67RX-VDRDH-MCXMR-JT2JQ-B6Y3M
B8FTF-YGHBH-DJPJP-BH6TM-QDFHR
DRCRH-7HPH4-MPKR7-RGKR7-GFVKM
GK2MH-MFXGX-KWQBT-RWK8J-QGR8G
MF7CF-3XXMG-7PP4Y-PYV83-2X7D3
P87VW-YQ8J6-Y4QGP-JMKQ4-Q72W2
V34JQ-DM8PH-YTCV7-FB738-GPBRH
MGPD7-GF6VT-83YQD-422F8-GF3TK
8R4KM-JQTQM-H8WGX-8F3MV-FCBCB
W6CXW-CPWYK-M4P4J-GQ6JJ-VGBT9
G3KDQ-R6WVQ-7GDQR-V6YXB-GTKGX
8TWMB-KDKX4-XRP8K-7JRTW-Y368V
KC8-VGGKH-T2PYR-2MFYH-H6JP8
742K6-V22MJ-JY4HX-RXY8R-FD9GT
KXPM7-B64RQ-7DWJP-7DT8Y-VGK2H
FT627-G4XDP-4KDG8-66B4C-KC3T3
W6JR7-V2FKM-6K2YV-FYQBW-X327M
WGK4X-GHKXG-FFFKY-XDXV7-84PTQ
HFBMY-QXQF2-F8RVK-JBPMR-Q3G6D
233WJ-DKFJ6-XK772-KRDKX-MR3J6
8VMPV-6C3HM-6XDBJ-XKC63-4P9V8
87G2P-DPQ4F-GTBB7-PCVXW-MVDKY
KQF36-BJM8P-6JPWW-6W6H8-Y46TX
22DVC-GWQW7-7G228-D72Y7-QK8Q3
7PJCG-CXBBM-WPRP3-JC348-D8WMG
DTRQ2-F8JW2-4HH8V-2B8QQ-G7BVB
QFBKY-T4GBB-XDG74-24TGK-F9JQH
F38JH-BGF8G-G7GMW-XM4T6-VK3CK
GKM3J-M2FQF-7JFKT-TPB84-RBJXP
DRPK6-BDCB3-G2WXG-VWJ4V-829YH
8VWCB-QMTHX-FVK2R-C6YJV-6TW8G
6CGHB-GPMPR-42MGV-6PKB8-FV3V4
MGB64-RPKCV-3GKBC-PH8T4-YTXQ9
Q6DJY-7DKTV-KQTFX-8X7WF-DWRW6
VCTQM-VTQ8Q-Q4GQ8-H3X8M-CQWT2
6YHC2-WW82B-C64DR-XXPDJ-C4P7M
CRMCF-6BG6R-8G7HT-MYHWV-WCHV7
TTJ8X-K7G7K-TMW4F-6FPXH-C677H
JYM4H-TMPVF-QCDPQ-HFRX2-2HFDT
V66VK-XWC7M-VH3KR-JY6CV-HMYPQ
B6DBQ-MKKVX-VBYXJ-M373C-773HT
RX2K6-XQDQT-FYXWY-8XWK8-9XTYD
XWGPK-JRKGF-TGWKC-3T7M4-BGCBC
YF8PG-GH747-DMTC3-2797D-6WBWM
VTB7G-JDRHV-JRV7K-3BX4B-3TW6T
FF7BH-G3TQF-GRQFX-PPF38-MH6MX
CCYFQ-CYK72-HTB3Y-MF37F-DHXQK
4876D-XRHK2-PHG2T-JVJWY-72D6V
PV77H-MCP3H-VBBJD-WQF8M-XKW
QYRY6-4Y3WR-QVR86-MDJMY-4C694
VGPT2-PV626-2X6T7-D7R6Q-7GRQJ
WF47Q-DGPDW-FMJBY-3RWY2-K3Y6D
CWWQT-VQ3RH-TPWPQ-HRJRP-9P8FV
3WFVR-J3R6R-3TFVX-Y2GC8-VMP9Q
47PQQ-D2F6R-FJ3QV-RV2GH-3JQBG
GK2MH-MFXGX-KWQBT-RWK8J-QGR8G
MPH32-4B3G8-2MVHQ-6V4QK-4VWG9
74GFB-DDKVK-V3M28-73GYW-MTFJW
DFHFT-4XQRX-4J76Q-PKPP8-72TT6
G7HBY-RPXFX-JFTP2-YYVVX-8W9QD
VJGX6-R7VQ8-P6GW8-J6RPK-4QCB9
KMG2X-6D8XP-M23XR-6FWKX-B8JRH
CRTGH-B68P2-XB6JC-44GCD-X9JHM
P6PMF-2YWVR-XTHRJ-H2RM6-3BCVD
VJGX6-R7VQ8-P6GW8-J6RPK-4QCB9
8Y32G-27HKV-TGGGM-4YDKG-DGKH2
CGXJJ-DXCMJ-7CD7D-7BMJT-PCCPH
8GMVK-JGX6P-T36GY-P7K2Q-GD2MP
T8WT3-VHMDT-JDHP2-KKGYH-7R446
7VDYJ-3HYPJ-63CBQ-Y22QH-GM2B2
7777W-HB76V-68FBQ-PTHT6-PBHCH
B6M3P-YQ7H2-K77MG-WQT46-PMG2H
HBDDK-T4283-Y8FFF-8CVQY-RYC3D
WBMG8-T8VQ3-PKQ4K-GXMGR-RMFT7
69J8Y-VVRMR-P3MYH-2XX8V-QBPGX
C3MJV-JMHVM-P726J-BVJG7-4W2HM
Q4M4X-JGPXG-FDJCP-PM2BT-9Q9GV
4CBMG-6MGDH-VRDKR-DHQTF-V2BQQ
W3W6B-GKH6P-GPPCR-QM7W2-3K773
TPVGV-7KT2Q-C36YD-PDWHW-G287Q
Q3C6B-VRDYY-F3P4K-KCTQD-VQ732
QFC8J-CXWK6-C6F4R-W76F7-FJ6W2
7GBGB-QP2FV-GPQHX-7KWHG-72T4C
KWCK4-BVW4R-RHJBQ-4HX4J-Y76YC
8R38Y-VH2HC-48BKT-Y6VKX-3XQMW
YRV6T-4KCV6-QBGPJ-RBGRG-YV694
___ _______
Windows XP Professional :
7VF4T-D7QMK-CC87K-P2468-3M4PQ
X3BTD-7P44K-2FWW2-3DGB8-B8J
T3GXK-WDT8Y-XMKD3-Q6MQD-DT862
VG2PR-HTKCV-TC3D8-XVTDR-D2WHD
PQQRK-GFPHC-QVJC8-6MTJQ-RKV
J84TF-7CTBW-JH3TB-YXR3W-BJBRQ
J84TF-7CTBW-JH3TB-YXR3W-BJBRQ
23QFT-DVY67-6G2VV-7JM76-BWQR3
68YG6-DCFRM-B7KYT-TJRMF-CXJKX
68YG6-DCFRM-B7KYT-TJRMF-CXJKX
87H3J-HD7TM-V66FW-PBDBX-HVH4R
YG4WP-9YXKX-QM2YV-PR4X7-KDJTC
CHXHP-PB2FG-B68BB-H8XGF-7V2PY
K74GF-Y232R-PH3RR-YKB4H-PJCV3
BRJX8-FWBHG-2RXWK-H84W7-628J4
4V2YV-HHHX4-CKVDY-4R486-498V2
G87BW-MYGY7-4FWGY-CCHQB-8FJ3B
6KM4D-2Q76R-278RX-QMXJD-87V
4JRPY-6XGY7-2MY2V-BWRX7-YCHGP
WMMJQ-8TKHC-MC7TJ-7WCF2-D8BRY
RJQ6X-R4C2W-FFMT7-TGXVQ-9GTVG
VM3QK-HYQ8B-VHVFB-DBQWP-XW83Y
GYBRP-VG8CH-JRHTV-X8C7J-6GYMB
F3RJW-XFQWM-4FH6Q-3CTMR-R82GR
8J8K6-GPMBM-RWVFV-2Y8VX-B66JY
8J8K6-GPMBM-RWVFV-2Y8VX-B66JY
88F24-PGH68-DTMQM-8VV47-DG728
3JJQX-H6YQB-CCX7K-6WXCK-Q6BYR
XBB6Y-G6QWG-WPCFQ-F8B6B-HMCPW
WYTDP-6YFYF-4KFGJ-GHRYY-9KPHH
6WF3Q-TRX4M-47PRY-MFQXV-86PJG
F2R8R-QJJ3V-KJKMT-64T4T-B78YT
BTHFD-Y6FCP-7KMCT-7JYXH-CBPFR
DGBY2-QVG8W-RTYFT-23R4B-RP7KC
F6FRH-PXF8H-YKTBF-37MKG-TYCFC
R67CQ-27X24-FY4B8-Q6WTF-647QR
46KGC-3TXQD-H7KPC-FT6T6-TRB73
3MTDQ-JRMKW-V7K-KBFFK-GFHK6
PJVMC-QG747-HR2FF-V3QTD-YMX3V
MJYQX-C266W-P2C8C-PYPYW-QGMFQ
YKX8H-CT4G3-GX3CJ-KC7JX-33M46
G4H23-RY2C3-C3G9M-K8MQW-C82P7
6MQDH-VM2CX-7J8B2-XVT4K-MCH6R
JGMVY-4RDFG-338KG-J2RBG-RCV7Y
KJCT3-VHD4Q-TFGKV-X2YCX-7WD74
WF2W8-7JP2F-RT82Q-YP2GM-J739G
DKVTJ-62RY2-6VHXT-TG84W-PWQ97
QTMHK-64FMF-6HV7X-MPJP7-43HT3
RH2BY-MJKG7-36VKJ-TVQBX-BCGR6
MB7V3-QC28J-DCR34-4HVQC-J8PQD
FKJBB-T4M84-43XHP-X728H-2HQT3
3QMDV-PHB2Q-D44QQ-4XPGC-QTXX2
K4TFW-VDP6W-YDBFY-YRYBD-3QPRB
KXDBM-Q3TXY-Q32XB-TGHBX-DW7F4
7W4TC-XM6GX-8B84Q-M4VPV-GQ4MX
KG7P2-3PT7H-QKPX2-Y242R-HHM99
HKF34-VF4T6-KCBPF-PBFX8-BBV82
RJFGM-DQ88P-R7M2M-PB37G-4B32M
GPX86-TRJ6X-XJM6Y-P7MPJ-DHCVR
JMHVM-BDPV3-PVCW8-48RWR-BKKDG
3P8QD-V2H78-VV7VB-KB2XY-7QYX8
Y27TX-MB326-77Q84-G3R3M-MGG8R
887VY-FKDX7-2DJ6P-Y44RY-94KXJ
TMJQF-RWQC3-X32TP-2T27X-FY38W
VD8CH-JF88R-Q66F7-TWH8H-36KX3
JBK6F-3F8HK-HKCMW-XJQWV-BWH24
RH32K-GHGVX-BF7HF-H7MTD-7PYBJ
DJ8CJ-CMDJK-YK4V8-FK76G-X3T6Q
7MXWG-DHHBX-6VJR4-3HKQF-KGDY2
DXMHT-B4X42-XT7HG-X2JRK-XHXK9
FJ2CP-PW3F4-YDRWJ-GHCPQ-TBGW3
2FYMH-V7PW7-2J682-2HF3K-42X6T
4F77P-4VRM2-GM44G-3GXJQ-MMC7M
GP66R-4M7F3-FV2VV-VH4VW-BBGF8
DYQMF-MCV2X-D2CTV-QVDRQ-WWM9Y
BTJ6H-HKD6W-HK7FH-XB764-QHVKC
QY6WC-VYX-QYBYY-6W2F7-R3F32
MDFT6-B748H-DWXGF-FPJPG-HX4MM
QKMHW-6YDKC-HRMQK-JF3VF-XHRGQ
6MD6G-KKFXD-VJKC3-B8286-GRC3D
462WC-8RPYB-H6RTX-MKG32-TB29P
PWBFG-XMKMF-MPTV8-XP87K-BQ6TD
X2Y9C-KKQX3-VF8WK-37VQ3-GMQYM
VY4VR-X7XGY-7Y2FV-T4VJ3-PPP3F
WVJKC-PWV74-6QRCW-2RCPW-3QPGC
4K32D-H2GKK-B3VB6-RCHBG-462TQ
WDDBP-6HFQC-J7RD4-MXY8H-TM3XD
TRGW4-DDRG3-K4DTW-TY6QP-K74P3
F883H-8KFWR-FH3M2-MPJ7F-2C68W
3QCVY-GQMGJ-G6G22-6CBY7-P44QP
BBBH7-43CMD-BWFXY-MPVG4-8FQ33
XWTC3-Y8G6Y-YH7X8-D673M-WFBDX
CGT6V-WC2GW-R3JBH-MV7PF-CDH82
W3BRM-CWPPD-DR26B-V6V3W-3V78F
P3QXG-YGDJG-7XKTV-C6BC8-2F83H
FHTMG-G7FQX-BQ6G7-HG2V7-QKRFP
CDVCW-H7RQP-M2M3G-7GC7R-P4B3T
F2KV6-RJ36T-P3XB2-B2KDC-Y9RRJ
KMVXP-JTTVF-R46WY-WDKQP-WC9RC
Q6K2Y-4DQ6T-PPXKB-M4GTC-VWCW2
QX8HH-FPTYD-MRP8W-BCQGR-M3VJV
VH63Q-D7WRD-J4WVK-RVKT7-R2866
T7T62-Q64RK-QD3QY-3CR7G-28VHD
MMRMD-QQWK4-2T6RH-W8GKV-2MFVY
2XVY8-JF8WX-R4MFY-3J7D2-DKQQM
G2JVQ-V4T28-T36WB-72C2R-THM4J
QMVDJ-RQ8TV-8KGJJ-BQHMR-YKBGJ
KMQ2C-9H7KR-KYBW7-CBCVP-XPJXF
G7FFB-PKP-W722F-K2JRJ-K4X39
MTTRH-YDMC8-JBYX4-TDRWD-C967Q
XYX3Q-T4B24-XRCQB-XFRQT-H8KK4
4M2D3-8QFVX-WW244-7M4QT-G476T
R6F88-TBRW8-8MTRW-8VBJB-HQKCJ
F6FG2-TPMGK-JW347-YBQC2-PTRY3
7WMMM-Q7VJR-TJ4Q3-RMJTC-66C6H
P3KCD-YKDCJ-TJCH4-RYPTP-8VDTP
P283V-RFRHW-KVPWQ-WB46M-D8VHG
3Y8RD-RV2HF-DCH66-PYQ62-3RXYR
FPVWB-VD7PH-G2WH6-TPWJF-H7RQT
B8PJ4-277CH-6WH3F-PW6Y7-RDGVH
B6JM8-H7FCY-J4K6B-KMFV4-3MKDC
2D6W4-YQFDF-F3Q4C-RXKKF-7248F
WJJW8-6TWPW-CG4CD-WMYC2-2X67V
JM3J3-HRCGD-YQ8KY-7776M-RQ22G
GB736-KDM4R-HXTPG-6XMFT-HMDR8
QQ336-MHWKF-366C2-J3B4X-Y2HYB
VBY36-T4DXF-FDJ88-J7HM8-6846M
QJ3TB-PJF7Y-PPTX4-YW2J2-HJJ7J
H7HXR-DVD76-2JXK3-D3M7R-7FW4K
XVHFR-JTXDC-K8GYQ-KWM8V-DX8TY
2KCP2-M6TCM-XHPRX-DJGBT-VDVV9
BPDBV-T3Q4Y-YWKJX-HJ8BT-CPPY8
GC6HB-RG7DM-V273V-J72KT-FCTF6
2RR6T-7MDYP-3VMBH-G6CYT-KT9TJ
3PTKV-KM2WH-T4DKH-MWDCT-WKBD3
3VV6P-2YH38-4VWTB-FP2PH-CT68K
Y7H78-6KPY7-Y7VVR-FMD3F-67Y9K
YFHVY-WCY4H-27YRG-DKD2V-FVC6F
RCBFF-3YTPT-4MWF2-H6KHK-MBJHR

وفى النهايه انا اسف اذا كان الموضوع غير مرتب ومنظمالمواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
Microsoft Products Keys AIO shoOk برامج 5 02-09-2006 08:11 PM
Microsoft Applications Serials في ملف وورد abu_mada برامج 2 14-05-2006 10:06 AM
List of Microsoft products keys- لمن يحتاجــه ابو الحصين برامج 0 30-10-2003 08:47 PM
  #2  
قديم 15-03-2013, 10:38 PM
عضو ماسـي
رقم العضوية: 404585
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 1,137
تلقى دعوات الى: 2 موضوع
إعجاب: 0
تلقى 25 إعجاب على 8 مشاركة
تلقى دعوات الى: 2 موضوع
مستوى التقييم: 38بارك الله فيك
  #4  
قديم 16-03-2013, 02:55 PM
عضو مميز
رقم العضوية: 410978
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 392
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
إعجاب: 206
تلقى 110 إعجاب على 81 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
مستوى التقييم: 14
الصورة الرمزية كاندووبارك اللهم فيكما اخوتى الاحباب
Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.
DamasGate English