الحالة
موضوع مغلق

holland

عضو محترف
التسجيل
3/8/03
المشاركات
555
الإعجابات
0
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
أول مرة عربيا و ربما عالميا على رابط مباشر السيرفس باك 3 للويندوز XP

طبعا أنا ليس منزلوا تورنت و رفعت للحبايب علشان بوابة داماس دائما هي السباقة لكل جديد

الكل حيسأل ما الجديد ؟؟؟؟
الجواب طبعا موجود:

http://www.thehotfix.net/sp3.html

All hotfix downloads are linked directly to Microsoft. These are 100% official downloads.
Internet Explorer 7
Windows Media Player 10 (possibly 11* depending on release date)
Windows Media Center Update "Emerald"Download the XP SP3 eighty hotfix pack torrent by clicking here! (thanks to betatesteur.com)

New! - 904829 - You receive a "This folder already contains a file named '<filename>'" message when you copy an NTFS encrypted file to a new location on a Windows XP Service Pack 2-based computer
New! -
900732 - The "Never Dial a Connection" option that you configure in an Internet Explorer Maintenance policy is not implemented in Windows Server 2003 or in Windows XP Professional
New! -
894472 - Third-party programs that require lots of memory do not run in Windows XP Service Pack 2
New! -
899588 - MS05-039: Vulnerability in Plug and Play could allow remote code execution and elevation of privilege
New! -
899591 - MS05-041: Vulnerability in Remote Desktop Protocol could allow denial of service
New! -
899587 - MS05-042: Vulnerabilities in Kerberos could allow denial of service* information disclosure* and spoofing
New! -
896727 - MS05-038: Cumulative security update for Internet Explorer
New! -
894391 - FIX: DBCS attachment file names are not displayed in Rich Text e-mail messages and you may receive a "Generic Host Process" error message after you install security update MS05-012
New! -
893756 - MS05-040: Vulnerability in Telephony service could allow remote code execution
New! -
896423 - MS05-043: Vulnerability in Print Spooler service could allow remote code execution
901105 - Download - The Intel High Definition audio functionality unexpectedly quits working in Windows Server 2003 Service Pack 1 or Windows XP Professional x64 Edition
895406 - All policies on a Windows XP-based computer are refreshed when you enable an IPsec policy
900930 - Download - An update that addresses Outlook Express 6.0 issues is available for Windows XP
903234 - Download - An update is available to optimize the way that the Volume Shadow Copy Service client accesses snapshots in Windows Server 2003 and in Windows XP
891070 - Packet-writing programs for optical media recording devices run slower than expected on Windows XP Service Pack 2-based computers
889073 - The IIS and SMTP services do not start when you deploy a Windows XP SP2 Sysprep image on your Windows XP SP2-based computer
891117 - FIX: A custom application that uses context activation stops responding in Windows XP with Service Pack 1 or Service Pack 2
893066 - MS05-019: Vulnerabilities in TCP/IP could allow remote code execution and denial of service
319740 - Download - MFC applications leak GDI objects on computers that are running Windows XP
888302 - MS05-007: Vulnerability in Windows could allow information disclosure
885222 - Download - Performance of 1394 devices may decrease after you install Windows XP Service Pack 2
885884 - Download - Description of the critical update for Office XP on Windows XP Service Pack 2
887822 - Download - Some pre-Service Pack 1 (SP1) hotfixes do not migrate to the SP1 version when you update your computer to Windows XP SP1
885894 - Download - Computer stops responding when you try to install an update in Windows XP Service Pack 2
885464 - SBP-2 drive stops responding when you try to write data in Windows XP
885932 - Download - Internet Explorer stops responding or crashes* and you receive an access violation in Vgx.dll* when you view a Web page in Internet Explorer 6.0
886677 - Download - Double-byte character set (DBCS) characters may appear corrupted in Internet Explorer on Windows XP when you browse a Web site that uses Shift-JIS character encoding
888240 - Download - Some add-ons are not listed in the Manage Add-ons dialog box in Internet Explorer on your Windows XP Service Pack 2-based computer
889320 - When you disable the Windows Firewall service on your Windows XP Service Pack 2-based computer* the Computer Browser service stops after five minutes and Event ID 7023 is logged in the Event Viewer
888092 - Download - You may receive an error message in module Mshtml.dll and Internet Explorer quits when you run a custom Web program in Internet Explorer 6
887816 - Changes in behavior of the SysPrep and RIPREP tools after you install Windows XP Service Pack 2 or Windows Server 2003 Service Pack 1
885887 - You cannot access network resources after you try to log on to a Windows XP Service Pack 2-based computer
889016 - Download - You cannot obtain debug information about the resource objects of Application Verifier Stop errors in Windows Server 2003 or in Windows XP
884838 - You receive a "Microsoft Internet Explorer has encountered a problem and needs to close." error message when two pop-up windows appear at the same time in Internet Explorer 6 Service Pack 1
884883 - Download - Multiple versions of Comctl32.dll may cause both Windows XP style and Windows Classic style windows to appear in Windows XP
884538 - You receive a "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way" error message when you run a custom Microsoft Visual C++ 6.0 program in Windows XP
883517 - You do not receive the "Safe to remove hardware" message when you click the "Safely Remove Hardware" icon in Windows XP
890042 - You lose access to network resources after you resume your Windows XP-based computer from standby
887170 - You experience problems when you disconnect a single IEEE 1394 device from a computer that is running Windows XP SP2
885898 - Initialization phase of a Setup program may take longer than expected to complete in Windows XP
885885 - You cannot use infrared communications to transfer files on a computer that is running Windows XP Service Pack 2
884575 - Battery power may be drained more quickly than expected on your Windows XP-based portable computer
888402 - Hard disk volume monitoring may stop in Windows XP
885295 - AOL file downloads may abruptly stop or AOL broadband connections may be dropped after you install Windows XP Service Pack 2
889334 - File upload in Internet Explorer 6 to a Web page may time out or take longer than expected to complete in Windows XP Service Pack 2
885443 - Stop:0x00000082 occurs after you install Windows XP Service Pack 2 on Windows XP
889085 - "Show only specified control panel applets" policy does not display applets that use dynamic icons in Windows XP Service Pack 2
885843 - No results are returned when you search for files or for folders over a slow network link in Windows Server 2003 or in Windows XP
885453 - PEAP authentication is not successful when you connect to a third-party RADIUS server
888404 - An Office hotfix may not install or update files
889407 - You receive an "Access is denied" error message when you open a Web page that runs a script in a frameset in Internet Explorer 6
867795 - 100 percent of your CPU usage is consumed when you run WinSNMP on a Windows XP-based computer
886809 - Live video conversations in chat sessions may be choppy after you install Windows XP Service Pack 2 (SP2)
888603 - Update to disable Volume Shadow Copy Service restore options on Terminal Server client computers that are running Windows Server 2003 or Windows XP
887186 - Logon process takes an unexpectedly long time to complete in Windows XP Service Pack 1 or Windows XP Service Pack 2
872789 - Logging off or restarting the computer after switching users may cause Windows XP to stop responding
816045 - A fast link may be detected as a slow link because of network ICMP policies
870997 - Windows XP and Windows 2000 clients that share a single organizational unit stop responding or spontaneously restart
883483 - Only the first page of a Rich Text Format (RTF) document may preview or print in an application that uses Msftedit.dll on a Windows XP-based computer
885865 - Other computers on the network cannot connect to your Windows XP Service Pack 2-based DHCP client computer after you log on to a network that is running the DHCP Server service
870979 - "Cannot copy <filename>" error message when you use the Cut command and the Paste command to move a file or a folder from one folder to another folder in the same NetWare volume on your Windows XP-based computer
842520 - "Delayed Write Failed" error may occur after you save a file in Windows XP
840837 - Connection security may not be detected correctly in Internet Explorer 6 or Internet Explorer 5
888432 - A component that runs in the same process as the Windows Time service is stopped or is disabled unexpectedly in Windows XP
887589 - You receive a 0x0000008E Stop error message when you cancel a print job in Windows XP
885293 - Your computer may indicate that your wireless network connection is unavailable after you resume your computer from hibernation in Windows XP
870975 - Custom window settings are lost when you deploy a Windows XP image
887173 - Windows XP stops responding after your Windows XP-based computer resumes from hibernation and then you safely remove a USB floppy disk drive
884539 - The taskbar is not visible when a program window is maximized on your Windows XP Service Pack 1-based computer or on your Windows XP Service Pack 2-based computer
888083 - The "Write these files to CD" option is not available in Windows Explorer after a Group Policy setting is applied in Windows XP
884868 - 0x7E Stop error occurs after you disconnect your USB 2.0 flash storage device
873392 - If you delete or add folders in a network-shared folder* Windows Explorer does not show the change in Windows XP
884562 - Enhanced Metafiles (EMF) are slow or do not play at all in Windows XP or Windows 2000
885270 - A program that calls the DhcpRequestParams function may not work correctly on your Windows XP Service Pack 2-based computer
886659 - You may receive an access violation in Cmd.exe or in Command.com when you send command prompt output in Windows XP SP1* in Windows XP SP2* or in Windows XP Tablet PC Edition 2005
884897 - Print features* such as the watermarks feature* the n-up printing feature* and the collate feature* do not work if you print to a Novell* to an IPP* or to another partial print provider in Windows 2000* Windows XP* or Windows Server 2003
822686 - Unusable results when you search a network location in Windows Server 2003 and in Windows XP
886199 - You cannot redirect audio to a client computer when you are running a Remote Desktop Connection in Windows XP
888622 - You cannot read data on a multisession recordable DVD after you record a new session in Windows XP
885838 - User-added trusted sites are overwritten by an automatic configuration script in Internet Explorer 6
888426 - Your USB 2.0 printer may be slow to print in Windows XP 64-bit Edition 2002 and Windows XP 64-bit Edition 2003 on an Itanium-based computer
885423 - The network provider may not function as expected on your Windows XP-based computer
889315 - Unexpected results after you remove a 1394 PC Card while your Windows XP Service Pack 2-based computer is on standby or in hibernation
884558 - Some performance objects and counters are not available in the System Monitor tool on your Windows XP-based computer
873407 - Slow performance when you apply Access Control Lists remotely on a DFS shared path in Windows Server 2003
888321 - A Stop 50 error may occur in Scsiport.sys when you try to add a SCSI device or a PCI storage device to a computer that is running Windows XP Service Pack 2
884862 - User authentication may take one to two minutes when you log on to the network in Windows XP
888413 - Windows XP stops responding and you receive a stop error message after you install Windows XP Service Pack 2
870981 - Printer tray assignments on a print server may not transfer to the client computer when you install a network printer in Windows XP* or Windows Server 2003
888239 - The Welcome music and video do not play during the Out-Of-Box Experience Wizard after you use a Sysprep image to distribute Windows XP Service Pack 2
889527 - Download - ICMP packets are dropped even though you have configured the Windows firewall feature to allow ICMP packets on your Windows XP Professional Service Pack 2-based computer
843518 - The host header is not updated to reflect the new port number in Internet Explorer when you redirect HTTP requests that contain a port number
887823 - Your portable computer stops responding when you try to put it on standby in Windows XP
307154 - The Default Beep sound is played instead of the Low Battery Alarm sound or the Critical Battery Alarm sound on a Windows XP-based computer
883529 - Removing a smart card immediately after you log off a Windows XP-based computer may cause the computer to stop responding
884568 - You receive a "MCI Error - All wave devices that can play files in the current format are in use" error message when you play many AVI files in Windows XP
819978 - Download - Replication tools fail when a COM+ application proxy is installed on the source computer
884047 - The RichEdit control stores data that is not valid when you enter a surrogate pair that is not valid in the RichEdit control on computers that are running Windows XP or Windows 2000
843541 - Your computer stops responding when you use a smart card to log on to Windows XP
887535 - A user may log on successfully after a smart card certificate is revoked or after their user account is disabled in Windows XP
819575 - Access violation may occur in CoDisconnectObject
889321 - A third-party program may stop responding after you install the 884879 hotfix in Windows XP or Windows XP Tablet PC Edition 2005
884861 - You may receive a handle message that is not valid when you render ink in an application on your Windows XP Tablet PC Edition-based computer
885863 - "SEC_E_INSUFFICIENT_MEMORY" error message when the QueryCredentialsAttributes function is called 32*527 consecutive times in Windows XP and in Windows 2000
898050 - Internet Explorer may stop responding if you click inside an HTML dialog box on a Windows XP-based computer
894075 - You receive a "The instruction at '0x7155d330' referenced memory at '0x77cc2cc0'" error message after you close Group Policy Object Editor in Windows XP
903250 - Song titles are copied to a recordable CD after you cancel a burn operation in Windows Media Player 10 on a Windows XP Service Pack 2-based computer
899527 - DVD-RW disks appear to be empty in Windows Explorer on a Windows XP Service Pack 2-based computer
896269 - You cannot rotate and save an image file in Windows Picture and Fax Viewer on a Windows XP-based computer
902066 - Some custom printer properties may be unavailable in a 64-bit version of Windows Server 2003 or Windows XP
887820 - Running 16-bit programs are not listed in Task Manager after you install the MS04-032 security update on a Windows XP-based or Windows 2000-based computer
903737 - CPU usage may reach 100 percent when you resume a computer that is running Windows XP from standby multiple times
892056 - FIX: You may receive a "Page cannot be displayed" error message when you click a hyperlink to view a Microsoft Office document in Internet Explorer 6 Service Pack 1
893476 - You cannot connect your IrDA compatible mobile telephone to a Windows XP Service Pack 2-based computer
884564 - You receive a "The RPC server is unavailable" error message when you open Disk Management in Windows XP
888254 - You cannot set the Folder Redirection policy setting on a Windows XP SP2-based computer that also uses Group Policy settings to customize Internet Explorer
893056 - When you click “Turn Off Computer” on the Start menu* the Hibernate button does not appear in Windows XP Service Pack 2 or in Windows XP Tablet PC Edition 2005
894543 - Network connection icons are missing from the Network Connections folder in Windows XP
894179 - FIX: You may receive a "This operation has been canceled due to restrictions in effect on this computer" error message when you try to open the Internet Options dialog box in Internet Explorer 6
892050 - A USB device that is connected to a USB 2.0 hub is not detected in Windows XP Service Pack 2* Windows Server 2003 Service Pack 1* or Windows Server 2003 x64 versions
889673 - Hardware (DEP)-enabled computer may unexpectedly quit after you resume from standby or from hibernation in Windows XP Service Pack 2
892227 - Folder redirection does not redirect folders on Windows XP Professional-based computers
892627 - Hotfix to enable support for the Simple Boot Flag version 2.1 SUPPRESSBOOTDISPLAY flag in Windows XP Service Pack 2
892099 - "Terminal read: The handle is invalid" error message when you run the rsh command on a Windows XP Professional Service Pack 2-based computer
890546 - USB devices stop working in Windows XP Media Center Edition
894606 - "The specified network password is not correct" error message when you try to access Windows 98 shared folders from a Windows XP Service Pack 1-based computer
890953 - You receive a "The system cannot change your password now because the domain is not available" error message on a Windows XP-based or Windows 2000-based computer
890837 - You are prompted to press CTRL+ALT+DEL to unlock your computer when you use a smart card to log on to your Windows XP-based computer
890946 - A Windows XP-based or Windows 2000-based DHCP client does not update the subnet mask when the DHCP server sends a new subnet mask
896691 - When you restart your Windows XP-based computer* you cannot connect to your wireless network
894083 - The number of WINS transaction log files on the WINS server greatly increases after you install Microsoft Security Bulletin MS04-031 on a Windows XP-based or Windows 2000-based WINS client
890629 - Download - Video problems may occur after you use the Media Center Zoom feature when you are watching video in widescreen format in Windows XP Media Center Edition 2005
893089 - A new 16-bit PC card is not detected when your Windows XP-based computer resumes from hibernation
895536 - How to use the End User Recovery functionality of Data Protection Manager in Windows XP
894463 - Programs that open multiple files may experience longer delays between each file opening on a Microsoft Windows XP-based computer or on a Microsoft Windows 2000-based computer
873397 - You receive an "Application Error" error message when you open a Word document in Internet Explorer
890552 - RPC over HTTP connects to a proxy server that is not valid on your Windows XP Service Pack 2-based computer
873445 - The Boot.ini file is not updated correctly when a new partition is inserted on a Windows XP-based computer
895322 - FIX: A custom program that uses context activation may unexpectedly stop responding on a computer that is running Windows XP with Service Pack 1
891570 - The PowerFile Changer device does not work when you connect it to your Windows XP SP2-based computer
890864 - Some idle session Group Policy settings do not work if you try to use them on a Microsoft Windows XP Professional-based computer that is in a domain environment
890644 - "Unsafe Removal of Device" error message when you resume your computer from standby while an SD media card is inserted in Windows XP
887569 - A request may return a null pointer to the IFontDisp interface when a program that uses the Windows XP SP2 version of the Atl.dll file requests access to the ambient font property
890048 - You receive a "0x80070057 (E_INVALIDARG) returned by vbscript!GetTypeInfo()" error message when you try to start the VBScript engine from a C++-based program on a Windows XP Service Pack 2-based computer
893609 - Preset connection manager credentials may not work in Windows XP
893605 - You receive an "IDS_INSTALLFAILED" error message and an access violation occurs if you configure an Outlook Express account profile on your Windows XP-based* Windows 2000-based or Windows Server 2003-based computer
892233 - The IDE magneto-optical drive is stuck in a loop when you query the drive in Windows XP
896725 - A truncated Samba server response causes an access violation in the Lsass.exe program on a Windows XP-based client computer
896684 - The input method editor status changes to full-shape mode when you switch back to the Traditional Chinese input method editor in Windows XP Service Pack 2
891019 - Images may appear as blank boxes when you view a Web archive (.mht) file in Windows XP with Service Pack 2
897327 - You cannot use the Secedit.exe command-line tool to export the local security policy settings on a stand-alone workstation that is running Microsoft Windows XP
896166 - You receive an error message if you use your user principal name to change your password in Windows XP Professional
895900 - You cannot save a file from your Windows XP-based or Windows 2000-based computer to a shared folder on a file server
894871 - When you use the System Preparation tool and the Sysprep.inf file to update drivers on a Microsoft Windows XP image* the File Signature Verification tool may report that some drivers are not digitally signed
896613 - You cannot connect to Visual Studio SQL Server Express on a remote Windows XP Service Pack 2-based computer
896896 - A message from a 16-bit MS-DOS-based program does not appear in a Command Prompt window until a named pipe is closed in Windows XP
900624 - When you disconnect and then reconnect a network adaptor on a Windows XP-based computer* the IPsec policy is not applied for two to three seconds after the network adaptor is reinitialized
899182 - You receive a "The permissions on <RegistryKeyName> are incorrectly ordered" error message when you view the permissions on a registry key in Windows XP
890859 - MS05-018: Vulnerabilities in Windows kernel could allow elevation of privilege and denial of service
890047 - MS05-008: Vulnerability in Windows shell could allow remote code execution
893086 - MS05-016: Vulnerability in Windows Shell that could allow remote code execution
891849 - You receive "The system could not log you on" error message when you use a smart card to log on to a Windows XP Professional-based computer
890937 - Computer authentication cannot complete successfully when you use a smart card to log on to a wireless network in Windows XP
893226 - A user receives an "Unable to log you on because it is required that you use a smart card" message when the user tries to log on to your Windows XP-based computer by using Remote Assistance
896430 - Outlook 2000 may unexpectedly quit when you use the IME to enter Japanese text on a computer that is running Windows XP or Windows 2000
894069 - You receive the Change Password dialog box when you try to use a smart card to log on to a Windows Server 2003 domain in Windows XP Professional
898444 - MUI language settings may create more than one shortcut in the My Music and My Pictures folders for new users on a Windows XP-based computer
890175 - MS05-001: Vulnerability in HTML Help could allow code execution
898781 - FIX: You experience slow performance or a program stops responding when the program calls a COM method and the MIDL defines an [out] pointer to pointer argument
893357 - Download - The Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE) update for Windows XP with Service Pack 2 is available
893376 - Stack corruption occurs if you remove and insert a smart card during a user log on process in Windows XP Service Pack 1 or Windows XP Service Pack 2
890046 - MS05-032: Vulnerability in Microsoft agent could allow spoofing
896428 - MS05-033: Vulnerability in Telnet client could allow information disclosure
902395 - You may receive an "HTTP 405" error message when you click a hyperlink that links to a WebDAV folder in Internet Explorer 6
873333 - MS05-012: Vulnerability in OLE and COM could allow remote code execution
873339 - MS04-043: Vulnerability in HyperTerminal could allow code execution
891781 - MS05-013: Vulnerability in the DHTML editing component ActiveX control could allow code execution
885250 - MS05-011: Vulnerability in server message block could allow remote code execution
886185 - Download - Description of the critical update for Windows Firewall "My Network (subnet) only" scoping in Windows XP Service Pack 2
887472 - Microsoft has released a security update to Microsoft Windows Messenger
887742 - Download - You receive the Stop error "Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)" in Windows XP Service Pack 2 or Windows Server 2003
887797 - Description of the cumulative update for Outlook Express (KB887797)
867282 - MS05-014: Cumulative security update for Internet Explorer
888113 - MS05-015: Vulnerability in hyperlink object library could allow remote code execution in Windows Server 2003
885835 - MS04-044: Vulnerabilities in Windows Kernel and LSASS could allow elevation of privilege
885836 - MS04-041: A vulnerability in WordPad could allow code execution
890923 - MS05-020: Cumulative security update for Internet Explorer
896358 - MS05-026: A vulnerability in HTML Help could allow remote code execution
896422 - MS05-027: Vulnerability in Server Message Block could allow remote code execution
883939 - MS05-025: Cumulative security update for Internet Explorer
898461 - Download - Software update 898461 installs a permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.1.22.4
896344 - Download - You cannot transfer files and settings from a computer that is running a 32-bit edition of Windows XP to a computer that is running Windows XP Professional x64 Edition
903235 - MS05-037: Vulnerability in JView Profiler could allow remote code execution
893803 - Download - Windows Installer 3.1 (v2) is available
888316 - Download - Description of the Windows XP Media Center Edition 2005 update that was released on November 23* 2004
873369 - Update 1 for Windows XP Media Center Edition 2005
901214 - MS05-036: Vulnerability in Microsoft Color Management Module could allow remote code execution
885354 - FIX: Bob deinterlacing does not work with the Video Mixer Renderer 9

--------------------------------------------------------------------------------------الروابط،
http://s36.yousendit.com/d.aspx?id=2GZYIG8NWYD0W1GRCHPCTPQMDN

أو

http://www.megaupload.com/?d=181V5JJJ

ومعدرة لمن محجوبة عندهم هده المواقع
تحياتي
 

arabianhorse

موقوف
التسجيل
6/3/05
المشاركات
1,974
الإعجابات
525
الإقامة
UK- LONDON
#2
شكرا يا الاخو

ولاكن لي تعليق . ان السرفس باك 3 لا يزال تحت التجريب

ولم يصل حتى لمرحلة البيتا

فيرجا الانتباه وشكرا
 

فــوا ز

عضو محترف
التسجيل
12/4/03
المشاركات
537
الإعجابات
5
#3
اولا الف شكرا لك على مجهوداتك اخوي


وبصراحة انا اول مرة أسمع ان هناك سيرفس باك 3


ارجو الايضاح منك او من احد الاخوه او رابط لموقع من مايكروسفت يدل ان هناك سيرفس باك 3واكرر شكري لك
 

New star

Administrator
طاقم الإدارة
التسجيل
17/3/03
المشاركات
26,994
الإعجابات
9,468
#4
بارك الله فيك اخي الحبيب Holland بعد زمان و الله اهلاااا و سهلااا فيك

و شكراً لجهد الجبار اخي الحبيب برفع الحزمه

=

إخواني هذة الحزمه هي من تجميع مبرمجين مجتهدين .. قاموا بجمع الهوت فيكس التحديثات و صمموها و هي بمثابة sp3 بحسب تسميتهم لها و اذا ما تم اطلاق الحزمه من ميكروسفت ستكون من بينها هذة الحزم Hot Fix و تعديلاتها بتاريخ الصدور .

====


للعلم لم اجربها لكن مجرد اطلاع .... سابق
 

warez

عضو ذهبي
التسجيل
7/7/04
المشاركات
984
الإعجابات
14
#5
شكراً اخي الحبيب

لكن و اله مش عارف شو تريدون من السرفس باك 3 أو حتى 2

مدام كل اللي يجيبه وجع راس و مشاكل عدم توافق و تضارب

ما حد يقول سيكيوريتي عشان ما في نظام امني محكم

أنا شغال على بروفشنال سرفس باك 1 و عندي سرفس باك 2 أصلي جاني هديه ((حتى الأخ نيو ستار يعرف هادا الكلام)) لكن ما أستخ\م غير السرفس باك 1 و حاطط عليه مكافي أنتي فايرس و فايروول + XoftSpy + Search bot Search & Destroy و شغال تمام ما شاء الله عليه
لكن بدكم الصراحه أنا أعتبر كل نظام الويندوز نظام غبي و ضعيف ((with all do respect for all of windows fans* lovers and those narrow-minded people)) و ما شي يخليني أحتفظ فيه غير لأنه الأشهر و الأكثر توافق مع البرامج* غير أني فعلاً بدأت أفكر إني أغيره و أبدء مع اللينكس ((الليندوز)) + ماكنتوش ((لكن مش متأكد لو كان أقدر أنصبه على جهاز بي سي عادي مع إني ما أعتقد* و المصيبه إن أجهزة الماكنتوش اللي من الوكاله غاليه ناااااااار يعني تريد تدفع على الأقل 8000 أو 9000 ريال سعودي عشان تجيب شي عدل))
و أسف على الإطالة و أتمنى الموضوع ما ينقلب ضرابه و شكراً للأخ الحبيب holland مره تانيه على الموضوع و على الـSP3........
 

ميدو53

عضـو
التسجيل
18/6/05
المشاركات
634
الإعجابات
6
#6

holland

عضو محترف
التسجيل
3/8/03
المشاركات
555
الإعجابات
0
#7
تسلمون شباب على الردود الجميلة
بخصوص الحزمة هي فعلا مصدرها ميكروسوفت لان كل الملفات هي من موقع ميكروسوفت نفسه كما أوضح أستادنا و أخي العزيز[grade=DEB887 D2691E A0522D] نيوستار [/grade] و ليس هناك أكثر مما قدم من شرح

اقتباس من: New Star
=

إخواني هذة الحزمه هي من تجميع مبرمجين مجتهدين .. قاموا بجمع الهوت فيكس التحديثات و صمموها و هي بمثابة sp3 بحسب تسميتهم لها و اذا ما تم اطلاق الحزمه من ميكروسفت ستكون من بينها هذة الحزم Hot Fix و تعديلاتها بتاريخ الصدور .

====
 

real_mtz

مشرف سابق
التسجيل
11/7/05
المشاركات
426
الإعجابات
66
#8
أولاً : شكراً على المجهود ..
أما بالنسبة لكونها حقاً صادرة من مايكروسوفت .. فهو كلام غير سليم ... هذه مجموعة من الـHotFixes مجمعة في حزمة مربوطة بباتش (حسب ظني الشخصي .. ) يعني باختصار أي شخص ممكن يجمع برامج و HotFixes في حزمة تثبيتية ، و يربطها بباتش ، و باستخدام الاوامر و السويتشات المناسبة .. ممكن يعمل سرفيس باك خاصة بي .... بمجرد تشغيل الملف يتم تثبيت كل الupdates ... و هكذا تكون شبيهة بالسرفيس باك ..
 

real_mtz

مشرف سابق
التسجيل
11/7/05
المشاركات
426
الإعجابات
66
#9
و نسيت اقولكم ..
فعلاً مايكروسوفت مخططين للسرفيس باك 3 من لحظة إصدار السرفيس باك 2 ... و الدليل ملف xpsp3res.dll
الموجود ضمن ملفات system32 للوندوز ..
جرب افتح الملف ب resource hacker و شوف شو يطلع معك ...
 

holland

عضو محترف
التسجيل
3/8/03
المشاركات
555
الإعجابات
0
#10
أسف على المداخلة أخي المشرف أقدم إعتداري
 

aboarwa

الوسـام الماسـي
التسجيل
24/11/04
المشاركات
3,053
الإعجابات
34
#11
شكرا لك
 

Kuser

عضو محترف
التسجيل
31/7/03
المشاركات
499
الإعجابات
4
#12
النسخة غير رسمية من ميكروسوبف

وموقع 9down يؤكد كلامي

Anonymous writes "Here it is. The [mark=FFFF66]unofficial [/mark] fix list for Windows XP SP3. I want to make sure that you understand that SP3 isn't even close to beta yet* so this by no means is the final list and new fixes are added almost daily. "

http://www.9down.com/
 

real_mtz

مشرف سابق
التسجيل
11/7/05
المشاركات
426
الإعجابات
66
#13
أخي الكريم Holland ، أنا لم أقصد أن أسيء إلى الموضوع بأي شكل و أعتذر إن كنت أخطأت .. كل ما قصدته ان السرفيس باك 3 لم تصدر حتى الآن ، أما الروابط التي تحدثت عنها .. فهي روابط للHOt fixes مش السرفيس باك 3 .. لو كانت السرفيس باك 3 من مايكروسوفت .. ليش ما في رابط مباشر للسرفيس باك كلها من مايكروسوفت .. بعدين لو كانت السرفيس باك 3 نزلت فعلاً ، كان في ضجة إعلامية لا نهاية لها ، على مواقع الانترنت المتخصصة بمجال تقنية المعلومات .. كلنا نتذكر تلك الضجة التي حدثت بمجرد إصدار السرفيس باك 3 .. كان الكلام عنها .. في الصفحة الرئيسة لمايكروسوفت و جميع المواقع المتخصصة بتقنية المعلومات ...
.
و للتأكيد على كلامي ... أرجو منك أن تراجع الرابط الذي وضعته لنا .. و تقرا السطر الأخير في الموقع :
http://www.thehotfix.net/sp3.html
This site is an unofficial site and not associated with Microsoft in any way
.أما عن حديثك ، أنني تنقصني خبرة الإشراف لانني اتهمت كلامك بالغير سليم .. أنا لم أتهم كلامك أنت بالغير سليم ... أنا قلت الذي أرى و أظن أنه صحيح ، و برهنت على كلامي بالأدلة المنطقية ... إذا كنت تخالفني الرأي .. فأين الدليل على صدق هذا الخبر ؟؟؟؟ أين المرجع ....؟؟؟أنا جزمت أن السرفيس باك 3 لم يتم إصدارها ... نعم .. هي لم يتم إصدارها .. و أنا متأكد ..
أما عن ظني ... فهو مجرد فكرة لإنشاء حزمة تحوي ال updates كاملة .. يعني في النهاية ... أنا لا أرى أنني أخطأت بأي شكل ... (أنا قلت أنه ظن ... فقط .. لتوضيح فكرة للقارئين ...)


أما عن قولك ..
هده الحزمة عبارة عن 80 باتش مجموعيين في ملف واحد و ليس ملف تنفيدي كما تزعم.
الملف التنفيذي أصلاً .. هو ملف واحد بصيغة EXE

أن مصدرها ميكروسوفت قم بالضغط بزر اليمين بالماوس على الروابط التي عبارة عن أرقام فوق و بجانبها الشروحات بالأنجليزي ستجدها روابط مباشرة من ميكروسوفت ...
كما ذكرت سلفاً .. هذه روابط للhotfixes ليس السرفيس باك 3 ...
 

real_mtz

مشرف سابق
التسجيل
11/7/05
المشاركات
426
الإعجابات
66
#14
أخي الكريم Holland ، أنا لم أقصد أن أسيء إلى الموضوع بأي شكل و أعتذر إن كنت أخطأت .. كل ما قصدته ان السرفيس باك 3 لم تصدر حتى الآن ، أما الروابط التي تحدثت عنها .. فهي روابط للHOt fixes مش السرفيس باك 3 .. لو كانت السرفيس باك 3 من مايكروسوفت .. ليش ما في رابط مباشر للسرفيس باك كلها من مايكروسوفت .. بعدين لو كانت السرفيس باك 3 نزلت فعلاً ، كان في ضجة إعلامية لا نهاية لها ، على مواقع الانترنت المتخصصة بمجال تقنية المعلومات .. كلنا نتذكر تلك الضجة التي حدثت بمجرد إصدار السرفيس باك2 .. كان الكلام عنها .. في الصفحة الرئيسة لمايكروسوفت و جميع المواقع المتخصصة بتقنية المعلومات ...
.
و للتأكيد على كلامي ... أرجو منك أن تراجع الرابط الذي وضعته لنا .. و تقرا السطر الأخير في الموقع :
http://www.thehotfix.net/sp3.html
This site is an unofficial site and not associated with Microsoft in any way
.أما عن حديثك ، أنني تنقصني خبرة الإشراف لانني اتهمت كلامك بالغير سليم .. أنا لم أتهم كلامك أنت بالغير سليم ... أنا قلت الذي أرى و أظن أنه صحيح ، و برهنت على كلامي بالأدلة المنطقية ... إذا كنت تخالفني الرأي .. فأين الدليل على صدق هذا الخبر ؟؟؟؟ أين المرجع ....؟؟؟أنا جزمت أن السرفيس باك 3 لم يتم إصدارها ... نعم .. هي لم يتم إصدارها .. و أنا متأكد ..
أما عن ظني ... فهو مجرد فكرة لإنشاء حزمة تحوي ال updates كاملة .. يعني في النهاية ... أنا لا أرى أنني أخطأت بأي شكل ... (أنا قلت أنه ظن ... فقط .. لتوضيح فكرة للقارئين ...)


أما عن قولك ..
هده الحزمة عبارة عن 80 باتش مجموعيين في ملف واحد و ليس ملف تنفيدي كما تزعم.
الملف التنفيذي أصلاً .. هو ملف واحد بصيغة EXE

أن مصدرها ميكروسوفت قم بالضغط بزر اليمين بالماوس على الروابط التي عبارة عن أرقام فوق و بجانبها الشروحات بالأنجليزي ستجدها روابط مباشرة من ميكروسوفت ...
كما ذكرت سلفاً .. هذه روابط للhotfixes ليس السرفيس باك 3 ...و تفضل أخي Holland بفائق الاحترام ... و اعتذر إذا كنت ترى أنني أسأت إليك بأي شكل ....
 

a3labaly

عضو جديد
التسجيل
16/5/08
المشاركات
24
الإعجابات
0
#15
مشاركة: حصريا و لأول مرة عربيا السيرفس باك 3 للويندوز XP

ما فى احسن من سيرفس باك وان
وكله الباقى اى كلام
سيكيرويتى ايه وبتاع ايه
مهو المكافى شغال والكاسبر شغال
وشكرا على موضوعك يا غالى
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى