khaled99

عضوية الشرف
#241
الشوك بين سهولها والزهر فوق هضابها
شعبمصريستحقجائزتنوبللسلام
 

Lillian

عضو محترف
#242
شعب مصر يستحق جائزة نوبل للسلام

لاتع نفطا لب الرز قه
 

khaled99

عضوية الشرف
#243
لا تعنف طالب الرزق

كنجميلاتريالوجودجميلا
 

جهاد ع

عضوية الشرف
#244
كن جميلا ترى الوجود جميلا

احسنلمناساءاليك
 

khaled99

عضوية الشرف
#245
أحسن لمن أساء اليك
لاتبكيعلياللبنالمسكوب
 
الجازية

الجازية

عضوية الشرف
#246
لاتبكي علي اللبن المسكوب

حكمعقلكقبلنطقلسانك
 
ابوخطار

ابوخطار

مشرف سابق
#247
حكم عقلك قبل نطق لسانك
لاحيلةفيالرزقولاشفاعةفيالموت
 

khaled99

عضوية الشرف
#248
لا حيلة فى الرزق ولا شفاعة فى الموت
المرءمخبوءتحتلسانه
 

جهاد ع

عضوية الشرف
#249
المرء مخبوء تحت لسانه

الشتاءربيعالمؤمن
 
الجازية

الجازية

عضوية الشرف
#250
الشتاء ربيع المؤمن

كنكالبحربعطاءهكالحلممتسعبخياله
 

khaled99

عضوية الشرف
#251
كن كالبحر بعطاءه كالحلم متسع بخياله
منكانيؤمنباللهواليومالاخرفلايقفنمواقفالتهم
 

جهاد ع

عضوية الشرف
#252
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة

الغنيمةالباردةهيالصومبالشتاء
 

khaled99

عضوية الشرف
#253
الغنيمة الباردة هى الصوم بالشتاء
لاتقلوداعابلقلالياللقاء
 

جهاد ع

عضوية الشرف
#254
لا تقل وداع بل قل الى اللقاء


منتحلىبغيرماهوفيهفضحتهشواهدالامتحان
 

Lillian

عضو محترف
#255
من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان

كل ماط ارقص جن احه
 

جهاد ع

عضوية الشرف
#256
كل ما طار قص جناحه

اتركالشريتركك
 

Lillian

عضو محترف
#257
اترك الشر يتركك

ربقو لاشد منص ول
 

khaled99

عضوية الشرف
#258
رب قول أشد من صول
الباباللييجيللكمنهالريحسدهواستريح
 

Lillian

عضو محترف
#259
الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح

دقيقتالألمساعتوساعتاللذهدقيقه
 

khaled99

عضوية الشرف
#260
دقيقة الالم ساعة وساعة اللذة دقيقة
هذيصخورالسنطوالصبارتنصتللحكايتألهاعقول
 

أعلى