سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#1
<div class="bbWrapper"><img src="http://u.damasgate.com/pic/B.png" alt="" width="464" height="130" /><br /> <br /> كورس برنامج الريفيت 2016<br /> Learning Autodesk Revit Architecture 2016 Training Video<br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-1-1527201426" data-lb-id="_xfUid-1-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-1-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/001/95l0f3quhnzoeg81m6oz.jpg" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/001/95l0f3quhnzoeg81m6oz.jpg" data-url="http://u.damasgate.com/001/001/95l0f3quhnzoeg81m6oz.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: left">Year: 2015<br /> Manufacturer: O'Reilly Media / Infinite Skills<br /> Manufacturer Website: oreilly.com, infiniteskills.com<br /> Author: Brian Myers<br /> Duration: 7:30<br /> Type dispensed material: videos<br /> Language English<br /> Description: In this Learning Revit Architecture 2016 training course, expert author Brian Myers teaches you how to use the powerful tools and features available in the latest version from Autodesk. This course is designed for the absolute beginner, meaning no previous experience with Revit Architecture is required.<br /> You will start with a tour of the user interface, then jump into learning about column grids. From there, Brian will teach you about walls, doors and windows, including how to offset a wall, place a door, and adjust walls and columns. This video tutorial also covers topics including views, floors, roofs, ceilings, casework, and stairs. You will also learn about topography, rooms, and how to prepare and render a scene. Brian will then teach you about detailing, modify tools, and graphics. Finally, you will learn how to print and export to CAD, as well as how to link and insert CAD and Revit files.<br /> Once you have completed this commuter based training course, you will be fully capable of creating your own Revit models using the tools and techniques available in this software program from Autodesk. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.<br /> Review engineering program Autodesk Revit Architecture 2016<br /> <br /> <img src="http://u.damasgate.com/pic/LB.png" alt="خط فاصل" width="482" height="85" /><br /> <br /> 01. Learning Revit Architecture 2016<br /> 0101 What You Will Accomplish<br /> 0102 About The Author<br /> 0103 How To Access Your Working Files<br /> 02. User Interface<br /> 0201 Application Menu<br /> 0202 Ribbon<br /> 0203 Options Bar<br /> 0204 Moving And Docking Properties<br /> 0205 Project Browser<br /> 0206 Viewing And Drawing Area<br /> 0207 Properties Palette<br /> 0208 Quick Access Toolbar<br /> 0209 Status Bar<br /> 0210 Zooming Tools<br /> 0211 Background Color<br /> 03. Things You Must Do First<br /> 0301 Template Overview<br /> 0302 Project Origin<br /> 0303 Project Location<br /> 0304 True And Project North<br /> 0305 Pinning<br /> 0306 Phases<br /> 0307 Levels<br /> 04. Column Grids<br /> 0401 Column Grids<br /> 0402 Column Type Differences<br /> 0403 Column Loading<br /> 0404 Column Placement<br /> 05. Walls<br /> 0501 Wall Ribbon<br /> 0502 Wall Shape<br /> 0503 Wall Options<br /> 0504 Wall Types<br /> 0505 Detail Level<br /> 0506 Basic Wall - Exterior<br /> 0507 Basic Wall - Interior<br /> 0508 Curtain Wall<br /> 0509 Offset Wall<br /> 0510 Trim Wall<br /> 0511 Split Wall<br /> 06. Doors And Windows<br /> 0601 Load Doors And Windows<br /> 0602 Placing A Door<br /> 0603 Placing Doors In Curtain Walls<br /> 0604 Wall And Column Adjustments<br /> 0605 Placing A Window<br /> 0606 Door Tags<br /> 07. Views<br /> 0701 Default 3D View<br /> 0702 Selection Boxes<br /> 0703 Elevations<br /> 0704 Sections<br /> 0705 Camera<br /> 0706 Perspective Views<br /> 0707 Duplicating Views<br /> 0708 Close Hidden Windows<br /> 0709 Sheet Creation<br /> 0710 Create and Active Sheet Views<br /> 0711 View Scaling<br /> 0712 Crop Region<br /> 0713 Viewport Titles<br /> 08. Floors<br /> 0801 Floor Types<br /> 0802 Sketch - Structural Floor<br /> 0803 Sketch - Finish Floor<br /> 0804 Edit Sketch<br /> 0805 Copy Floor<br /> 0806 Floor Opening<br /> 0807 Sloped Floor<br /> 09. Roofs<br /> 0901 Roof<br /> 0902 Basic Parapet<br /> 0903 Roof Slope<br /> 0904 Gable Roof<br /> 0905 Roof Type<br /> 10. Ceilings<br /> 1001 Ceilings<br /> 1002 Sketch Mode And Automatic<br /> 1003 Making And Editing Types<br /> 1004 Lights<br /> 11. Casework<br /> 1101 Load And Place Casework<br /> 1102 Load And Place Counter<br /> 1103 Load And Place Sink<br /> 1104 Casework And Fixtures In Restrooms<br /> 12. Stairs<br /> 1201 Stairs By Component<br /> 1202 Adding Rails<br /> 1203 Stair Properties<br /> 1204 Railing Properties<br /> 13. Topography<br /> 1301 Toposurface<br /> 1302 Plants<br /> 14. Rooms<br /> 1401 Room Objects<br /> 1402 Room Object Properties<br /> 1403 Room Tag<br /> 15. Rendering<br /> 1501 Preparing The Scene<br /> 1502 NVIDIA Mental Ray<br /> 1503 Autodesk Raytracer<br /> 16. Graphics<br /> 1601 Visibility Graphics<br /> 1602 Temporary View Properties<br /> 1603 Hiding And Revealing Elements<br /> 1604 Visual Styles<br /> 1605 Linework Tool<br /> 1606 Sketchy Lines<br /> 17. Detailing<br /> 1701 Sections And Callouts<br /> 1702 Text<br /> 1703 Dimensioning<br /> 1704 Filled Regions<br /> 1705 Detail Components And Repeating Details<br /> 1706 Drafting View<br /> 1707 Detail Lines<br /> 1708 Revisions And Revision Clouds<br /> 18. Modify Tools<br /> 1801 Move<br /> 1802 Copy<br /> 1803 Rotate<br /> 1804 Array<br /> 1805 Mirror<br /> 1806 Trim And Extend<br /> 1807 Offset<br /> 1808 Scale<br /> 1809 Object Draw Order<br /> 19. Printing And Exporting<br /> 1901 Printing<br /> 1902 Export To CAD - 3D, Sheet, And Site View<br /> 20. Linking Files<br /> 2001 Inserting CAD Files - Details<br /> 2002 Linking CAD Files - Plan View<br /> 2003 Linking Revit Files<br /> 21. Conclusion<br /> 2101 Wrap-Up<br /> <br /> <img src="http://u.damasgate.com/pic/LB.png" alt="خط فاصل" width="482" height="85" /><br /> <br /> Sample Files: present<br /> Video Format: MP4<br /> Video: AVC, 1280x720, 16: 9, 15fps, 495kbps<br /> Audio: AAC, 48kHz, 125kbps, stereo<br /> <br /> <img src="http://u.damasgate.com/pic/LB.png" alt="خط فاصل" width="482" height="85" /><br /> <br /> <br />&#8203;</div> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-2-1527201426" data-lb-id="_xfUid-2-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-2-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/001/9p5t5bd3biu3n8rvsdht.png" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/001/9p5t5bd3biu3n8rvsdht.png" data-url="http://u.damasgate.com/001/001/9p5t5bd3biu3n8rvsdht.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-3-1527201426" data-lb-id="_xfUid-3-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-3-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/001/g8x5phwil1a1y1ecdsht.png" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/001/g8x5phwil1a1y1ecdsht.png" data-url="http://u.damasgate.com/001/001/g8x5phwil1a1y1ecdsht.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-4-1527201426" data-lb-id="_xfUid-4-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-4-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/001/vyxtivfncwg273iji3w9.png" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/001/vyxtivfncwg273iji3w9.png" data-url="http://u.damasgate.com/001/001/vyxtivfncwg273iji3w9.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-5-1527201426" data-lb-id="_xfUid-5-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-5-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/001/j3st8l6nw7abfgdpi5j9.png" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/001/j3st8l6nw7abfgdpi5j9.png" data-url="http://u.damasgate.com/001/001/j3st8l6nw7abfgdpi5j9.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-6-1527201426" data-lb-id="_xfUid-6-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-6-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/001/hq1dsfto3wawy7mu3d8q.png" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/001/hq1dsfto3wawy7mu3d8q.png" data-url="http://u.damasgate.com/001/001/hq1dsfto3wawy7mu3d8q.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-7-1527201426" data-lb-id="_xfUid-7-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-7-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/001/toxc6su2irguk6eih890.png" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/001/toxc6su2irguk6eih890.png" data-url="http://u.damasgate.com/001/001/toxc6su2irguk6eih890.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <br /> 3.13GB<br /> <br /> تحميل من سرفر البوابة<br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%4d%7a%4c%6d%46%73%65%47%45%75%62%6d%56%30%4c%7a%41%78%4c%7a%41%77%4d%53%39%4d%5a%57%46%79%62%6d%6c%75%5a%79%35%42%64%58%52%76%5a%47%56%7a%61%79%35%53%5a%58%5a%70%64%43%35%42%63%6d%4e%6f%61%58%52%6c%59%33%52%31%63%6d%55%75%4d%6a%41%78%4e%69%35%77%59%58%4a%30%4d%53%35%79%59%58%49%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://mediafire.com/download/01/001/Learning.Autodesk.Revit.Architecture.2016.part1.rar</a><br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%4d%7a%4c%6d%46%73%65%47%45%75%62%6d%56%30%4c%7a%41%78%4c%7a%41%77%4d%53%39%4d%5a%57%46%79%62%6d%6c%75%5a%79%35%42%64%58%52%76%5a%47%56%7a%61%79%35%53%5a%58%5a%70%64%43%35%42%63%6d%4e%6f%61%58%52%6c%59%33%52%31%63%6d%55%75%4d%6a%41%78%4e%69%35%77%59%58%4a%30%4d%69%35%79%59%58%49%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://mediafire.com/download/01/001/Learning.Autodesk.Revit.Architecture.2016.part2.rar</a><br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%4d%7a%4c%6d%46%73%65%47%45%75%62%6d%56%30%4c%7a%41%78%4c%7a%41%77%4d%53%39%4d%5a%57%46%79%62%6d%6c%75%5a%79%35%42%64%58%52%76%5a%47%56%7a%61%79%35%53%5a%58%5a%70%64%43%35%42%63%6d%4e%6f%61%58%52%6c%59%33%52%31%63%6d%55%75%4d%6a%41%78%4e%69%35%77%59%58%4a%30%4d%79%35%79%59%58%49%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://mediafire.com/download/01/001/Learning.Autodesk.Revit.Architecture.2016.part3.rar</a><br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%4d%7a%4c%6d%46%73%65%47%45%75%62%6d%56%30%4c%7a%41%78%4c%7a%41%77%4d%53%39%4d%5a%57%46%79%62%6d%6c%75%5a%79%35%42%64%58%52%76%5a%47%56%7a%61%79%35%53%5a%58%5a%70%64%43%35%42%63%6d%4e%6f%61%58%52%6c%59%33%52%31%63%6d%55%75%4d%6a%41%78%4e%69%35%77%59%58%4a%30%4e%43%35%79%59%58%49%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://mediafire.com/download/01/001/Learning.Autodesk.Revit.Architecture.2016.part4.rar</a><br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%4d%7a%4c%6d%46%73%65%47%45%75%62%6d%56%30%4c%7a%41%78%4c%7a%41%77%4d%53%39%4d%5a%57%46%79%62%6d%6c%75%5a%79%35%42%64%58%52%76%5a%47%56%7a%61%79%35%53%5a%58%5a%70%64%43%35%42%63%6d%4e%6f%61%58%52%6c%59%33%52%31%63%6d%55%75%4d%6a%41%78%4e%69%35%77%59%58%4a%30%4e%53%35%79%59%58%49%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://mediafire.com/download/01/001/Learning.Autodesk.Revit.Architecture.2016.part5.rar</a><br /> <br /> <br /> وهنا<br /> <a href="http://www.damasgate.com/vb/t/356861/" class="link link--internal">http://www.damasgate.com/vb/t/356861/</a><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> .</div>
 

Dzhamza

Dzhamza

مجموعة الإدارة
التسجيل
23/11/13
المشاركات
15,247
الإعجابات
16,435
الإقامة
الجزائر
الجنس
Male
#2
<div class="bbWrapper"><span style="color: #833c0b"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 15px">بارك الله فيك اخي الحبيب</span></span></span></div>
 

محمد المحمد77

عضو فعال
التسجيل
8/12/14
المشاركات
126
الإعجابات
16
#3
<div class="bbWrapper"><b>جزاكم الله كل خير</b><br /> <br /> <img src="http://www.damasgate.com/vb/pic/salam.png" alt="" width="193" height="26" /> و رحمة الله و بركاته <br /> جزاك الله كل خير <br /> حبذا لو تكرمونا بفيديوهات عربية ايضا خصوصا حول مدى القدرة على الاستفادة من البرنامج في حصر الكميات بشكل احترافي</div>
 

3ameer

عضو جديد
التسجيل
20/8/15
المشاركات
1
الإعجابات
1
#4
<div class="bbWrapper">ربنا يرضى عنك اخى الفاضل</div>
 

elfouly

عضو جديد
التسجيل
24/11/09
المشاركات
18
الإعجابات
1
#5
<div class="bbWrapper">شكرا جزيلا ....بارك الله فيك</div>
 

mina salah alhadeethi

عضو جديد
التسجيل
26/5/16
المشاركات
3
الإعجابات
0
#6
<div class="bbWrapper">سلام عليكم ... رجاءا فايل 4 و5 مو نازلين هل من الممكن تنزيلها وهل من الممكن تحميل<br /> Advanced Revit Architecture 2016 Training Training Video<br /> لنفس الشخص <br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%70%62%6d%5a%70%62%6d%6c%30%5a%58%4e%72%61%57%78%73%63%79%35%6a%62%32%30%76%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%76%59%57%52%32%59%57%35%6a%5a%57%51%74%63%6d%56%32%61%58%51%74%59%58%4a%6a%61%47%6c%30%5a%57%4e%30%64%58%4a%6c%4c%54%49%77%4d%54%59%74%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%75%61%48%52%74%62%41%3d%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://www.infiniteskills.com/training/advanced-revit-architecture-2016-training.html</a><br /> <br /> وشكرا جزيلا</div>
 
سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#7
<div class="bbWrapper"><div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/vb/goto/post?id=2853377" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-2853377">اقتباس من: mina salah alhadeethi</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> سلام عليكم ... رجاءا فايل 4 و5 مو نازلين هل من الممكن تنزيلها وهل من الممكن تحميل<br /> Advanced Revit Architecture 2016 Training Training Video<br /> لنفس الشخص <br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%70%62%6d%5a%70%62%6d%6c%30%5a%58%4e%72%61%57%78%73%63%79%35%6a%62%32%30%76%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%76%59%57%52%32%59%57%35%6a%5a%57%51%74%63%6d%56%32%61%58%51%74%59%58%4a%6a%61%47%6c%30%5a%57%4e%30%64%58%4a%6c%4c%54%49%77%4d%54%59%74%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%75%61%48%52%74%62%41%3d%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://www.infiniteskills.com/training/advanced-revit-architecture-2016-training.html</a><br /> <br /> وشكرا جزيلا </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>أنقر للتوسيع...</a></div> </div> </div><br /> في هذا لو تريده خبرني <br /> Advanced Revit Architecture 2015 [2014, ENG]<br /> InfiniteSkills</div>
 

mina salah alhadeethi

عضو جديد
التسجيل
26/5/16
المشاركات
3
الإعجابات
0
#8
<div class="bbWrapper">والله ياريت وشكرا جزيلا مقدما</div>
 
سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#9
<div class="bbWrapper"><b>Advanced Revit Architecture 2015</b><br /> <br /> <div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/vb/goto/post?id=2853490" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-2853490">اقتباس من: mina salah alhadeethi</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> والله ياريت وشكرا جزيلا مقدما </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>أنقر للتوسيع...</a></div> </div> </div><br /> Advanced Revit Architecture 2015<br /> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-8-1527201426" data-lb-id="_xfUid-8-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-8-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/1/8lddi1gyib9liu6173nl.png" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/1/8lddi1gyib9liu6173nl.png" data-url="http://u.damasgate.com/001/1/8lddi1gyib9liu6173nl.png" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div style="text-align: left">Year: 2014<br /> Manufacturer: InfiniteSkills<br /> Manufacturer Website: <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%70%62%6d%5a%70%62%6d%6c%30%5a%58%4e%72%61%57%78%73%63%79%35%6a%62%32%30%76%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%76%59%57%52%32%59%57%35%6a%5a%57%51%74%63%6d%56%32%61%58%51%74%59%58%4a%6a%61%47%6c%30%5a%57%4e%30%64%58%4a%6c%4c%54%49%77%4d%54%55%74%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%75%61%48%52%74%62%41%3d%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://www.infiniteskills.com/training/advanced-revit-architecture-2015-training.html</a><br /> Author: Brian Myers<br /> Duration: 8:00:00<br /> Type of material handed out: Video Tutorial<br /> English language<br /> <br /> Description: In this advanced Revit Architecture 2015 training course, expert author Brian Myers takes you beyond the basics of Revit Architecture and shows you how to leverage the features in this powerful software from Autodesk. This course is designed for users that already have a working knowledge of Revit. You will start by learning how to properly define families and parameters, set up annotation standards, and link Revit files. Brian will teach you how to create phases, view templates and filters, and work with the site tools. You will learn how to perform mass studies, apply advanced wall techniques, work with floors, stairs, and ramps, make and edit railings and roofs, and add ceilings. This video tutorial will teach you how to group components, create and modify parts and assemblies, and plan the area and volume of a room. Finally, you will learn how to add detail components to your projects, prepare them for presentations, and share your work using Worksharing. Once you have completed this computer based training course, you will have a strong, fundamental understanding of the tools and techniques available to you in Revit Architecture. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons<br /> <br /> <div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--screenLimited bbCodeBlock--code"> <div class="bbCodeBlock-title"> PHP: </div> <div class="bbCodeBlock-content" dir="ltr"> <pre class="bbCodeCode" dir="ltr" data-xf-init="code-block" data-lang="php"><code>01. Introduction To Revit Architecture 2015 - Advanced 02. Defining Families And Parameters 03. Setting Up Annotation Standards 04. Starting the Project 05. Linking Revit Files 06. Phasing 07. View Management 08. Site Tools 09. Massing Study 10. Walls 11. Curtain Walls 12. Floors 13. Stairs 14. Ramps 15. Railings 16. Roofs 17. Ceilings 18. Grouping 19. Parts 20. Assemblies 21. Areas And Rooms 22. Scheduling 23. Detailing 24. Presentations 25. Sharing Your Work 26. Wrap-Up</code></pre> </div> </div><br /> Sample Files: present<br /> Video Format: MP4<br /> Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 15fps 278kbps<br /> Audio: AAC 44100Hz mono 64kbps<br /> <br /> <br />&#8203;</div> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-9-1527201426" data-lb-id="_xfUid-9-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-9-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/1/hd98n5g3xt34du1cs09g.jpg" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/1/hd98n5g3xt34du1cs09g.jpg" data-url="http://u.damasgate.com/001/1/hd98n5g3xt34du1cs09g.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-10-1527201426" data-lb-id="_xfUid-10-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-10-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/1/d0eyuhhxiu0nu26okjjt.jpg" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/1/d0eyuhhxiu0nu26okjjt.jpg" data-url="http://u.damasgate.com/001/1/d0eyuhhxiu0nu26okjjt.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-11-1527201426" data-lb-id="_xfUid-11-1527201426"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-11-1527201426" data-src="http://u.damasgate.com/001/1/wcsn790v37mkslmuyyv7.jpg" aria-label="تكبير"></div> <img src="http://u.damasgate.com/001/1/wcsn790v37mkslmuyyv7.jpg" data-url="http://u.damasgate.com/001/1/wcsn790v37mkslmuyyv7.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" /> </div> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.81 GB<br /> <br /> تورنت بالمرفقات</div>
 

المرفقات

سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#10
<div class="bbWrapper"><div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/vb/goto/post?id=2853377" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-2853377">اقتباس من: mina salah alhadeethi</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> سلام عليكم ... رجاءا فايل 4 و5 مو نازلين هل من الممكن تنزيلها وهل من الممكن تحميل<br /> Advanced Revit Architecture 2016 Training Training Video<br /> لنفس الشخص <br /> <a href="http://dl.damasgate.com/members-area/unregistered.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%70%62%6d%5a%70%62%6d%6c%30%5a%58%4e%72%61%57%78%73%63%79%35%6a%62%32%30%76%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%76%59%57%52%32%59%57%35%6a%5a%57%51%74%63%6d%56%32%61%58%51%74%59%58%4a%6a%61%47%6c%30%5a%57%4e%30%64%58%4a%6c%4c%54%49%77%4d%54%59%74%64%48%4a%68%61%57%35%70%62%6d%63%75%61%48%52%74%62%41%3d%3d" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://www.infiniteskills.com/training/advanced-revit-architecture-2016-training.html</a><br /> <br /> وشكرا جزيلا </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>أنقر للتوسيع...</a></div> </div> </div><br /> بالمناسبة الملفات 4 و 5 شغالين روابطهم تمام بس لا تحمل اكتر من ملف بنفس اللحظة</div>
 

mina salah alhadeethi

عضو جديد
التسجيل
26/5/16
المشاركات
3
الإعجابات
0
#11
<div class="bbWrapper">شكرااا جزيلا الله يسعدك</div>
 

hoiyemen

عضو مشارك
التسجيل
27/6/07
المشاركات
78
الإعجابات
10
#12
<div class="bbWrapper">شكرا جزيلا على هذا المجهود الكبير....... مع فائق امتناني لو تكرمت بتنزيل Advanced Revit Architecture 2016</div>
 
سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#13
<div class="bbWrapper"><div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/vb/goto/post?id=2861242" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-2861242">اقتباس من: hoiyemen</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> شكرا جزيلا على هذا المجهود الكبير....... مع فائق امتناني لو تكرمت بتنزيل Advanced Revit Architecture 2016 </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>أنقر للتوسيع...</a></div> </div> </div><br /> اخي الرابط موجود بالموضوع نفسه هذا هو<br /> <a href="http://www.damasgate.com/vb/t/356861/" class="link link--internal">http://www.damasgate.com/vb/t/356861/</a></div>
 

hoiyemen

عضو مشارك
التسجيل
27/6/07
المشاركات
78
الإعجابات
10
#14
<div class="bbWrapper">أخي العزيزماأعنيه هو الجزء الثاني أو المتقدم من هذه الدوره التدريبيه وهي تحت اسم : Advanced Revit Architecture 2016 Training Video مع الشكر الجزيل.....</div>
 
سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#15
<div class="bbWrapper"><div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/vb/goto/post?id=2862351" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-2862351">اقتباس من: hoiyemen</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> أخي العزيزماأعنيه هو الجزء الثاني أو المتقدم من هذه الدوره التدريبيه وهي تحت اسم : Advanced Revit Architecture 2016 Training Video مع الشكر الجزيل..... </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>أنقر للتوسيع...</a></div> </div> </div><br /> المعذرة, الان فهمت قصدك وجاري رفع الكورس الان ان شاء الله</div>
 
سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#16
<div class="bbWrapper">تفضل هنا اخي تمت اضافة الكورس <br /> <a href="http://www.damasgate.com/vb/t/388832/" class="link link--internal">http://www.damasgate.com/vb/t/388832/</a></div>
 

hoiyemen

عضو مشارك
التسجيل
27/6/07
المشاركات
78
الإعجابات
10
#17
<div class="bbWrapper">شكرا جزيلا أخي سعد الدين على تجاوبك السريع</div>
 

apsre

عضو جديد
التسجيل
28/7/16
المشاركات
11
الإعجابات
2
#18
<div class="bbWrapper">,.thank you very much.requir me please<br /> Advanced Revit Architecture 2016 Training Training Video</div>
 
سعد الدين

سعد الدين

المسؤول الفني
التسجيل
18/3/03
المشاركات
44,834
الإعجابات
15,809
الإقامة
Türkiye
#19
<div class="bbWrapper"><div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/vb/goto/post?id=2889247" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-2889247">اقتباس من: apsre</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> ,.thank you very much.requir me please<br /> Advanced Revit Architecture 2016 Training Training Video </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>أنقر للتوسيع...</a></div> </div> </div>Did you mean this one <br /> ?<br /> <a href="http://www.damasgate.com/vb/t/388832/" class="link link--internal">http://www.damasgate.com/vb/t/388832/</a></div>
 

bransaid

عضو جديد
التسجيل
19/5/15
المشاركات
9
الإعجابات
0
#20
<div class="bbWrapper">choukran jazilan</div>
 

أعلى