الحالة
موضوع مغلق

ابو منصر العمودى

الوسـام الماسـي
#1
اخوانى جديدنا اكس بى دياموند الجوهره من انتاج فيتنامى النسخه الاولى كانت تدعم العربيه الثانيه لاتدعم الثالثه هذه لم اجربها ولنرى هل تدعم ام لا التحديث12-8-2009 ارجو ان تستفيدوا منها
Windows Diamond Ultimate All in one 2010 v3.0 (12/08/2009) | 697 MB
Update Newest Hotfixes to help windows faster and optimization.

مزيد من الصور
تبذه عنها
Screens : #1,

Author : hoang010
Download: Windows Diamond Ultimate 2010 (Version 3.0) (12/08/2009)
Windows Diamond Ultimate 2010 Containt:
- Windows Diamond Ultimate 2010 (Newest hoffixest + Sata Driver for Laptop + more usefull softwarez).
- Read/Copy Files From NTFS Volumes To FAT32/16 Drives
- Partition Magic 8.05
- Norton Ghost 11.5.0.2165
- HDAT 2 ALL

Software
Mozilla Firefox v3.5.2 + Plugins
WinRAR v3.9.5 Plus (10 Theme)
Shock 4 Way 3D v1.29
Diamond Circle Dock v0.92
Diamond Click star 2 v1.0.5e
Diamond ViStart v2.0
Diamond Sidebar v4.0
Diamond Rocket Dock v1.3.5
Diamond Drive Icon v1.4
Diamond Sceen Savers v4.0
Diamond Cursors AIO v1.9
Diamond TrueTransparency v1.0
Diamond Superbar v1.0.0.1182

Hostfix Update 12/08/2009:
Hotfix Update (209):
KB817688 KB887606 KB889320 KB897571 KB898461 KB909520
KB915800 KB916157 KB922120 KB923561 KB927436 KB928788
KB929399 KB929773 KB932390 KB932716 KB933547 KB934401
KB935551 KB935552 KB938759 KB939209 KB939683 KB940159
KB940648 KB941569 KB942288 KB943232 KB943729 KB944043
KB944882 KB945060 KB945184 KB945436 KB946102 KB946457
KB946503 KB946573 KB946644 KB946648 KB946927 KB947148
KB947317 KB947460 KB948101 KB948233 KB948277 KB948646
KB948698 KB948720 KB948815 KB948877 KB949127 KB949226
KB949777 KB949900 KB950230 KB950305 KB950312 KB950616
KB950820 KB950974 KB950982 KB950986 KB951066 KB951113
KB951159 KB951163 KB951347 KB951376 KB951531 KB951618
KB951624 KB951709 KB951822 KB951978 KB952004 KB952011
KB952013 KB952069 KB952117 KB952324 KB952346 KB952595
KB952883 KB952909 KB952954 KB953024 KB953028 KB953155
KB953595 KB953760 KB953761 KB953930 KB954067 KB954069
KB954154 KB954193 KB954232 KB954434 KB954550 KB954600
KB954708 KB954920 KB955043 KB955109 KB955356 KB955417
KB955567 KB955576 KB955704 KB955830 KB955843 KB955988
KB956072 KB956572 KB956588 KB956625 KB956807 KB957218
KB957264 KB957495 KB957502 KB957579 KB957931 KB958058
KB958071 KB958149 KB958244 KB958259 KB958481 KB958483
KB958484 KB958580 KB958644 KB958687 KB958817 KB958910
KB959085 KB959160 KB959206 KB959267 KB959334 KB959426
KB959439 KB959465 KB959540 KB959554 KB959682 KB959765
KB959873 KB960064 KB960071 KB960225 KB960253 KB960519
KB960655 KB960680 KB960803 KB960921 KB960970 KB961067
KB961118 KB961187 KB961371 KB961451 KB961503 KB961605
KB961729 KB961853 KB963038 KB965220 KB967048 KB967705
KB968358 KB968585 KB968730 KB968764 KB969111 KB969238
KB969262 KB969395 KB969442 KB969557 KB969632 KB970048
KB970063 KB970238 KB970254 KB970326 KB970413 KB970483
KB970553 KB970653 KB970685 KB970775 KB970922 KB971165
KB971234 KB971314 KB971323 KB971421 KB971455 KB971633
KB972260 KB972483 KB972636 KB973346 KB973690
--------------
Hostfix Update 12/08/2009 :

All Update Pack: Hotfix Update (209):
KB817688 - "Error on a Request to Write Data to Media" error message when you use Ntbackup.exe
KB887606 - FIX: The Microsoft XML Parser (MSXML) uses cached credentials incorrectly
KB889320 v2 - When you disable the Windows Firewall service on your Windows XP Service Pack 2-based computer, the Computer Browser service stops after five minutes and Event ID 7023 is logged in the Event Viewer
KB897571 - FIX: A DCOM static TCP endpoint is ignored when you configure the endpoint for WMI on a Windows Server 2003-based computer
KB898461 - Software update 898461 installs a permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.1.22.4
KB909520 v1 - Description of the software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider
KB915800 v4 - A hotfix is available for Windows Desktop Search document IFilters in Windows XP and Windows Server 2003
KB916157 v4 - When you receive a Stop error message or a fatal system error message, a user-mode process dump file is not created in Windows XP
KB917275 - How to obtain Windows Rights Management Services with Service Pack 2
KB922120 v6 - Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
KB923561 - MS09-010: Description of the update for Windows WordPad Converter: April 14, 2009
KB927436 v2 - Error message when you attach a device that loads the Serscan.sys driver to a computer that is running Windows XP SP2, Windows XP SP3, or Windows Server 2003: "DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (c9)"
KB932716 v2 - Description of the Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update package that is dated June 26, 2007
KB934401 - When you run the "Ipconfig /displaydns" command in Windows Server 2003, the results are incomplete
KB938759 - You cannot distribute or install a software package in Windows Server 2003 if the software package contains a very large signed file
KB940648 - Error message when you try to open the My Documents folder on a Windows XP-based computer after you resume the computer from hibernation: "You might not have permission to use this network resource"
KB942288 v3 - Windows Installer 4.5 is available
KB943232 v2 - An application that uses the Sxs.dll file crashes when you run the application on a Windows XP SP 2-based computer
KB943729 - Information about new Group Policy preferences in Windows Server 2008
KB944043 v3 - Description of the Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack for Windows Server 2003 clients and for Windows XP clients
KB945060 v3 - There may be inconsistencies in the Extensible Metadata Platform (XMP) and Exchangeable Image File (EXIF) values for an image file in Windows Vista and in Windows XP
KB945184 - The Rasdial API may free the same memory two times and the dial-up application stops responding on a multiprocessor computer that is running Windows Vista
KB945436 - Error message when you try to uninstall or unload the driver for a multifunction USB device on a Windows XP-based computer: "STOP: 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
KB946648 - MS08-050: Description of the update for Windows Messenger 4.7 for Windows XP: August 12, 2008
KB947460 v3 - Error message when you try to open a mapped DFS folder after the computer comes out of standby in Windows XP Service Pack 2: "<Drive Letter>:\ is not accessible"
KB948101 v3 - A USB keyboard does not work after you restart a Windows XP-based computer that has an NVIDIA 680i motherboard installed
KB948277 - A blank desktop may appear when you log on to a Windows XP-based computer
KB948720 - You cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain LZ-compressed files
KB948877 v2 - After you copy multiple files from a computer that is running Windows XP to a PCMCIA SRAM card, one or more files on the card are corrupted
KB949127 v2 - You cannot establish a wireless connection by using EAP authentication on a Windows XP-based client computer if the Service Set Identifier (SSID) includes a comma
KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process on a Windows XP-based computer
KB950305 v2 - A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion Font pack
KB950312 - Error message when you try to start a console-based application, such as Cmd.exe, on a Windows XP-based computer: "The application failed to initialize properly (0xc0000142)"
KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding when you run the audio application on a computer that is running Windows XP
KB950820 - The system stops responding during the logoff, shutdown, or restart process on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP and that has the Japanese IME installed
KB950974 - MS08-049: Vulnerability in Event System could allow remote code execution
KB950982 - A list of ODBC system DSNs is truncated when the total number of characters that are used in all the DSN names is more than 7,500 on a Windows XP-based computer
KB951066 - MS08-048: Security update for Outlook Express and Windows Mail
KB951159 - n/a
KB951163 - When you try to use the MSTSC command from Terminal Services Client 6.0 to connect to the local Windows XP-based computer, a black screen may appear for several minutes
KB951347 - A memory leak occurs when you use the IFaxIncomingMessageIterator interface to query incoming fax messages on a fax server that is running Windows Server 2003 or Windows XP
KB951376 v2 - MS08-030: Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
KB951531 v2 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time on a Windows XP or Windows Server 2003-based computer after the W32Time service stops
KB951618 v2 - A black screen issue occurs on a Windows Vista-based computer or a Windows XP Service Pack 2-based computer that has Onekey Recovery 5.0 installed when you upgrade the operating system
KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications when Windows XP Service Pack 2 starts
KB951709 - Event ID 26 when you attach two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices on a Windows XP-based computer
KB951822 v2 - You receive an error message, the print operation fails, or partial pages are printed when you try to print to a Citizen printer or to an Alps printer in Windows XP Service Pack 3
KB951978 - Script output is not displayed as expected when you run VBScript or JScript scripts in Windows Vista Service Pack 1, in Windows Server 2008, or in Windows XP Service Pack 3
KB952004 - MS09-012: Description of the security update for MSDTC Transaction Facility: April 2009
KB952117 v2 - When you try to put a Windows XP-based computer into hibernation or into standby, the computer stops responding
KB952595 v3 - n/a
KB952909 v2 - When you try to print a document to a PostScript printer in an application, the application exits unexpectedly, or you find that an invalid PDF file is created from the incorrect data in the PostScript file
KB952954 - MS08-046: Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
KB953028 - On a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP, an application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors
KB953155 - MS08-062: Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
KB953760 v2 - When you enable SSO for a terminal server from a Windows XP SP3-based client computer, you are still prompted for user credentials when you log on to the terminal server
KB953761 - Some DHCP Options are not recognized on a Windows XP SP3-based client computer when the DHCP server offer includes option 43
KB953930 - The Fc.exe command does not work correctly on a Windows XP-based computer when the two files that you are comparing have the TAB or SPACE character around the 128th byte in a string of characters
KB954193 - Description of the Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package for Windows XP SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP1 and SP2, Windows Vista, Windows Vista SP1, and Windows Server 2008: July 2, 2008
KB954232 - The On-Screen Keyboard behavior on a Windows XP-based computer does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
KB954434 - A multiprocessor computer that is running a Windows XP, Windows Server 2003, or Windows Vista stops responding on a black screen after you resume the computer from hibernation
KB954600 - MS08-076: Description of the security update for Windows Media Player 6.4: December 9, 2008
KB954708 - An update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data types in the Windows Imaging Component
KB954920 v2 - When an application requests a result set from new SQL Server 2008 collations, you may receive an "MSG 40242" or "MSG 40205" error when the ODBC driver for SQL Server is used or an "MSG 40234" error when the SQL OLE DB provider is used
KB955043 v2 - A memory leak may occur when you run an application that uses the DHTML Edit control on a Windows XP-based computer
KB955109 - Error message when you run an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component on a computer that is running Windows XP SP2 or Windows XP SP3: “0xC0000005 (Access Violation)”
KB955356 - When you try to start a Windows XP SP3-based computer that is connected to an external IEEE 1394 hard disk, the system may stop responding before the logon screen appears
KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is set to French (France) on a Microsoft Windows-based computer
KB955567 - Memory usage gradually increases in the AntigenInternet.exe process, and e-mail messages remain in the SMTP outgoing-mail queues in Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1
KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server
KB955704 - Description of the exFAT file system driver update package
KB955830 - When you connect to a Windows XP-based computer by using a remote desktop connection, the computer may be not able to automatically enter the Sleep mode again after you log off the computer
KB955843 v4 - An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a Recordset object in Windows Server 2003 or in Windows XP
KB955988 - The Win32_Environment WMI class does not return the value of the PATH environment variable if the variable consists of more than 1,024 characters on a Windows XP-based computer
KB956072 - Windows XP-based terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
KB956572 - MS09-012: Description of the security update for Windows Service Isolation: April 2009
KB956588 - The job-level PrintTicket is associated with the document-level PrintTicket and with the page-level PrintTicket when you print a document to an XPS driver on a Windows XP-based computer
KB956625 - After you run Internet Explorer 7 for a long time on a computer that is running Windows XP or Windows Server 2003, Internet Explorer becomes unstable or crashes
KB956807 - The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when you use an application that uses GDI+ API functions in Windows Server 2008, in Windows Vista, in Windows Server 2003, and in Windows XP
KB957218 - A user name that contains Unicode characters is not handled correctly in Windows XP Service Pack 3 during the EAP authentication
KB957264 - Error message when you try to run an application that you developed by using the "return quickly" feature of the Windows COM port driver: "Error reading comm device"
KB957495 - The action controls in Sound Recorder are missing or only partly visible if you set the font size to Large or to Extra Large in a non-English version of Windows XP
KB957502 - Error message when you try to open some MMC 3.0 snap-ins in a localized version of Windows XP Service Pack 3: "MMC could not create the snap-in. The snap-in might not have been installed correctly."
KB957579 - Post-installation behavior on client computers after you install the DNS update
KB957931 - A Windows XP-based, Windows Vista-based, or Windows Server 2008-based computer does not respond to 802.1X authentication requests for 20 minutes after a failed authentication
KB958058 v2 - When you try to log on to a Windows XP SP3-based computer by using a roaming profile, the roaming profile cannot load.
KB958071 - You receive error code 1206 when you run an application that uses the WLanSetProfile function on a Windows XP Service Pack 3-based compu
KB958149 - Performance decreases when you stream isochronous data on a Windows-based computer that has a Texas Instruments (TI) IEEE 1394 host controller installed
KB958244 - The system may stop responding when you restart a Windows XP-based multicore computer
KB958259 v2 - Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved
KB958580 - Some components of an application may not be displayed correctly in a Terminal Services session
KB958644 - MS08-067: Vulnerability in Server service could allow remote code execution
KB958687 - MS09-001: Vulnerabilities in SMB could allow remote code execution
KB958817 - The Automatic Update window may stop responding when you use a WSUS server to deploy Windows Internet Explorer 7 and cumulative security update 944533 on a Windows XP-based client computer
KB958910 - When you send a print job to an Internet Printer Protocol (IPP) print server from a Windows-based computer, the print job fails and never restarts
KB959085 - When you run the "Ipconfig /displaydns" command in Windows XP, the results are incomplete
KB959160 - When you run an application that uses the CryptEnumProviderTypes function application in Windows XP Service Pack 3, you receive the error message ERROR_MORE_DATA (0xea)
KB959206 - Horizontal white bars or black boxes may unexpectedly appear in the output when you print a graphics document on a computer that is running Windows Vista or Windows Server 2008
KB959267 - After you repeatedly dock and undock a Windows XP-based portable computer that is connected to a docking station, you may be unable to change the state of an attached network device
KB959334 - Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the font is set to Arial Black and the font style is set to talic when you open the document on a computer that is running Windows XP
KB959426 - MS09-015: Blended threat vulnerability in SearchPath could allow elevation of privilege
KB959439 - After you upload encrypted files from a Windows XP-based computer to a WebDAV share, the files remain encrypted
KB959465 - Write protection does not always work on SD memory cards that are plugged into a computer that runs Windows XP, Windows Vista, or Windows Server 2008
KB959540 - When you run an application that uses the scroll bar control of the Common Controls file on a Windows XP-based computer, the scroll bar control does not work correctly
KB959554 - Only the header and footer information in an XPS document are printed when you print the document on a computer that is running Windows XP, Windows Vista SP1, or Windows Server 2008
KB959682 - FIX: A Message Queuing 3.0 message is rejected on the receiver when you send the message by using an external certificate from a Windows XP Service Pack 3-based computer
KB959765 - Remote NDIS (RNDIS) devices may not work correctly after you perform a surprise removal on a Windows XP-based computer and then attach the RNDIS device to the computer again
KB959873 - You cannot send Start TLS requests from a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Professional x64 Edition to a server that is running OpenLDAP Software
KB960064 - An XML-based application uses lots of memory when multiple threads call the SelectSingleNode method at the same time in Windows XP SP3, Windows Vista or Windows Server 2008
KB960071 v2 - An access violation occurs when you use an application that calls the SQLExecDirect function of the SQL Server ODBC driver to run a long query in Windows Server 2003 or in Windows XP
KB960225 - MS09-007: Vulnerability in SChannel could allow spoofing
KB960253 - You encounter issues when you create shortcuts in Windows Vista or in Windows Server 2008, and then you try to use these shortcuts in an earlier version of Windows
KB960519 - Windows Vista does not use all the bandwidth of a PPPoE connection when you download a file from an FTP server
KB960655 - You encounter several problems on a Windows XP SP3-based computer when the EAP-TLS machine authentication fails during system startup
KB960680 v2 - A hotfix is available to update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro currency symbol (€) and to update the Turkish currency symbol from Yeni Türk Liras? (YTL) to Türk Liras? (TL)
KB960803 - MS09-013: Vulnerabilities in Windows HTTP services could allow remote code execution
KB960921 - If you start a Windows XP-based portable computer while it is running on battery power, the brightness of the LCD screen is not decreased as expected
KB960970 - An IEEE 1394 network adapter that is installed on a Windows XP-based computer is not listed in Device Manager
KB961067 - When you search some specific terms in the German version of Windows XP, the search results are incorrect
KB961118 - Install this update to resolve an issue in which an Inbox Printer driver may be unsigned after you install the Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
KB961187 v2 - If you reconnect a removable storage device to a computer that is running Windows XP, the operating system cannot find the removable storage device
KB961371 - MS09-029: Vulnerabilities in the Embedded OpenType Font Engine could allow remote code execution
KB961451 v2 - Internet Explorer may crash when you browse a Web page that constantly fetches a recordset asynchronously and filters the recordset
KB961503 - You cannot input characters as expected by using a non-English Input Method Editor in Windows Live Messenger on a Windows XP-based computer
KB961605 - n/a
KB961729 - Vulnerabilities in Microsoft XML Core Services Could Allow Remote Code Execution (MSXML3)
KB961853 v2 - Error message when you try to access a network share in a private network: "There are currently no logon servers available to service the logon request"
KB963038 - Error message when you establish a remote desktop connection to a remote computer that is running Windows XP: "STOP: 0x1000008E"
KB963093 - MS09-023: Vulnerability in Windows Search could allow information disclosure
KB965220 - A Windows XP-based client computer can establish a security association even to a peer computer without a System Health Authentication OID
KB967048 v2 - Error message on a Windows XP-based computer that has a USB card reader: "Stop 0x000000D1"
KB967705 v2 - When you try to print some data in the PDF format in Internet Explorer on a Windows XP-based computer, the main menu of Internet Explorer disappears.
KB968358 - You cannot use a mouse to select combo box items in a RemoteApp program that you connect to through Remote Desktop Connection (RDC) 6.1
KB968585 v2 - A handle leak occurs in the print spooler service after you resubmit a print job to a shared printer on which the "Keep printed documents" option is enabled
KB968730 - Windows Server 2003 and Windows XP clients cannot obtain certificates from a Windows Server 2008-based certification authority (CA) if the CA is configured to use SHA2 256 or higher encryption
KB968764 - Streaming USB 1.1 devices that are connected to an external USB 2.0 hub behave incorrectly on a Windows XP-based computer
KB969111 - A Windows XP Service Pack 3-based client computer cannot use the IEEE 802.1x authentication when you use PEAP with PEAP-MSCHAPv2 in a domain
KB969238 - n/a
KB969262 - Windows XP stops responding when heavy I/O operations occur on an NTFS-formatted volume.
KB969395 - FIX: Windows Movie Maker crashes when you install more than 100 video transitions or video effects on a computer that is running Windows XP
KB969442 - n/a
KB969557 - When you use the Windows Key+L keyboard sequence to lock a Windows XP-based computer shortly after you log on to the system, the operating system may be automatically unlocked and the desktop can be accessed
KB969632 - n/a
KB970048 - Slow printing performance when you print to an LPR printer from a Windows XP-based computer
KB970063 - When you save a RTF document that contains nested tables in WordPad 5.1 in Windows XP, you may notice that the file is blank when you reopen the RTF document
KB970238 - MS09-026: Vulnerability in RPC could allow elevation of privilege
KB970254 - The modem does not work and you cannot open the "Network Connections" window after you unplug and plug in the modem several times when a PPP connection is established in Windows XP
KB970326 - You cannot manage Windows Deployment Service (WDS) images from a Windows XP-based server that has a localized admin pack installed
KB970413 - The Win32_Process class returns incorrect CreationDate property during the first week after daylight saving time begins or ends
KB970483 - MS09-020: Vulnerabilities in Internet Information Services (IIS) could allow elevation of privilege
KB970553 - n/a
KB970653 v3 - August 2009 cumulative time zone update for Microsoft Windows operating systems
KB970685 - Error message when you try to access an SD card on a Windows XP-based computer that has a particular combination of SD host controller and SD card: "The disk in drive <X> is not formatted"
KB970922 - TIFF documents are corrupted when you rotate them in Windows Picture and Fax Viewer on a computer that is running Windows XP SP3
KB971165 - The CLIENTNAME environment variable returns the value "Console" instead of the actual client name when users first log on to a Windows XP SP3-based computer by using Remote Desktop Connection
KB971234 - The Defrag.exe tool crashes when you run the Dfrgntfs.exe tool to defragment a hard disk on a computer that is running Windows XP
KB971314 - All PCL inbox printer drivers become unsigned after you install the Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 or the XPS Essentials Pack in Windows XP or in Windows Server 2003
KB971323 - When you use a webcam to capture video in Windows XP, the video capture freezes intermittently when the webcam streams the MPEG data
KB971421 - You cannot access a network share by using a client-side redirector that uses the server message block (SMB) protocol on a computer that is running Windows XP
KB971455 - A computer that is running Windows XP SP3 cannot authenticate a wireless router that uses the Wi-Fi Protected Setup (WPS) when the router is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP)
KB971633 - MS09-028: Vulnerabilities in Microsoft DirectShow could allow remote code execution
KB972423 - An optional update is available to update the Daylight Saving Time for Bangladesh for the year 2009 for Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista and Windows Server 2008 based computers
KB972483 - On a computer that is running Windows XP, GDI object handles become leaked when you run a multithreaded application that uses a GDI object
KB973346 - MS09-032: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits
KB973690 - n/a

Internet Explorer 8, included:
KB972260 - MS09-034: Cumulative security update for Internet Explorer
KB972636 - A Compatibility View list update is available for Windows Internet Explorer 8: July 21, 2009

Windows Media Player 11, included:
KB928788 - FIX: Windows Media Player 11 may not work correctly when you use the Media Sharing feature to stream Windows Media format video content across a home network
KB929399 - You repeatedly receive a message to install update 929399 on a computer that is running Windows Vista or Windows XP
KB929773 - FIX: You hear an unexpected noise or a problem in the audio playback when you play back a Windows Media Audio (WMA) file on certain hardware devices
KB932390 - FIX: The encoder cannot use the Windows Media Audio 9 Voice codec after you install Windows Media Player 11 on a computer that uses Windows Media Encoder 9 Series
KB933547 - FIX: Windows Media Player 11 may crash if you plug in certain flash memory devices while you use Windows Media Player in Windows XP
KB935551 - FIX: Device connection is disconnected when you synchronize lots of files between Windows Media Player 11 and a Windows Mobile device
KB935552 - FIX: Windows Media Player 11 may stop responding when you transfer media to a device that uses the Media Transfer Protocol and then you cancel the transfer process
KB939209 - FIX: When you use an application to play DRM-protected video content in Windows XP, the application may fail
KB939683 - FIX: Update for Windows Media Player 11 for Windows XP
KB941569 - MS07-068: Vulnerability in Windows Media file format could allow remote code execution
KB944882 - FIX: The memory for an application increases for each file that you transfer when you transfer media from a computer that is running Windows Vista or Windows XP to a portable device
KB952069 v2 - Vulnerabilities in Windows Media Components Could Allow Remote Code Execution (959807)
KB954067 - FIX: You see lower quality video when you use Windows Media Encoder 9 Series or a similar Windows Media Format SDK-based encoder to encode a video
KB954069 - Windows Media Encoder 9 crashes when you switch the input and output viewers and change resources repeatedly
KB954154 - MS08-054: Vulnerability in Windows Media Player could allow remote code execution
KB970775 - The seek slider sticks at the beginning of the seek-bar on the Windows Media Player control panel when you play a media file that is encoded with GSM codec on a computer that is running Windows Media Player 11

Adobe Flash Player v10.0.32.18
MSXML 4.0 SP3 v4.30.2100.0
Microsoft.NET Framework v1.1.4322.2407
Microsoft.NET Framework v2.0 SP2
Microsoft.NET Framework v3.0 SP2
Microsoft.NET Framework v3.5 SP1
DirectX for WinXP Post-SP3 March Update
Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
Microsoft & Windows Update v7.2.6001.788
Microsoft Update Catalog Web Control v7.0.6000.569
(Q282784) QFEcheck v6.2.29.0
(KB873374) GDI+ Detection Tool
(KB890830) Malware Removal Tool v2.12
(KB892130) Windows Genuine Advantage Validation v1.9.40.0/(KB905474) Windows Genuine Advantage Notifications v1.9.40.0
(KB931125) Root Certificate Update - May 2009
(KB952011) Windows Feature Pack for Storage 1.0 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) Update for Blu-Ray Media
(KB952013) Windows Feature Pack for Storage 1.0 - ICCD Smart Card Driver
(KB955305) Microsoft Silverlight v3.0.40723.0


This pack contains:
Copy To/Move To Context Menu Shell Extension
HashTab 2.1.1
Microsoft Calculator Plus 1.0 (Replaces calc.exe)
Microsoft HighMAT CD Writing Wizard (KB831240)
Microsoft Makecab 6.0.6001.22192 (From Windows Installer 4.5 SDK, doesn't mess up file dates)
Microsoft OpenType Font Properties Extension 2.30
Microsoft Power Calculator PowerToy 1.0
ModifyPE 0.81
Microsoft TweakUI PowerToy 2.10
Unlocker 1.8.7
UPX 3.03
BootSafe v2.0.1000
Bootvis v1.3.37.0
ClearType PowerToy
CPU-Z v1.51
Dial-a-Fix v0.60.0.24
Expired Cookies Cleaner v1.02
GPU-Z v0.3.4
HD Tune v2.55
HP USB Format Tool v 2.1.8
HWmonitor v1.14
MemTest v3.8
Microsoft AutoPlay Repair Wizard
Microsoft TimeZone <-- Requires .NET Framework
Microsoft Virtual CD-ROM Control Panel v2.1
MSI CleanUp Utility 4.4
New MSConfig
Regedit
Startup v2.8 CPL
Services and Devices v2.7
Smart Driver Backup v2.12
TweakUI PowerToy v2.1
Windows Task Manager
WinUpdatesList v1.23
User Accounts 2 CPL
AccessEnum
Autologon
Autoruns
Bluescreen Screensaver
CacheSet
Contig
DebugView
Diskmon
Filemon
Hex2dec
LoadOrder
NewSID
PageDefrag
ProcessExplorer
ProcessMonitor
PsTools
RegJump
Regmon
RootkitRevealer
ShareEnum
Sync
TcpView
ZoomIt
-----------------
Note : After install complete, at fist login, you will see a report box, click Don't send (Because Driver for VGA Card have been not installed).Install your VGA Driver.

Windows Diamond Ultimate 2010. system requires:
CPU: P4 2.0 Ghz (upper)
Ram: 1 Gb (upper)
VGA: 64 Onboard (upper)
HDD: 20 Gb (upper)

الروابط

http://www.mediafire.com/download.php?i4ekm20z2no

http://www.mediafire.com/download.php?0hxmzmtynoj

http://www.mediafire.com/download.php?mycykjhnzzo

http://www.mediafire.com/download.php?tytizi1tgii

http://www.mediafire.com/download.php?3zzwmztyygh

http://www.mediafire.com/download.php?kxyauzm3ity

http://www.mediafire.com/download.php?mymduz220yn

**********http://uploading.com/files/GDZFLOA6/Keosoft90CW.DU10v3.part1.rar.html
http://uploading.com/files/AZFER3DC/Keosoft90CW.DU10v3.part2.rar.html
http://uploading.com/files/F8SBTLHF/Keosoft90CW.DU10v3.part3.rar.html
http://uploading.com/files/9VEV8RGZ/Keosoft90CW.DU10v3.part4.rar.html
http://uploading.com/files/UA1J8AND/Keosoft90CW.DU10v3.part5.rar.html
http://uploading.com/files/XFGSIXSU/Keosoft90CW.DU10v3.part6.rar.html
http://uploading.com/files/STZGUUBF/Keosoft90CW.DU10v3.part7.rar.html
**********
http://hotfile.com/dl/10155344/8add354/Keosoft90CW.DU10v3.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/10155342/3b99dde/Keosoft90CW.DU10v3.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/10155348/d45794d/Keosoft90CW.DU10v3.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/10155350/75149be/Keosoft90CW.DU10v3.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/10155345/e58d779/Keosoft90CW.DU10v3.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/10155346/a5cea63/Keosoft90CW.DU10v3.part6.rar.html
http://hotfile.com/dl/10155347/54b0c8d/Keosoft90CW.DU10v3.part7.rar.html
*********http://www.filefactory.com/file/ah1e5dg/n/Keosoft90CW_DU10v3_part1_rar
http://www.filefactory.com/file/ah1e5df/n/Keosoft90CW_DU10v3_part2_rar
http://www.filefactory.com/file/ah1e5db/n/Keosoft90CW_DU10v3_part3_rar
http://www.filefactory.com/file/ah1e5c9/n/Keosoft90CW_DU10v3_part4_rar
http://www.filefactory.com/file/ah1e5c7/n/Keosoft90CW_DU10v3_part5_rar
http://www.filefactory.com/file/ah1e5c8/n/Keosoft90CW_DU10v3_part6_rar
http://www.filefactory.com/file/ah1e5da/n/Keosoft90CW_DU10v3_part7_rar 

التعديل الأخير:

أحمـــد

الوسـام الماسـي
#2
بارك الله فيك أخى العزيز ابو منصرجعله الله فى ميزان حسناتك

.
 

Ahmed Elzoughby

عضو مميز
#3
شكرا لك اخي الحبيب علي هذه النسخة
واضح انها هتكون رائعة
 

jas1jas

عضو جديد
#4
شكرا لك على هذه النسخة المتميزة

ولكن هل يوجد تعريب مناسب لها لأني جربت عدة برامج مانفعت ؟؟
 

zoro779

الوسـام الذهبي
#5
ياريت من جرب دعمها للعربية ان يبلغنا
 

EgyAboUnos

عضو ماسـي
#6
ياريت من جرب دعمها للعربية ان يبلغنا

نعم إخوانى النسخة تدعم العربية بشكل كامل . فقد ترك صاحب النسخة فى هذا الإصدار إختيار اللغة يتم من المستخدم أثناء تسطيب الويندوز. حيث يقوم المستخدم بإختيار لغته وبلده. وبالتالى (العربية).
ففى خلال العملية التنزيل يخرج لك ديالوج إعدادت الوندوز من إسم المستخدم والشركة و الإعدادات الإقليمية. أما إدخال السريال وباقى الإعدادات يتم بشكل تلقائى. وهذا ما يميز هذا الإصدار عن باقى الإصدارات. فقط إختر اللغة العربية وإختار بلدك وأضف لوحة المفاتيح العربية. ثم طبق الإعدادت وأترك المعالج يكمل التنزيل.

لقد حملت النسخة من موقع صاحبها الفيتنامى من يومين تقريبا. وجربتها على الوهمى وحبيت أوضح الصورة كاملة للفائدة.
وأسف على الإطالة .
والشكر أخيرا لأخونا القدير أبو منصر على مجهوده ومتابعته لكل جديد..
والله الموفق.
.
 

zoro779

الوسـام الذهبي
#7
ماذا عن متطلبات تشغيلعا العالية والموجودة فى نهاية الموضوع

Windows Diamond Ultimate 2010. system requires:
CPU: P4 2.0 Ghz (upper)
Ram: 1 Gb (upper)
VGA: 64 Onboard (upper)
HDD: 20 Gb (upper

هل فعلا تحتاج لجهاز بهذة المواصفات
 

EgyAboUnos

عضو ماسـي
#8
فى رأيى أن هذه المتطلبات والتى إفترضها صاحب النسخة إنما هى للجماليات والبرامج التى أضافها (والتى من الممكن أن تسبب الثقل والبطئ للأجهزة الأقل فى الإمكانيات المطلوبة)
وليست للنسخة كنظام تشغيل.
ولا ننسى أنها فى الأول وفى الأخر XP يعنى متطلبات هذه النسخة هى نفس متطلبات الـ XP الإفتراضية. وللأجهزة الضعيفة أو الرامات 512 مثلا أو أقل ممكن الإستغناء عن بعض الجماليات بإزالتها وتخفيفها إلى الحد المناسب للجهاز.أى أنه من الممكن إستخدامها كأى نسخة XP أخرى
والله الموفق.
.

 

ابو منصر العمودى

الوسـام الماسـي
#9
تم اضافة الصور للنسخه والحمدلله تقبل التعريب
 

slwan

عضو مشارك
#10
انا نزلت من ميديا فاير لكن الجزء السابع 47 ميجا بس ومن باقي المواقع 97 ميجا وفي الحالات الثلاثه يعطي خطأعند الفك ارجو من سيادتكم رفع الجزء السابع علي الميديا فاير ولك جزيل الشكر
 

slwan

عضو مشارك
#11
اين انت يا أبو منصر الجزء السابع علي الميديا فاير يعطي خطأ ياريت ترفعه بحجمه 97 ميجا ولك الشكر الويندوز عاجبني ياراجل
 

ابو منصر العمودى

الوسـام الماسـي
#12

modysat

عضو جديد
#13
بسم الله مشاء الله تسلم ايدك علي المجهود الرائع دا النسخة جميلة , و كل عام و انت بخير دايما
 

slwan

عضو مشارك
#14
منتحرمش منك علي سرعة ردك
 

al7abob

عضو جديد
#15
اين انت يا أبو منصر الجزء السابع علي الميديا فاير يعطي خطأ ياريت ترفعه بحجمه 97 ميجا ولك الشكر الويندوز عاجبني ياراجل
انا حملت كل الروابط من ميديا فاير وكلها تمام حااااول ثاني مررره

يعطيك العافيه ابو منصر نسخه رائعه
 

VALANDINO

عضـو
#16
Windows Diamond 2010 XP SP3 v3.0 Retail ISO

Windows Diamond 2010 XP SP3 v3.0To ensure that Windows runs Diamond secure, security and stability the most. Win was integrate the latest hotfix package, and to help win this run stability and strengthen security against the infection of malicious code for Win, increase the maximum ability to protect against the message software, ad software and steal information, protect against virulent websites. Increasing protection against viruses, worms and trojans. Firewall to protect against the fraudulent by (H @ ckers). Optimization system increased stability to Win.
You can use it with many goals as music, movies, for office applications, graphics, games, etc. ...

-----------------
Windows Diamond Ultimate 2010 (Version 3.0) :
- Windows Diamond Ultimate 2010 (Newest hoffixest + Sata Driver for Laptop + more usefull softwarez).
- Read/Copy Files From NTFS Volumes To FAT32/16 Drives
- Partition Magic 8.05
- Norton Ghost 11.5.0.2165
- HDAT 2 ALL
-----------------
Software
Mozilla Firefox v3.5.2 + Plugins
WinRAR v3.9.5 Plus (10 Theme)
Shock 4 Way 3D v1.29
Diamond Circle Dock v0.92
Diamond Click star 2 v1.0.5e
Diamond ViStart v2.0
Diamond Sidebar v4.0
Diamond Rocket Dock v1.3.5
Diamond Drive Icon v1.4
Diamond Sceen Savers v4.0
Diamond Cursors AIO v1.9
Diamond TrueTransparency v1.0
Diamond Superbar v1.0.0.1182Diamond SuperbarDiamond SidebarDiamond Start Task ManagerDiamond Logon
This pack contains:

Copy To/Move To Context Menu Shell Extension
HashTab 2.1.1
Microsoft Calculator Plus 1.0 (Replaces calc.exe)
Microsoft HighMAT CD Writing Wizard (KB831240)
Microsoft Makecab 6.0.6001.22192 (From Windows Installer 4.5 SDK, doesn't mess up file dates)
Microsoft OpenType Font Properties Extension 2.30
Microsoft Power Calculator PowerToy 1.0
ModifyPE 0.81
Microsoft TweakUI PowerToy 2.10
Unlocker 1.8.7
UPX 3.03
BootSafe v2.0.1000
Bootvis v1.3.37.0
ClearType PowerToy
CPU-Z v1.51
Dial-a-Fix v0.60.0.24
Expired Cookies Cleaner v1.02
GPU-Z v0.3.4
HD Tune v2.55
HP USB Format Tool v 2.1.8
HWmonitor v1.14
MemTest v3.8
Microsoft AutoPlay Repair Wizard
Microsoft TimeZone <-- Requires .NET Framework
Microsoft Virtual CD-ROM Control Panel v2.1
MSI CleanUp Utility 4.4
New MSConfig
Regedit
Startup v2.8 CPL
Services and Devices v2.7
Smart Driver Backup v2.12
TweakUI PowerToy v2.1
Windows Task Manager
WinUpdatesList v1.23
User Accounts 2 CPL
AccessEnum
Autologon
Autoruns
Bluescreen Screensaver
CacheSet
Contig
DebugView
Diskmon
Filemon
Hex2dec
LoadOrder
NewSID
PageDefrag
ProcessExplorer
ProcessMonitor
PsTools
RegJump
Regmon
RootkitRevealer
ShareEnum
Sync
TcpView
ZoomIt

Note: After install complete, at fist login, you will see a report box, click Don't send (Because Driver for VGA Card have been not installed).Install your VGA Driver.

Windows Diamond Ultimate 2010. system requires:

CPU: P4 2.0 Ghz (upper)
Ram: 1 Gb (upper)
VGA: 64 Onboard (upper)
HDD: 20 Gb (upper)Code:http://hotfile.com/dl/13536041/e29af35/Windows_Diamond_Ultimate.part1.rar.html.html
http://hotfile.com/dl/13536278/64ff25e/Windows_Diamond_Ultimate.part2.rar.html.html
http://hotfile.com/dl/13536647/9d464c0/Windows_Diamond_Ultimate.part3.rar.html.html
http://hotfile.com/dl/13536797/d5013ac/Windows_Diamond_Ultimate.part4.rar.html.html
http://hotfile.com/dl/13537082/a4fdecd/Windows_Diamond_Ultimate.part5.rar.html.html
http://hotfile.com/dl/13537234/c477412/Windows_Diamond_Ultimate.part6.rar.html.html
http://hotfile.com/dl/13534814/f3c9222/Windows_Diamond_Ultimate.part7.rar.html.html

Don't forget to say thanks

SERIAL TO DOWNLOAD :

Code:http://hotfile.com/dl/12284246/d8dac14/Serial.txt.html
 

ror19

عضو جديد
#17
لو سمحتوا شباب انا الجزء السابع ماكان يتحمل معي ياريت لو حد يرفعوا على الميديا فير بكون شاكر مساعدتكم
 

سومةسيدةالقصر

عضو مشارك
#18
مشكوووووووووووووووور
 

سومةسيدةالقصر

عضو مشارك
#19
يا شباب الجزء السادس عندي ماتحملش معاي ياريت لوحد يعرفو يكون مشكور
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى