الحالة
موضوع مغلق

ابن القدس

عضو محترف
#1
هذه مجموعة من السيريلات لمنتجات شركة مايكروسوفت :uu7: ... وجدتها لكم بعد ان طلب اليوم صديقي سيريال لويندوز 2000 :read:

لهذا أضعها بين ايديكم ربما يحتاجها الاعضاء في يوم ما :wow:

Windows 2000 CD KEY -- ALL VERSIONS

VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB


Windows 2000 Pro Final

RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG


Microsoft Windows 98 Second Edition Full Retail CD KEY:

W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY

Win98 Upgrade Serial -

G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or

R4WW8-7HXF6-QFW99-WVB2G-4BP42 or

HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-38J4


Windows 98 OEM - Serial -

DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or

FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or

PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or

M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or

FQYYM-MGGJ7-3J69K-RVQ4T-W8HCH


Windows 98 OEM SR1-B1 - Serial -

C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ


Windows 98 Retail - Serial -

K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or

QY84Q-QT6QF-GJMGY-MFT4Y-RCBWG or

PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB


Windows NT Cd-Keys - Serial -

811-7443012 or

811-1380196 or

811-1379413


Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial -

09496-OEM-0009552-77303 or

30495-OEM-0006276-08164 or

20796-OEM-0013791-67471


HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ

W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY


98 ME

HBTD9 6p338 XT2MV QBTTF WPGGB

RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG


Product Key for Windows Millennium

HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB


Easy CD Creator Key 110100530014


Windows 98 SE Key HWBFF-WTXRD-D9GT2-9MGXY-R94PT


Windows 95 Key 11197-OEM-0021551-17769


windows ME

B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33

K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8
Win98 - Second Edition (SE)


KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6

GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T

GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6

DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386

D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6

BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6

DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG

FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG

WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T

CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G

CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT

DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT

MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6

TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G

C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG

XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T

VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT

CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG

HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6

VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG

W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT

G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T

G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG

KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T

WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46

XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G

KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6

FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT

MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT

DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6

QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276

XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG

H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT

WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6

D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG

JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG

H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG

R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG

G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6

JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6

JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6

VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G

HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6

W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD

HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT

VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG

BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG

V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6

PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T

TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G

T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T

V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT

CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T

WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6

FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6

QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT

FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT

FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6

FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT

TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6

BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT

VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6

HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG

MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6

HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG

PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT

P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476

P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT

PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36

PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG

RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6

KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263

MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG

JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G

TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T

HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG

DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG

Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6

Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT

BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26

MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG

MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36

WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG

TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G

G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG

TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG

F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6

RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T

MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G

W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386

QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG

B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T

TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT

XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG

GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6

R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT

D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG

MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46

VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT

KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT

PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT

KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6

VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26

FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT

W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG

DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT

GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G

TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6

RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6

MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG

KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T

C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT

G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG

KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T

XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6

XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G

HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T

GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT

BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG

FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT

WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW

MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6

J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6

V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6

RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G

MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM

JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ

GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG

WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT

J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG

C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM

VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG

BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT

FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6

D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT

WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G

T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT

WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T

HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT

Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG

VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT

PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6

FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6

R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J

HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3

M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG

B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT

JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6

V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG

Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T

RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG

HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT

M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG

FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG

RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG

P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT

M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6

DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT

VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6

RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6

Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66

G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G

DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6

WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T

MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG

DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T

GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT

K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376

J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T

VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T

CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG

VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG

GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY

DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676

C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW

QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J

WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ

GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V

DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW

VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J

FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW

TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV

HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708

FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB

VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ

QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
Win98 - ORIGINAL


D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D

KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8

R6K72 - J3HHY - H88KB9 - HQ76Y - H2W8J
Win98 - Other


See bottom section for other M$ Win98 Keys.Generic MS 9x / NT / VB / etc... CD-Keys

(Hint: if it needs a 3 - 7 format* these will do!)


809 - 1521615

364 - 1876497

040 - 0164120

040 - 1602212

808 - 6795177

417 - 9934111

811 - 7443012

811 - 1380196

811 - 1379413
Win95 - ORIGINAL


32397 - OEM - 0027426 - 81349

34689 - OEM - 0039682 - 69341

34689 - OEM - 0039682 - 69349

34698 - OEM - 0039682 - 69686

34698 - OEM - 0039682 - 69690

34698 - OEM - 0039682 - 70394

34698 - OEM - 0039682 - 70386

34698 - OEM - 0039682 - 70438

34698 - OEM - 0039682 - 70426

34698 - OEM - 0039682 - 70999

34698 - OEM - 0039682 - 70442

34698 - OEM - 0039682 - 70394

34698 - OEM - 0039682 - 70446

34698 - OEM - 0039682 - 71186

34698 - OEM - 0039682 - 71254

34698 - OEM - 0039682 - 71190

34698 - OEM - 0039682 - 71258

34698 - OEM - 0039682 - 71370

34698 - OEM - 0039682 - 71270

34698 - OEM - 0039682 - 71194

34698 - OEM - 0039682 - 71238

34698 - OEM - 0039682 - 71003

34698 - OEM - 0039682 - 71230

34698 - OEM - 0039682 - 71210

34698 - OEM - 0039682 - 71222

34698 - OEM - 0039682 - 71350

34698 - OEM - 0039682 - 71366

34698 - OEM - 0039682 - 71007

34698 - OEM - 0039682 - 71242

34698 - OEM - 0039682 - 71015

34698 - OEM - 0039682 - 71370

34698 - OEM - 0039682 - 72135

34698 - OEM - 0039682 - 72894

34698 - OEM - 0039682 - 72890

34698 - OEM - 0039682 - 72914

34698 - OEM - 0039682 - 72918

34698 - OEM - 0039682 - 72870

34698 - OEM - 0039682 - 72077

34698 - OEM - 0039682 - 72469

34698 - OEM - 0039682 - 72934

34698 - OEM - 0039682 - 74622

34698 - OEM - 0039682 - 74634

34698 - OEM - 0039682 - 74630

02097 - OEM - 0018577 - 76171

36397 - OEM - 0029352 - 19004

32397 - OEM - 0027426 - 81349

15995 - OEM - 0001463 - 85061
Win NT 4 - Server


07499 - OEM - 0040764 - 85341

07499 - OEM - 0040764 - 85342

10699 - OEM - 0041583 - 45246

10699 - OEM - 0041583 - 45581

10699 - OEM - 0041583 - 45339
Win NT 4 - Workstation


34698 - OEM - 0039682 - 48758

34698 - OEM - 0039682 - 48902

34698 - OEM - 0039682 - 48906

34698 - OEM - 0039682 - 48010

34698 - OEM - 0039682 - 48898

34698 - OEM - 0039682 - 48006

34698 - OEM - 0039682 - 48894

34698 - OEM - 0039682 - 48734

34698 - OEM - 0039682 - 50640

34698 - OEM - 0039682 - 50648

34698 - OEM - 0039682 - 50652

34698 - OEM - 0039682 - 50636

34698 - OEM - 0039682 - 50660

34698 - OEM - 0039682 - 50656

34698 - OEM - 0039682 - 50644

34698 - OEM - 0039682 - 62482

34698 - OEM - 0039682 - 65354

34698 - OEM - 0039682 - 65366

34698 - OEM - 0039682 - 65362

34698 - OEM - 0039682 - 65250

34698 - OEM - 0039682 - 66742

34698 - OEM - 0039682 - 66910

34698 - OEM - 0039682 - 66954

34698 - OEM - 0039682 - 63003

34698 - OEM - 0039682 - 63027

34698 - OEM - 0039682 - 63007

32598 - OEM - 0039367 - 95634

32598 - OEM - 0039367 - 95890

32598 - OEM - 0039367 - 95642

32598 - OEM - 0039367 - 95634

34698 - OEM - 0039682 - 62482

34698 - OEM - 0039691 - 02755

34698 - OEM - 0039691 - 02915

34698 - OEM - 0039691 - 02643

34698 - OEM - 0039691 - 03150

34698 - OEM - 0039691 - 03774

34698 - OEM - 0039691 - 03063

33998 - OEM - 0039522 - 84261

33998 - OEM - 0039522 - 84417

33998 - OEM - 0039522 - 85259

33998 - OEM - 0039522 - 85251

33998 - OEM - 0039522 - 84463

34698 - OEM - 0039691 - 02254

34698 - OEM - 0039691 - 02204

09898 - OEM - 0031523 - 34026

07998 - OEM - 0031854 - 52318

07998 - OEM - 0031854 - 52038

07998 - OEM - 0031854 - 51177
Windows 2000 Note (FYI) - READ IT!!!


Posted by KloroX in alt.binaries.cracks:


"I just discovered the following. I don't know if it is already known or

not.


When installing Windows 2000 from an existing operating system (NT server

4.0 sp5

in my case)* either as upgrade or new installation* if you copy and paste

the serial

number from a text file* setup.exe will reject the number as invalid. If

you

type the same number when setup.exe asks for it* instead* it will be accepted.

I verified this with three of the serial numbers posted earlier in this

group.


Of course* you need a valid serial number to start with. Just remember to

type

it* _NOT_ copy and paste it. This may be the reason why some people report

the known serial numbers as not working* while others have no problem."Win2000 Professional - Full Version

* Be sure to read the Win2K note above!


TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT

VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB

WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM

F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM


Windows 2000 Professional RC3

* Be sure to read the Win2K note above!


VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MBWindows 2000 Server RC3 (also for Windows 2000 Pro Full Server) * Be sure to read the Win2K note above!


H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VMWindows 2000 Pro ISO CD-KEY

* Be sure to read the Win2K note above!


XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4JWindows 2000 Pro (German Final)

* Be sure to read the Win2K note above!


RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB

HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVMWindows Millennium (works on all builds so far)

* Be sure to read the Win2K note above!


RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMGWindows Millennium Pro


CD-Key: 975 - 4769754

CD-Set: 236 - 075 - 240
Works Suite Companion 99 - Works 4.5


02299 - OEM - 0040226 - 88717

10699 - OEM - 0041583 - 41845

10699 - OEM - 0041583 - 41846

10699 - OEM - 0041583 - 41847

10699 - OEM - 0041583 - 41886

10699 - OEM - 0041583 - 40604

10699 - OEM - 0041583 - 53192

10699 - OEM - 0041583 - 53006

10699 - OEM - 0041583 - 53505

10699 - OEM - 0041583 - 53547

10699 - OEM - 0041583 - 53026

10699 - OEM - 0041583 - 53306

10699 - OEM - 0041583 - 53048

10699 - OEM - 0041583 - 53051

10699 - OEM - 0041583 - 53283

10699 - OEM - 0041583 - 53281

10699 - OEM - 0041583 - 53284

10699 - OEM - 0041583 - 53004

10699 - OEM - 0041583 - 53105

10699 - OEM - 0041583 - 53114

10699 - OEM - 0041583 - 53191

10699 - OEM - 0041583 - 53215

10699 - OEM - 0041583 - 53049

10699 - OEM - 0041583 - 53113

10699 - OEM - 0041583 - 53156

10699 - OEM - 0041583 - 53003

10699 - OEM - 0041583 - 53258

10699 - OEM - 0041583 - 53510

10699 - OEM - 0041583 - 53024

10699 - OEM - 0041583 - 53159

10699 - OEM - 0041583 - 53545

10699 - OEM - 0041583 - 53544

10699 - OEM - 0041583 - 53236

10699 - OEM - 0041583 - 53038

10699 - OEM - 0041583 - 53112

10699 - OEM - 0041583 - 53218

10699 - OEM - 0041583 - 53546

10699 - OEM - 0041583 - 53106

10699 - OEM - 0041583 - 53519

10699 - OEM - 0041583 - 53023

10699 - OEM - 0041592 - 29656

10699 - OEM - 0041592 - 29739

10699 - OEM - 0041592 - 29528

10699 - OEM - 0041592 - 29327

10699 - OEM - 0041592 - 29476

10699 - OEM - 0041592 - 29732

10699 - OEM - 0041592 - 29796

10699 - OEM - 0041592 - 29387

10699 - OEM - 0041592 - 29116

10699 - OEM - 0041592 - 29227

10699 - OEM - 0041592 - 29525

10699 - OEM - 0041592 - 29518

10699 - OEM - 0041592 - 29184

26498 - OEM - 0037245 - 56944

26498 - OEM - 0037245 - 56943

10699 - OEM - 0041592 - 29517

10699 - OEM - 0041592 - 29188

10699 - OEM - 0041592 - 29798

10699 - OEM - 0041592 - 29118

10699 - OEM - 0041592 - 29395

10699 - OEM - 0041592 - 29846

10699 - OEM - 0041592 - 29386

10699 - OEM - 0041592 - 29800

10699 - OEM - 0041592 - 29228

10699 - OEM - 0041592 - 29658

10699 - OEM - 0041592 - 29823

10699 - OEM - 0041592 - 29729

10699 - OEM - 0041592 - 29847

10699 - OEM - 0041592 - 29397

10699 - OEM - 0041592 - 29657

10699 - OEM - 0041592 - 29655

10699 - OEM - 0041592 - 29396

12199 - OEM - 0041943 - 69072

12199 - OEM - 0041943 - 69002

12199 - OEM - 0041943 - 69134

12199 - OEM - 0041943 - 69003

12199 - OEM - 0041943 - 69044

12199 - OEM - 0041943 - 69059

12199 - OEM - 0041943 - 69055

12199 - OEM - 0041943 - 69120

12199 - OEM - 0041943 - 69043

12199 - OEM - 0041943 - 69940

12199 - OEM - 0041943 - 68922

12199 - OEM - 0041943 - 68939

12199 - OEM - 0041943 - 68993

12199 - OEM - 0041943 - 69118

12199 - OEM - 0041943 - 68932

12199 - OEM - 0041943 - 68916

12199 - OEM - 0041943 - 69042

12199 - OEM - 0041943 - 69117

12199 - OEM - 0041943 - 69007

12199 - OEM - 0041943 - 68892

12199 - OEM - 0041943 - 69122

12199 - OEM - 0041943 - 69104

12199 - OEM - 0041943 - 68954

12199 - OEM - 0041943 - 69100

12199 - OEM - 0041943 - 68953

12199 - OEM - 0041943 - 69049

12199 - OEM - 0041943 - 69102

12199 - OEM - 0041943 - 68955

12199 - OEM - 0041943 - 68942

12199 - OEM - 0041943 - 68978

12199 - OEM - 0041943 - 69137

12199 - OEM - 0041943 - 68957

12199 - OEM - 0041943 - 69101

12199 - OEM - 0041943 - 69085

12199 - OEM - 0041943 - 69164

12199 - OEM - 0041943 - 69066

12199 - OEM - 0041943 - 68902

26498 - OEM - 0037245 - 56942Office 2000 - Small Business Edition


B8F8H - 9D2RY - WTRB7 - VG7MW - 95QM6

GFYPB - J6T84 - VR7VJ - PZHPP - 8PDMT

HFC98 - DKTJ4 - QM9V3 - XJP8T - 8J6VG

VBTGY - 47QD7 - TK2DX - T7V3X - GBFRT

FC9JD - R922V - GYV77 - KTK4Q - X3JRT

VDF87 - WB4WH - YX3RC - 8328X - B4966

JXPKD - 9WGPD - G8JMJ - WJJ29 - XCRRT

J4MDQ - 2CJ8J - 68X96 - 7TJ4V - VJ74T

MG8KB - WC9W6 - HB9DQ - Y4DGY - QBWFG

VGHJK - YBFC8 - V8WY8 - VVRMM - D6HPG

MJ64D - WM3KD - QY7R7 - 3824R - GK6YG

C8YCG - J8WMZ - T7ZDP - 7RJY6 - HYFRW

H2447 - K78KQ - 2GGGX - R7MZF - DCBTG

P6WHZ - 22HVX - G4F4F - 3HFRP - 64MFN

FW2RW - 4CV87 - K783C - D3JWD - 8DG8T

MHF3X - 4T3TG - 2768V - HQ7MD - K69XT

PZMCK - CMWM3 - D97VD - KGMVB - CMH2J

Q974X - 7CX8J - 9QRTF - CXDMM - 77QQJ

H4QPP - KCH9Q - QVBM7 - JTK7V - HPDBT

JVW6R - PQM3B - RQRP7 - VH8GG - 47998

K69GT - KB8C3 - QB8P7 - YW3BP - GFD6T

BHV44 - DMXRX - F7FJF - 2PMY3 - X8DBW

PGHX9 - QVDPV - FR8Y9 - FZQMY - Q63RT

FKRPW - W474Q - 96RW3 - 3X3QF - CPDG6

TPR78 - DVJJF - HVYD6 - JPVXR - K4G8M

K3BVK - GK2P8 - YM2C2 - 3VRP2 - 6H646

RGGG8 - JFVXT - 3FVW7 - KHJ33 - WQBM6

FTYF9 - V8TPG - T9MQT - DXOB4 - 2B46Q

DQFWK - JKPXW - VGXKV - 96TRD - 3D7W3

M2BHQ - PMDFR - 3G939 - HCPKT - XGJJ3

CVYYG - R2F8P - DP7XV - 34HT3 - BGT9T

VBXPT - KYG7R - HPM9D - VWXY7 - VQR48

VH9R8 - K6FV4 - QBMD6 - KDT98 - PGW68

BVGPC - CY9XD - 8J6C9 - 46KGY - YV826

QCYVV - CXGFF - WJ47P - 23MVG - JYWCG

PMVB2 - F646B - WBWWX - BKT3V - 6W4GT

C6329 - J6VGF - 4TT8B - 8YBF3 - 4647W

BVWMX - XYTJG - H89VY - 3PJB6 - 39QJ8

XDWFP - 6XV9W - D9RWT - D3T74 - 4VTFJ

W7FBP - BQ9MY - CGXWP - TVFB7 - BXXX6

G8M9C - D3XMQ - D378V - JXM8V - 2HTBT

PBRHF - MDQTT - H23K6 - VMJWK - FHPH6

HTDC7 - DWDBJ - BXRY2 - 9H4QG - M6PHT

J2WD3 - JDVTY - TPKJ4 - T6HRJ - GKH6T

CRFMG - 269Q9 - V2QJM - C49XR - 6HBY6

J92JT - BHCKH - 682XV - 37DBK - CTHKJ

D6CK9 - T6YRC - JVQFX - MX928 - 6DPDW

QXQ6B - X4KYY - 9B26Q - PWCC2 - VY2GG

G6TBF - 7GP3P - QGM97 - 74TJ9 - 2X7VG

GGY8B - BMGF8 - 8DXT2 - J8363 - BHMJ8

GJ6DP - WFVJ8 - P84H8 - VQ666 - XKXBQ

DDDB9 - JHC67 - HZQYM - V8BYW - QW4YW

T9J7D - PXBDM - 36B3V - VFT4X - FDMCB

V8VK6 - M3BQ2 - JB639 - BQRRP - 7BM9Q

FV7GH - XHP3K - BM73V - 2R974 - VKY3T

VFGWY - 89DKX - BH4FD - 824HW - 4RJH8
Office2000 - UpGrade Pro


TW346 - 3KM3W - MX7YT - YDM9W - J9M9K

XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 - HMFJV

CK68K - FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HV
Office2000 - Premium* Pro* & International


B89RY - JHBH4 - CQW8J - 4WG7B - 6G84D

GC6J3 - GTQ62 - FP876 - 94FBR - D3DX8

RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3

K4J23 - M3QFP - YH8JH - JFQ6V - 323GJ

XMRCD - TYMBP - 2T4TV - GMKW7 - DFMW8

PC47J - 9978R - KHWM8 - B6G7H - CMQFJ

W23WQ - 2R46D - JHKQ6 - GVXYJ - 4HJK6

C2WR4 - TQVPX - 7CRMF - FKH88 - PZ9PD

DTQHH - MP3GB - TXJR7 - Y67TF - H7RJ6

MYYRC - 3CP9D - VHYWZ - M823C - RHJ38

HFJD8 - F6WDY - 3RQJW - PPBJT - FHQKD

TT2FD - RY92B - 966W4 - 866CB - Q2V83

RPHWP - YW9PY - W6VK9 - DVVJY - WYHJG

R6QYD - YM9MQ - W99MD - 3H9M9 - 8DHBG

BJP6Y - 2WYQY - PQMPF - M9HQ9 - 6TG2G

MGY4Y - YMMJG - FDMKK - 289CG - PT86Q

RJRH3 - 9MCRJ - HPDMX - KJ36C - FK4DG

MJ3PG - GD3MX - Y3QY6 - K24W2 - 8KCT6

FQB38 - C3J72 - GYT8F - 6WQXP - RMVMD

G6G8Q - JB8WR - 9KCBB - 8WJBQ - HW4Y8

C2GXT - BT9KV - 742WG - MH8PD - 43F3O

Q7GVY - GC3QH - 8R67B - 32M4W - DCH4B

DVWYB - Q3QY7 - T9RF7 - GRMX7 - WD9J3

HF3M6 - PKWTJ - PB27M - MP8M3 - PVFP8

HFBGV - YG3GV - YJT2D - V6D4M - J78T3

H9RV8 - QC7CJ - P3VD9 - Y9WD7 - HTHJ7

K4D78 - 6BF28 - BQXQ8 - MCTVR - XTH6Q

RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3

XM76W - TY9BB - MKD9X - JY696 - JV99M

P8HQP - 73Q9W - WH7JY - FD7KP - RMXJ3

VGG4Y - 3P2JR - H2WKC - CQMVT - FFR3D

VGF9B - KW8WP - MBG2Q - Q7FQB - F6GKM

PGX6Q - 7C9VK - QKD88 - 3KDCT - V3ZRW

HW682 - 784W4 - C9MXX - 9JR4R - ZFVXB

P2G3F - QRFFK - Y6YVF - QF726 - G4TV8

BKHPD - B33M9 - JMJDF - KMRDQ - 83XKQ

PGMQJ - KZH9D - K233V - R8WHC - 7R9W6

GT7V4 - MX4P3 - 2VQRW - FJPWD - XYJ7W

FB2YB - PWYQK - JJPW2 - HVM4H - XVV43

MDP9X - 4HTRQ - VPF72 - DQKVK - F8GJG

WBGXC - 6RVJ4 - PQY3Y - CDK72 - QY4PM

VVKWH - WCPG3 - 94VT4 - 88V2F - MVPYY

VX92F - KFWG7 - B7K97 - TB2H8 - 2FMYJ

Q78PX - 7P698 - 462TM - RMQ9X - T9GQD

PB7HQ - Y8P9V - CHYD3 - KMQPW - QDVVJ

K69HF - WT3KV - FXTB7 - PMDR9 - KQYGW
Office2000 - Standard


R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH

HWH23 - RP3RQ - 8XRQT - 8DKCH - 4G9Q4

K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 - 3QPKC
Microsoft Office 97


CD-Keys:

8068 - 2194354

4190 - 0298385

5545 - 3108110

3491 - 3108110

0201 - 11201D2

0701 - 0743365

4390 - 0057484

Serials:

53491 - 806 - 2194354 - 00000

34297 - OEM - 0028443 - 24567

53491 - 111 - 1111111 - 26531Microsoft Encarta CD '99


XO4 - 12964
Misc. Microsoft Windows 98 CDKeys

(Special Thanks to IceMan and Nightware)


Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key: F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79

Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 Build 1708 - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33

Windows 98 Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 Build 1723 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key: GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8

Windows 98 FINAL(French) - CD-Key: GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7

Windows 98 FINAL(German) - CD-Key: FXMKC -FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66

Windows 98 FINAL(Upgrade*Italian) - CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH

Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP

Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3

Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q

Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQWin98 - ORIGINAL


D8PZY - F7H7D - M8D6M -DY4KC - FD83D

KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8

R6K72 - J3HHY- H88KB9 - HQ76Y - H2W8JWin98 - Other


See bottom

section for other M$ Win98 Keys.Generic MS 9x / NT / VB / etc...

CD-Keys

(Hint: if it needs a 3 - 7 format* these will do!)

809 - 1521615

364 - 1876497

040 - 0164120

040 - 1602212

808 - 6795177

417 - 9934111

811 - 7443012

811 - 1380196

811 - 1379413Win2000 Professional -Full Version


TQ4CV - XPJR3 -KPG3Q - HGH74 - BMYWT

VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB

WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM

F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CMWindows 2000 Professional RC3

VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MBWindows 2000 Server RC3

(also for Windows 2000 Pro Full Server)

H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VMWindows 2000 Pro ISO CD-KEY

XFD2W - W7VH8 - MVC47- KY7DQ - P8Y4JWindows 2000 Pro (German Final)

RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB

HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVMFrontPage 2000 - Access 2000 - Word 2000 - Publisher 2000

- etc ...


Per a post in alt.2600.cracks:


"If I'm not mistaken.... FrontPage 2000 and Office 2000 all use the

same keys; In fact some versions of Office 2000 even come with front page 2000;

If you buy just Access 2000 or Word 2000* the serial number for the full

version of Office I believe works."
Office2000 - UpGrade Pro


TW346 - 3KM3W - MX7YT - YDM9W - J9M9K

XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 -HMFJV

CK68K - FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HVOffice2000 -

Standard


R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH

HWH23 - RP3RQ - 8XRQT - 8DKCH - 4G9Q4

K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 - 3QPKC
Microsoft Office 97


CD-Keys:

8068 - 2194354

4190 - 0298385

5545 - 3108110

3491 - 3108110

0201 - 11201D2

0701 - 0743365

4390 - 0057484

Serials:

53491 - 806 2194354 - 00000

34297 - OEM - 0028443 - 24567

53491 - 111 -1111111 -26531Microsoft Encarta CD '99


XO4 - 12964Misc. Microsoft Windows 98 CDKeys

(Special Thanks to

IceMan and Nightware)Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key: F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW

Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72

Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79

Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 Build 1708 - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33

Windows 98 Build 1720 CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 Build 1723 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key: GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8

Windows 98 FINAL(French) - CD-Key: GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7

Windows 98 FINAL(German) - CD-Key: FXMKC-FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB

Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66

Windows 98 FINAL(Upgrade*Italian) - CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH

Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP

Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3

Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q

Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ


لا تنسونا من دعائكم
 

egyptian hak

عضوية الشرف
#2
مشكور اخى العزيز
 

Egy_7aker

عضوية الشرف
#3
بارك الله فيك مجهود رائع
 

New Tiger

الوسـام الذهبي
#4
May ALLAH reward you
 

ska1977

عضو ذهبي
#5
جزاك الله خيراً وغفر الله ذنبك ولوالديك بالمثل ... :)
 

ابن القدس

عضو محترف
#6
العفو إخواني الأعزاء
egyptian hak
mr_dj
New Tiger
ska1977

بارك الله فيكم وجمعنا الله معكم أيها الأحبة في جنات النعيم
 

ZERO FATAL

عضوية الشرف
#7
ماشاء الله عليك صيد تمين
جزاك الله خيرا
تقبل تحياتي
 

ابن القدس

عضو محترف
#8
حياك الله أخي المشرف ZERO FATAL

وان شاء الله تستفيد منها
 

الهاشمي

عضو ذهبي
#9
أحسنت وبارك الله فيك ..
 

بو أحمد

عضوية الشرف
#10
شكرا جزيلا لك
أخي العزيز/ ابن القدس
ماقصرت
 

ابن القدس

عضو محترف
#11
حياكم الله أخواني الأعزاء

jefo
الهاشمي
بو أحمد

والله لقد اسعدتم قلبي بردودكم الطيبة .... جزاكم الله كل خير
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى